Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gråmalva

Organismgrupp Kärlväxter Malva thuringiaca
Gråmalva Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gråmalva är en flerårig, 0,6–2 m hög malva som växer i täta bestånd. Hela växten ger ett grått intryck genom att blad och stjälkar är gråludna, delvis av stjärnhår. Bladen är breda, upp till decimeterlånga, de övre med tre, de nedre med fem flikar. Blommorna sitter enstaka i bladvecken. De är stora, 2,5–5 cm i diameter och har en ljusröd eller sällan vit krona med urnupna kronblad. Från de övriga malvorna skiljs gråmalvan på att ytterfodret består av tre flikar, som är sammanvuxna med varandra åtminstone till halva sin längd, medan de hos övriga storvuxna malvor är fria eller i det närmaste fria. Pistillen blir till en klyvfrukt som vid mognaden sönderfaller i omkring 20 enfröiga delfrukter. Fruktsamlingen förblir omsluten av foderbladen.
Utbredning
Länsvis förekomst för gråmalva Observationer i Sverige för gråmalva
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gråmalva har bofasta populationer i Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland och Uppland. Den har även rapporterats i form av tillfälliga förekomster i Skåne, Småland, Bohuslän, Västergötland, Dalsland och Västerbotten. Arten är funnen på enstaka lokaler i Finland och Norge. Den är en stäppväxt med central- och östeuropeisk utbredning och förekommer även i centrala delar av Västasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Gråmalva förekommer främst i Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland och Uppland. Växer oftast intill äldre bebyggelse, kring gårdar, i trädgårdar, parker och vägslänter. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (7000-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (50-125). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (300-600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Gråmalvan är ursprungligen införd till Mellansverige och har naturaliserats genom att vara bestående eller genom frösådd. Den har odlats som läkeväxt och sedan 1700-talet även som prydnadsväxt. De svenska förekomsterna finns intill äldre bebyggelse, kring gårdar, i trädgårdar och parker och vägslänter. Den föredrar närings- och humusrik ler- eller moränjord, växer helst på solgynnade lokaler och är betes- och konkurrenstålig. Arten har god förmåga att bilda nya bestånd genom fröspridning (dock i allmänhet korta sträckor). Den är protandrisk och bipollinerad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Malvales (malvaordningen), Familj Malvaceae (malvaväxter), Släkte Malva (malvor), Art Malva thuringiaca (L.) Vis. - gråmalva Synonymer Lavatera thuringiaca L., Poppelros

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Gråmalva förekommer främst i Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland och Uppland. Växer oftast intill äldre bebyggelse, kring gårdar, i trädgårdar, parker och vägslänter. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (7000-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (50-125). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (300-600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Gråmalva är en flerårig, 0,6–2 m hög malva som växer i täta bestånd. Hela växten ger ett grått intryck genom att blad och stjälkar är gråludna, delvis av stjärnhår. Bladen är breda, upp till decimeterlånga, de övre med tre, de nedre med fem flikar. Blommorna sitter enstaka i bladvecken. De är stora, 2,5–5 cm i diameter och har en ljusröd eller sällan vit krona med urnupna kronblad. Från de övriga malvorna skiljs gråmalvan på att ytterfodret består av tre flikar, som är sammanvuxna med varandra åtminstone till halva sin längd, medan de hos övriga storvuxna malvor är fria eller i det närmaste fria. Pistillen blir till en klyvfrukt som vid mognaden sönderfaller i omkring 20 enfröiga delfrukter. Fruktsamlingen förblir omsluten av foderbladen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gråmalva

Länsvis förekomst och status för gråmalva baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gråmalva

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gråmalva har bofasta populationer i Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland och Uppland. Den har även rapporterats i form av tillfälliga förekomster i Skåne, Småland, Bohuslän, Västergötland, Dalsland och Västerbotten. Arten är funnen på enstaka lokaler i Finland och Norge. Den är en stäppväxt med central- och östeuropeisk utbredning och förekommer även i centrala delar av Västasien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malvales - malvaordningen 
 • Familj
  Malvaceae - malvaväxter 
 • Släkte
  Malva - malvor 
 • Art
  Malva thuringiaca(L.) Vis. - gråmalva
  Synonymer
  Lavatera thuringiaca L.
  Poppelros

Gråmalvan är ursprungligen införd till Mellansverige och har naturaliserats genom att vara bestående eller genom frösådd. Den har odlats som läkeväxt och sedan 1700-talet även som prydnadsväxt. De svenska förekomsterna finns intill äldre bebyggelse, kring gårdar, i trädgårdar och parker och vägslänter. Den föredrar närings- och humusrik ler- eller moränjord, växer helst på solgynnade lokaler och är betes- och konkurrenstålig. Arten har god förmåga att bilda nya bestånd genom fröspridning (dock i allmänhet korta sträckor). Den är protandrisk och bipollinerad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Gråmalvebestånden riskerar lätt störning eller utplåning vid markexploatering t.ex. vid nybebyggelse eller omläggning av vägar, parker och trädgårdar.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Samtliga växtplatser för gråmalvan bör skyddas från störning och exploatering liksom från igenväxning. Arten bör övervakas av floraväktare.
Arten är på många lokaler mycket beständig. Den uppges av Linné i Florae Sveciae Novitiae 1761 från Vårdsätra, söder om Uppsala, där den ännu växer. Den kallas även vild stockros eller poppelros. Roten har använts som läkemalvans, d v s som slemlösande och hostdämpande medicin. Utländska namn – NO: Poppelrose, DK: Tysk Poppelros, FI: Harmaamalvikki, GB: Garden Tree-mallow.

Almquist, E. 1965. Flora upsaliensis. Uppsalatraktens växter. Uppsala.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Edqvist, M. & Rühling, Å. 1996. Floraväktarverksamheten i Småland. Årsrapport 1995. Parnassia 9 (1): 4–15.

Engström, F. & Karlsson, T. 2006. Rödlistade kärlväxter i Östergötland – Trender för nationellt och regionalt rödlistade arter i Östergötlands län 1995 – 2005. Rapport 2006:20. Länsstyrelsen Östergötland Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Hård av Segerstad, F. 1924. Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper. Malmö.

Malmgren, U. 1982. Västmanlands flora. Lund.

Nyman, C. F. 1867. Sveriges fanerogamer I. Örebro.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 1993. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malvales - malvaordningen 
 • Familj
  Malvaceae - malvaväxter 
 • Släkte
  Malva - malvor 
 • Art
  Malva thuringiaca, (L.) Vis. - gråmalva
  Synonymer
  Lavatera thuringiaca L.
  Poppelros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 1993. ©ArtDatabanken, SLU 2007.