Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk spärrfjällskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Echinoderma hystrix
Mörk spärrfjällskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörk spärrfjällskivling är en medelstor fjällskivling (hatt 4–6 cm) med hattytan tätt besatt av små, pyramidformiga, brunsvarta fjäll. De mörka fjällen kontrasterar mot det vita hattköttet mellan dem. Lamellerna är täta, vita med svartbrun egg. Foten har ring, är överst vit men är under ringen liksom ringens undersida täckt av samma slags svartbruna fjäll som hatten. Svampens starka lukt har liknats vid fläderblommor.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk spärrfjällskivling Observationer i Sverige för mörk spärrfjällskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art. Den har bara hittats i två områden i Sverige, nämligen i sydöstra Skåne samt på Kinnekulle i Västergötland. På dessa platser hittas den dock någorlunda regelbundet,. Den är mycket sällsynt också i Danmark, varifrån arten beskrevs så sent som 1940, och den är ej känd från övriga nordiska länder. Förekommer även i England och i Mellaneuropa, men är överallt sällsynt. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i lövförna på mullrik, fuktig och kalkhaltig mark i ädellövskog, främst ängsbokskog. Total population i landet är liten och har förekomstarean mycket begränsad. Bedöms ha minskat, främst p.g.a. slutavverkning eller annan exploatering av växtplatserna. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (4440-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (32-240) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 10 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Ekologi
Mörk spärrfjällskivling är en förnasvamp som växer i fuktiga, mullrika lövskogar på kalkhaltig mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Echinoderma, Art Echinoderma hystrix (F.H.Møller & J.E.Lange) Bon - mörk spärrfjällskivling Synonymer Lepiota hystrix F.H.Møller & J.E.Lange

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i lövförna på mullrik, fuktig och kalkhaltig mark i ädellövskog, främst ängsbokskog. Total population i landet är liten och har förekomstarean mycket begränsad. Bedöms ha minskat, främst p.g.a. slutavverkning eller annan exploatering av växtplatserna. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (4440-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (32-240) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 10 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Mörk spärrfjällskivling är en medelstor fjällskivling (hatt 4–6 cm) med hattytan tätt besatt av små, pyramidformiga, brunsvarta fjäll. De mörka fjällen kontrasterar mot det vita hattköttet mellan dem. Lamellerna är täta, vita med svartbrun egg. Foten har ring, är överst vit men är under ringen liksom ringens undersida täckt av samma slags svartbruna fjäll som hatten. Svampens starka lukt har liknats vid fläderblommor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk spärrfjällskivling

Länsvis förekomst och status för mörk spärrfjällskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk spärrfjällskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art. Den har bara hittats i två områden i Sverige, nämligen i sydöstra Skåne samt på Kinnekulle i Västergötland. På dessa platser hittas den dock någorlunda regelbundet,. Den är mycket sällsynt också i Danmark, varifrån arten beskrevs så sent som 1940, och den är ej känd från övriga nordiska länder. Förekommer även i England och i Mellaneuropa, men är överallt sällsynt. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Echinoderma  
 • Art
  Echinoderma hystrix(F.H.Møller & J.E.Lange) Bon - mörk spärrfjällskivling
  Synonymer
  Lepiota hystrix F.H.Møller & J.E.Lange

Mörk spärrfjällskivling är en förnasvamp som växer i fuktiga, mullrika lövskogar på kalkhaltig mark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten är mycket sällsynt och känd endast från två platser. Dessa bestånd är små och därför kan tillfälligheter medföra att en stor andel av populationen slås ut.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Artens alla växtplatser behöver skyddas och populationernas utveckling bör följas upp regelbundet. Mer kunskap om mörk spärrfjällskivlings ståndortskrav och behovet av skyddsåtgärder måste tas fram.

Lange, J.E. 1935–40. Flora Agaricina Danica (nr 12 H). Köpenhamn.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Echinoderma  
 • Art
  Echinoderma hystrix, (F.H.Møller & J.E.Lange) Bon - mörk spärrfjällskivling
  Synonymer
  Lepiota hystrix F.H.Møller & J.E.Lange
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.