Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spinnfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lentaria byssiseda
Spinnfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Spinnfingersvamp är en småväxt, 0,5–5 cm hög, grenad fingersvamp. De minsta exemplaren kan ibland vara nästan ogrenade. Fruktkropparna växer upp från ett vitt, bomullsliknande mycel som omger delar av substratet. Själva fruktkroppen är ljust gulbrun till nötbrun. Den har stora, cylindriska, svagt s-böjda sporer. Arten är möjligen ett komplex av ekologiskt och geografiskt åtskilda småarter.
Utbredning
Länsvis förekomst för spinnfingersvamp Observationer i Sverige för spinnfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Spinnfingersvamp är funnen från Skåne upp till Dalarna samt på ett par ställen längs norrlandskusten upp till Norrbotten. Den är lokalt inte så ovanlig t.ex. vid västkusten och i mälarområdet. Det är möjligt att arten är förbisedd i Sverige. Den förekommer över hela norra halvklotet men betecknas som sällsynt i de flesta böcker. Det förekommer närstående arter i tropikerna varför den exakta utbredningen är oklar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare som växer på barrförna, kvistar och kottar under gran i fuktig barrskog, men även i lövskog, på lövförna och mossiga stammar av levande ek och andra lövträd. Också på döda enbuskar i slutna, fuktiga hässlen på kalkrik mark (Mittlandet, Öland). Uppmärksammad, lätt igenkännbar, och förefaller främst finnas i äldre skogar med höga naturvärden. Förmodligen döljer sig flera outredda taxa med olika ekologi bland de svenska fynden av arten. Dessa bedöms här gemensamt (s.lat). Liten population och relativt få mycel på varje lokal. Fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms fortgående att pågå, framför allt p.g.a. slutavverkningar i äldre barrskog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 9000 (1800-18000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (450). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (90-900). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (480-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Spinnfingersvamp växer på ved, förna och bark. Den uppträder dels i barrskog, där den gärna växer på barr, kvistar och kottar under gran, men även på barken av levande granar, dels i lövskog där den förekommer på nedfallna grenar eller stammar men också på barken av levande träd, gärna vid basen av ek men även på alm, gråal och lind.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· en
· en
· gran
· gran
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Lentariaceae, Släkte Lentaria (vedfingersvampar), Art Lentaria byssiseda (Pers. : Fr.) Corner - spinnfingersvamp Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare som växer på barrförna, kvistar och kottar under gran i fuktig barrskog, men även i lövskog, på lövförna och mossiga stammar av levande ek och andra lövträd. Också på döda enbuskar i slutna, fuktiga hässlen på kalkrik mark (Mittlandet, Öland). Uppmärksammad, lätt igenkännbar, och förefaller främst finnas i äldre skogar med höga naturvärden. Förmodligen döljer sig flera outredda taxa med olika ekologi bland de svenska fynden av arten. Dessa bedöms här gemensamt (s.lat). Liten population och relativt få mycel på varje lokal. Fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms fortgående att pågå, framför allt p.g.a. slutavverkningar i äldre barrskog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 9000 (1800-18000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (450). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (90-900). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (480-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Spinnfingersvamp är en småväxt, 0,5–5 cm hög, grenad fingersvamp. De minsta exemplaren kan ibland vara nästan ogrenade. Fruktkropparna växer upp från ett vitt, bomullsliknande mycel som omger delar av substratet. Själva fruktkroppen är ljust gulbrun till nötbrun. Den har stora, cylindriska, svagt s-böjda sporer. Arten är möjligen ett komplex av ekologiskt och geografiskt åtskilda småarter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spinnfingersvamp

Länsvis förekomst och status för spinnfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spinnfingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Spinnfingersvamp är funnen från Skåne upp till Dalarna samt på ett par ställen längs norrlandskusten upp till Norrbotten. Den är lokalt inte så ovanlig t.ex. vid västkusten och i mälarområdet. Det är möjligt att arten är förbisedd i Sverige. Den förekommer över hela norra halvklotet men betecknas som sällsynt i de flesta böcker. Det förekommer närstående arter i tropikerna varför den exakta utbredningen är oklar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Lentariaceae  
 • Släkte
  Lentaria - vedfingersvampar 
 • Art
  Lentaria byssiseda(Pers. : Fr.) Corner - spinnfingersvamp

Spinnfingersvamp växer på ved, förna och bark. Den uppträder dels i barrskog, där den gärna växer på barr, kvistar och kottar under gran, men även på barken av levande granar, dels i lövskog där den förekommer på nedfallna grenar eller stammar men också på barken av levande träd, gärna vid basen av ek men även på alm, gråal och lind.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· en - Juniperus communis (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten missgynnas troligen av skogsbruk och den ökande exponering som blir följden av gallring och kalavverkning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten behöver detaljinventeras inom några utvalda områden innan förslag till åtgärder kan preciseras.
Utländska namn – NO: Vedkorallsopp, FI: Oksahaarakas.

Corner, E.J.H. 1950. Clavaria and allied genera. Oxford University Press.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Lentariaceae  
 • Släkte
  Lentaria - vedfingersvampar 
 • Art
  Lentaria byssiseda, (Pers. : Fr.) Corner - spinnfingersvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.