Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödprick

Organismgrupp Lavar Arthonia helvola
Rödprick Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rödprick är en skorplav med mycket tunn, grågrönaktig till brunaktig bål med Trentepohlia-alger. Bålarna täcker ofta bara någon cm2. Apothecier är vanliga, rävröda, platta, rundade till avlånga, ofta flera sammanflytande, något insänkta och upp till 0,8 mm breda. Sporerna är något klubbformiga, 3-celliga, 8–12 × 3–6 µm, färglösa och släta. Rödprick är lik den rödlistade arten mörk rödprick Arthonia incarnata men denna har mörkare apothecier (mörkt rödbruna) och sporerna är 12–18 × 4–7 µm. Dessa två arter är de enda fläcklavar Arthonia som har röda apothecier utan pruina. Andra fläcklavar som rostfläck A. vinosa kan dock ha en röd färgton i apothecierna.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödprick Observationer i Sverige för rödprick
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från två aktuella lokaler i Uppland. På 1800-talet hittades den på två lokaler i Medelpad (bara en av dessa lokaliserad och med på utbredningskartan) där den inte eftersökts. Arten är även rapporterad från Ångermanland men detta avser mörk rödprick Arthonia incarnata. I övriga Norden är den bara känd från Finland där den är rödlistad. I övrigt har den endast hittats på ett fåtal lokaler i Tyskland, Schweiz och europeiska Ryssland. På grund av de små bålarna och de svårurskiljbara apothecierna kan arten vara mycket svår att hitta även om man vet vilket träd den växer på, vilket gör arten svårinventerad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(ii,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v); C1; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Känd från ett 10-tal lokaler i Medelpad och Uppland. Alla lokaler utom en i Uppland saknar skydd. En lokal kommer att omföras till golfbana. Växer i Medelpad på grov gråal och i Uppland vid basen av ask och ek i ädellövskogar med lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (10-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 800 (40-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². Populationen minskar med mer än 5% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1b(ii,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v); C1; D1).
Ekologi
I Uppland växer den i igenväxande hagmarker, dels vid basen av en gammal ek, dels vid basen av en gammal ask. Bägge lokalerna har en lång trädkontinuitet. Fynden från 1800-talet i Medelpad är från bark av klibbal. I övrigt är inget känt om ekologin här.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Vattendrag
Vattendrag
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· gråal
· gråal
· klibbal
· klibbal
· skogsek
· skogsek
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Arthoniaceae, Släkte Arthonia (fläcklavar), Art Arthonia helvola (Nyl.) Nyl. - rödprick Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(ii,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v); C1; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Känd från ett 10-tal lokaler i Medelpad och Uppland. Alla lokaler utom en i Uppland saknar skydd. En lokal kommer att omföras till golfbana. Växer i Medelpad på grov gråal och i Uppland vid basen av ask och ek i ädellövskogar med lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (10-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 800 (40-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². Populationen minskar med mer än 5% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1b(ii,iii,iv,v)+2b(ii,iii,iv,v); C1; D1).
Rödprick är en skorplav med mycket tunn, grågrönaktig till brunaktig bål med Trentepohlia-alger. Bålarna täcker ofta bara någon cm2. Apothecier är vanliga, rävröda, platta, rundade till avlånga, ofta flera sammanflytande, något insänkta och upp till 0,8 mm breda. Sporerna är något klubbformiga, 3-celliga, 8–12 × 3–6 µm, färglösa och släta. Rödprick är lik den rödlistade arten mörk rödprick Arthonia incarnata men denna har mörkare apothecier (mörkt rödbruna) och sporerna är 12–18 × 4–7 µm. Dessa två arter är de enda fläcklavar Arthonia som har röda apothecier utan pruina. Andra fläcklavar som rostfläck A. vinosa kan dock ha en röd färgton i apothecierna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödprick

Länsvis förekomst och status för rödprick baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödprick

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från två aktuella lokaler i Uppland. På 1800-talet hittades den på två lokaler i Medelpad (bara en av dessa lokaliserad och med på utbredningskartan) där den inte eftersökts. Arten är även rapporterad från Ångermanland men detta avser mörk rödprick Arthonia incarnata. I övriga Norden är den bara känd från Finland där den är rödlistad. I övrigt har den endast hittats på ett fåtal lokaler i Tyskland, Schweiz och europeiska Ryssland. På grund av de små bålarna och de svårurskiljbara apothecierna kan arten vara mycket svår att hitta även om man vet vilket träd den växer på, vilket gör arten svårinventerad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Arthonia - fläcklavar 
 • Art
  Arthonia helvola(Nyl.) Nyl. - rödprick

I Uppland växer den i igenväxande hagmarker, dels vid basen av en gammal ek, dels vid basen av en gammal ask. Bägge lokalerna har en lång trädkontinuitet. Fynden från 1800-talet i Medelpad är från bark av klibbal. I övrigt är inget känt om ekologin här.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· gråal - Alnus incana (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Avverkning av skogar med lång trädkontinuitet är ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Samtliga förekomster måste skyddas. Arten bör eftersökas i Medelpad.
Utländska namn – FI: Revonpiilojäkälä.

Almquist, S. 1880. Monographia Arthoniarum Scandinaviae. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 17(6): 1–69.

Redinger, K. 1937. Familie Arthoniaceae. Rabenhorst’s Kryptogamenflora 9, 2, 1: 8–180.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Arthonia - fläcklavar 
 • Art
  Arthonia helvola, (Nyl.) Nyl. - rödprick
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.