Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosenfotad fjällskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lepiota pseudolilacea
Rosenfotad fjällskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rosenfotad fjällskivling är en liten till medelstor fjällskivling med 3–5 cm bred hatt som är ljust rödbrunt fjällig på vitaktig botten, uppsprickande utom i mitten. Lamellerna är ganska glesa och vita. Foten är vit och har en ganska bred och utstående ring upptill. Nedanför ringen och på ringkanten finns flockar av samma utseende som på hatten. Köttet har brunrosa ton. och lukten är fruktartad.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosenfotad fjällskivling Observationer i Sverige för rosenfotad fjällskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast funnen i Skåne och på Öland (ca 20 lokaler). Den är uppgiven också från Danmark (sällsynt) och Norge (en lokal så långt norrut som i Troms). Arten är vitt spridd i södra och mellersta Europa, men förefaller vara ganska sällsynt överallt. Den är rödlistad i bl.a. Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i lövförna och andra växtrester på näringsrik mark i luckig ädellövskog, hässlen och lundar. Tydligt gynnad av äldre brynstrukturer i landskapet. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska, framför allt p.g.a. igenväxning av buskrika fodermarker med mosaikstruktur och andra förändringar som påverkar habitatkvalitén. Antalet reproduktiva individer skattas till 3750 (750-7500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (60-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Svampen är en förnanedbrytare, den växer på löv och andra växtrester. De öländska fynden har gjorts i ädellövskog och igenväxande betesmark med hassel etc. I södra och mellersta Europa är den funnen i diverse olika miljöer, även i barrskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Lepiota (fjällskivlingar), Art Lepiota pseudolilacea Huijsman - rosenfotad fjällskivling Synonymer Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i lövförna och andra växtrester på näringsrik mark i luckig ädellövskog, hässlen och lundar. Tydligt gynnad av äldre brynstrukturer i landskapet. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska, framför allt p.g.a. igenväxning av buskrika fodermarker med mosaikstruktur och andra förändringar som påverkar habitatkvalitén. Antalet reproduktiva individer skattas till 3750 (750-7500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (60-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Rosenfotad fjällskivling är en liten till medelstor fjällskivling med 3–5 cm bred hatt som är ljust rödbrunt fjällig på vitaktig botten, uppsprickande utom i mitten. Lamellerna är ganska glesa och vita. Foten är vit och har en ganska bred och utstående ring upptill. Nedanför ringen och på ringkanten finns flockar av samma utseende som på hatten. Köttet har brunrosa ton. och lukten är fruktartad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosenfotad fjällskivling

Länsvis förekomst och status för rosenfotad fjällskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosenfotad fjällskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast funnen i Skåne och på Öland (ca 20 lokaler). Den är uppgiven också från Danmark (sällsynt) och Norge (en lokal så långt norrut som i Troms). Arten är vitt spridd i södra och mellersta Europa, men förefaller vara ganska sällsynt överallt. Den är rödlistad i bl.a. Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Lepiota - fjällskivlingar 
 • Art
  Lepiota pseudolilaceaHuijsman - rosenfotad fjällskivling
  Synonymer
  Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora

Svampen är en förnanedbrytare, den växer på löv och andra växtrester. De öländska fynden har gjorts i ädellövskog och igenväxande betesmark med hassel etc. I södra och mellersta Europa är den funnen i diverse olika miljöer, även i barrskog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Förändringar av miljön på växtplatserna är ett hot t.ex. ändrade ljus- och fuktighetsförhållanden som en följd av avverkning.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Växtplatserna är så fåtaliga att de måste erhålla någon form av skydd för att inte artens förekomst i landet skall äventyras. Ädellövskogslokalerna i Skåne och på Öland är synnerligen artrika och skyddsvärda. Det är angeläget att, för att gynna arten på sikt, fler lövskogsområden i dessa landskap säkerställs och lämnas till fri utveckling.
Utländska namn – NO: Skjevringet parasollsopp.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Knutsson, T. & Lange, C. 1995. Några spännande svampfynd från Ölands ädellövskogar, främst Mittlandsskogen 1994. Jordstjärnan 16(3): 8–19.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Lepiota - fjällskivlingar 
 • Art
  Lepiota pseudolilacea, Huijsman - rosenfotad fjällskivling
  Synonymer
  Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.