Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vinfjällskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lepiota fuscovinacea
Vinfjällskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vinfjällskivling är en liten, mer eller mindre vinröd fjällskivling med stora rödbruna till sotsvarta fjäll på hatten. Lamellerna är vita liksom ringen medan foten är tydligt vinröd upptill, mörkare brun nedtill. Arten skiljer sig från övriga arter i släktet genom att hyferna saknar söljor och den behöver knappast förväxlas med någon annan art.
Utbredning
Länsvis förekomst för vinfjällskivling Observationer i Sverige för vinfjällskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig art som bara är funnen några gånger i Skåne. I Danmark är den känd från ett tiotal lokaler medan den saknas i övriga Norden. Den är påträffad sällsynt i de flesta länder i Mellaneuropa samt förekommer vidare i Ryssland, Japan och Nordamerika. I Danmark betraktas arten som sällsynt och sårbar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare i förna på fuktig, mullrik jord på kalkrik mark, oftast under ask, alm och bok. Påträffas i ädellövskog, park, vägkanter och strandsnår. Total population och förekomstarea i landet liten, bedöms ha minskat och fortgående att minska. Två av lokalerna ligger i skyddade områden, på de övriga finns risk för exploateringar. Almsjuka och askskottsjuka bedöms komma att påverka arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9464 km² och förekomstarean (AOO) till 120 (44-240) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 10 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Ekologi
Vinfjällskivling växer på mulljord i lövskog, ofta längs vägkanter och gärna i sällskap med andra fjällskivlingar. Den uppträder gärna på de mest kväverika lokalerna under ask, alm eller bok och gärna bland nässlor eller kirskål.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Lepiota (fjällskivlingar), Art Lepiota fuscovinacea F. H. Møller & J. E. Lange - vinfjällskivling Synonymer vinröd fjällskivling

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare i förna på fuktig, mullrik jord på kalkrik mark, oftast under ask, alm och bok. Påträffas i ädellövskog, park, vägkanter och strandsnår. Total population och förekomstarea i landet liten, bedöms ha minskat och fortgående att minska. Två av lokalerna ligger i skyddade områden, på de övriga finns risk för exploateringar. Almsjuka och askskottsjuka bedöms komma att påverka arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9464 km² och förekomstarean (AOO) till 120 (44-240) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 10 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Vinfjällskivling är en liten, mer eller mindre vinröd fjällskivling med stora rödbruna till sotsvarta fjäll på hatten. Lamellerna är vita liksom ringen medan foten är tydligt vinröd upptill, mörkare brun nedtill. Arten skiljer sig från övriga arter i släktet genom att hyferna saknar söljor och den behöver knappast förväxlas med någon annan art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vinfjällskivling

Länsvis förekomst och status för vinfjällskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vinfjällskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig art som bara är funnen några gånger i Skåne. I Danmark är den känd från ett tiotal lokaler medan den saknas i övriga Norden. Den är påträffad sällsynt i de flesta länder i Mellaneuropa samt förekommer vidare i Ryssland, Japan och Nordamerika. I Danmark betraktas arten som sällsynt och sårbar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Lepiota - fjällskivlingar 
 • Art
  Lepiota fuscovinaceaF. H. Møller & J. E. Lange - vinfjällskivling
  Synonymer
  vinröd fjällskivling

Vinfjällskivling växer på mulljord i lövskog, ofta längs vägkanter och gärna i sällskap med andra fjällskivlingar. Den uppträder gärna på de mest kväverika lokalerna under ask, alm eller bok och gärna bland nässlor eller kirskål.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Avverkning av ädellövskog eller annan exploatering av lövbestånd på näringsrik mark är det största hotet.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
De svenska lokalerna måste hållas under uppsikt och eventuellt skyddas om akut hot föreligger. Troligen kan visst skogsbruk tillåtas men ofta har växtplatser av detta slag så många andra hotade arter som är känsliga för avverkning att de bör lämnas till fri utveckling. För att rädda arten på sikt behövs också att fler ädellövskogar skyddas.
Utländska namn – NO: Vinrød parasollsopp, DK: Vinrød parasolhat, FI: Viiniukonsieni.

Rald, E. & Heilmann-Clausen, J. 1993. Danske parasolhatte af slaegten Lepiota – sektionerne Lilaceae og Fuscovinaceae. Svampe 28: 47–54.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Lepiota - fjällskivlingar 
 • Art
  Lepiota fuscovinacea, F. H. Møller & J. E. Lange - vinfjällskivling
  Synonymer
  vinröd fjällskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.