Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gråblå skinnlav

Organismgrupp Lavar Leptogium cyanescens
Gråblå skinnlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gråblå skinnlav är en bladlav med tunn blågrå bål som innehåller cyanobakterier. Bålen kan bli upp till 10 cm i diameter och har rundade, ca 1 cm breda lober. Den är oftast rikligt försedd med fjäll- eller stiftformade till grenade isidier, främst på bålytan men ofta även i lobkanterna. Apothecier förekommer ytterst sällsynt. Undersidan är slät och ofta något ljusare än ovansidan. I fuktigt tillstånd liknar den slanklav Collema flaccidum som dock har betydligt tjockare, mörkare bål och saknar barklager (mikroskop!). Den mycket sällsynta rödlistade strandskinnlav Leptogium rivulare är mindre, saknar isidier och är i regel försedd med apothecier.
Utbredning
Länsvis förekomst för gråblå skinnlav Observationer i Sverige för gråblå skinnlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Laven förekommer idag på ett 85-tal lokaler i hela landet. Den har en suboceanisk utbredning och de flesta lokalerna finns i de sydvästra landskapen Halland, Bohuslän och Västergötland samt Värmland. I Uppland, Dalarna och Gästrikland finns åtminstone ett tiotal lokaler längs Dalälven. Norr därom finns några spridda lokaler upp till Norrbotten. Nya fynd har ytterligare vidgat utbredningsområdet till att nu även omfatta östra Gotland. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige inte på någon av sina gamla lokaler. Gråblå skinnlav är rödlistad i Finland och förekommer även i Norge. Arten förekommer i stora delar av Europa, i Nordamerika och på södra halvklotet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Totalt drygt 90 glest spridda lokaler över nästan hela Sverige men få lokaler i norr. Växer på klippor med sippervatten eller vid stränder där vattenståndet varierar under året samt på asp i skogar med hög och jämn luftfuktighet. Arten har sedan 2010 minskat snabbare än tidigare, framförallt i västra Sverige, varför arten ändras från VU till EN. Antalet reproduktiva individer skattas till 1400 (630-2520). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (90-360). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (360-1440) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-40) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 (30-70) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 40 (20-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Ekologi
Gråblå skinnlav är en starkt fuktighetskrävande art. Den är främst knuten till skuggiga klippor med sippervatten samt stenar, rötter och stambaser av lövträd (främst asp) intill klippbranter eller vid stränder av sjöar och vattendrag, där vattenståndet varierar under året. Arten växer ofta direkt på själva substratet eller över mossor. I mellersta och norra Sverige finns de bästa förutsättningarna i anslutning till sjöar och vattendrag med relativt opåverkad strandvegetation. Som epifyt är den mest knuten till strandnära asp eller al i skuggiga lägen. Den växer ofta tillsammans med slanklav Collema flaccidum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ask
· ask
· asp
· asp
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· lönnar
· lönnar
· rönn
· rönn
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mossor
· mossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Collemataceae, Släkte Leptogium (skinnlavar), Art Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. - gråblå skinnlav Synonymer Leptogium caesium (Ach.) Vain., Collema tremelloides var. caesium Ach., Collema cyanescens Rabenh.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Totalt drygt 90 glest spridda lokaler över nästan hela Sverige men få lokaler i norr. Växer på klippor med sippervatten eller vid stränder där vattenståndet varierar under året samt på asp i skogar med hög och jämn luftfuktighet. Arten har sedan 2010 minskat snabbare än tidigare, framförallt i västra Sverige, varför arten ändras från VU till EN. Antalet reproduktiva individer skattas till 1400 (630-2520). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (90-360). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (360-1440) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-40) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 (30-70) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 40 (20-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Gråblå skinnlav är en bladlav med tunn blågrå bål som innehåller cyanobakterier. Bålen kan bli upp till 10 cm i diameter och har rundade, ca 1 cm breda lober. Den är oftast rikligt försedd med fjäll- eller stiftformade till grenade isidier, främst på bålytan men ofta även i lobkanterna. Apothecier förekommer ytterst sällsynt. Undersidan är slät och ofta något ljusare än ovansidan. I fuktigt tillstånd liknar den slanklav Collema flaccidum som dock har betydligt tjockare, mörkare bål och saknar barklager (mikroskop!). Den mycket sällsynta rödlistade strandskinnlav Leptogium rivulare är mindre, saknar isidier och är i regel försedd med apothecier.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gråblå skinnlav

Länsvis förekomst och status för gråblå skinnlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gråblå skinnlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Laven förekommer idag på ett 85-tal lokaler i hela landet. Den har en suboceanisk utbredning och de flesta lokalerna finns i de sydvästra landskapen Halland, Bohuslän och Västergötland samt Värmland. I Uppland, Dalarna och Gästrikland finns åtminstone ett tiotal lokaler längs Dalälven. Norr därom finns några spridda lokaler upp till Norrbotten. Nya fynd har ytterligare vidgat utbredningsområdet till att nu även omfatta östra Gotland. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige inte på någon av sina gamla lokaler. Gråblå skinnlav är rödlistad i Finland och förekommer även i Norge. Arten förekommer i stora delar av Europa, i Nordamerika och på södra halvklotet.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Leptogium - skinnlavar 
 • Art
  Leptogium cyanescens(Rabenh.) Körb. - gråblå skinnlav
  Synonymer
  Leptogium caesium (Ach.) Vain.
  Collema tremelloides var. caesium Ach.
  Collema cyanescens Rabenh.

Gråblå skinnlav är en starkt fuktighetskrävande art. Den är främst knuten till skuggiga klippor med sippervatten samt stenar, rötter och stambaser av lövträd (främst asp) intill klippbranter eller vid stränder av sjöar och vattendrag, där vattenståndet varierar under året. Arten växer ofta direkt på själva substratet eller över mossor. I mellersta och norra Sverige finns de bästa förutsättningarna i anslutning till sjöar och vattendrag med relativt opåverkad strandvegetation. Som epifyt är den mest knuten till strandnära asp eller al i skuggiga lägen. Den växer ofta tillsammans med slanklav Collema flaccidum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Sjöar, Myrbiotoper, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp - Populus tremula (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· lönnar - Acer (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Har betydelse)
Hotet mot artens förekomster på asp är stort då dessa avverkas och i mycket begränsad omfattning nyskapas. Avverkning eller utglesning av träd- och buskskikten vid förekomster på klippor utgör också ett hot då detta medför en förändring av lokalklimatet.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Alla lokaler bör skyddas. Genom att även andra rödlistade lavar ofta förekommer på lokalerna är dessa extra skyddsvärda. Övrigt. Utländska namn – NO: Blyhinnelav, FI: Sinikesijäkälä. Litteratur Bjelland, T. 2001. Comparative studies of the distribution and ecology of some oceanic species in the genus Leptogium (Lecanorales, Ascomycotina) in Norway. Nova Hedwigia 72: 1-44. Degelius, G. 1935. Das ozeanische Element der Strauch- und Laubflechtenflora von Skandinavien. Acta Phytogeogr. Suec. 7. ___________________________________________________________________________ ArtDatabanken 2005-05-20. Faktablad: Leptogium cyanescens – gråblå skinnlav. Förf. Svante Hultengren & Anders Nordin 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren & Anders Nordin 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Leptogium - skinnlavar 
 • Art
  Leptogium cyanescens, (Rabenh.) Körb. - gråblå skinnlav
  Synonymer
  Leptogium caesium (Ach.) Vain.
  Collema tremelloides var. caesium Ach.
  Collema cyanescens Rabenh.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren & Anders Nordin 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.