Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kustskinnlav

Organismgrupp Lavar Scytinium magnussonii
Kustskinnlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kustskinnlav är en bladlav med decimeterstor, svart eller brunaktig bål som innehåller cyanobakterier. Bålen har rundade, ca 1 cm breda lober. Lobernas kanter och bålens ovansida är oftast rikligt försedda med stiftformade eller grenade isidier. Apothecier förekommer ytterst sällsynt. Undersidan är slät och mörk. I fuktigt tillstånd liknar den flikig skinnlav Leptogium gelatinosum som dock har en blågrönaktig bål och ofta rikligt med apothecier. Storvuxna former av traslav Leptogium lichenoides kan lätt förväxlas med strandskinnlav, men den förra har små isidieliknande utväxter i lobkanterna och saknar isidier på bålens ovansida.
Utbredning
Länsvis förekomst för kustskinnlav Observationer i Sverige för kustskinnlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer på ett 30-tal lokaler, de flesta utmed västkusten från Skåne till Bohuslän. Flest fynd finns i landskapen Bohuslän och Västergötland. Den har också hittats på en lokal vardera i Småland och Västmanland vilket skulle kunna indikera att det finns ytterligare lokaler i östra Sverige. Laven förekommer sällsynt utmed norska kusten (rödlistad). Den finns också i Centraleuropa. Arten beskrevs först 1994 varför fler fynd kan förväntas.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Växer främst på betade periodvis översilade klippor i ett öppet till halvöppet jordbrukslandskap i södra Sverige. För närvarande är 26 lokaler kända. Arten förekommer i miljöer som nu i stor utsträckning drabbas av igenväxning. Arten bytte 2013 namn från Leptogium magnussonii till Scytinium magnussonii. Antalet reproduktiva individer skattas till 260 (52-520). Antalet lokalområden i landet skattas till 130 (26-260). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 520 (104-1040) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Kustskinnlav är främst knuten till betade, periodvis översilade klippor i ett öppet till halvöppet kulturlandskap. Laven föredrar näringsrikt översilningsvatten och trivs bäst på hällmarker som översilas med vatten från ovanförliggande gräsmarker. Många förekomster ligger i nära anslutning till kyrkor och gårdar. Arten växer ofta direkt på sten och mer sällan över mossor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Collemataceae, Släkte Scytinium, Art Scytinium magnussonii (Degel. & P.M.Jørg.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - kustskinnlav Synonymer Leptogium magnussonii Degel. & P.M.Jørg.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Växer främst på betade periodvis översilade klippor i ett öppet till halvöppet jordbrukslandskap i södra Sverige. För närvarande är 26 lokaler kända. Arten förekommer i miljöer som nu i stor utsträckning drabbas av igenväxning. Arten bytte 2013 namn från Leptogium magnussonii till Scytinium magnussonii. Antalet reproduktiva individer skattas till 260 (52-520). Antalet lokalområden i landet skattas till 130 (26-260). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 520 (104-1040) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Kustskinnlav är en bladlav med decimeterstor, svart eller brunaktig bål som innehåller cyanobakterier. Bålen har rundade, ca 1 cm breda lober. Lobernas kanter och bålens ovansida är oftast rikligt försedda med stiftformade eller grenade isidier. Apothecier förekommer ytterst sällsynt. Undersidan är slät och mörk. I fuktigt tillstånd liknar den flikig skinnlav Leptogium gelatinosum som dock har en blågrönaktig bål och ofta rikligt med apothecier. Storvuxna former av traslav Leptogium lichenoides kan lätt förväxlas med strandskinnlav, men den förra har små isidieliknande utväxter i lobkanterna och saknar isidier på bålens ovansida.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kustskinnlav

Länsvis förekomst och status för kustskinnlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kustskinnlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer på ett 30-tal lokaler, de flesta utmed västkusten från Skåne till Bohuslän. Flest fynd finns i landskapen Bohuslän och Västergötland. Den har också hittats på en lokal vardera i Småland och Västmanland vilket skulle kunna indikera att det finns ytterligare lokaler i östra Sverige. Laven förekommer sällsynt utmed norska kusten (rödlistad). Den finns också i Centraleuropa. Arten beskrevs först 1994 varför fler fynd kan förväntas.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Scytinium  
 • Art
  Scytinium magnussonii(Degel. & P.M.Jørg.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - kustskinnlav
  Synonymer
  Leptogium magnussonii Degel. & P.M.Jørg.

Kustskinnlav är främst knuten till betade, periodvis översilade klippor i ett öppet till halvöppet kulturlandskap. Laven föredrar näringsrikt översilningsvatten och trivs bäst på hällmarker som översilas med vatten från ovanförliggande gräsmarker. Många förekomster ligger i nära anslutning till kyrkor och gårdar. Arten växer ofta direkt på sten och mer sällan över mossor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Arten förekommer i miljöer som nu i stor utsträckning drabbas av igenväxning. Upphörd hävd eller skötsel med påföljande igenväxning kring och beskuggning av lavens växtplatser är ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Lokaler med kustskinnlav måste säkerställas genom hävd eller manuellt öppethållande. Genom att även andra rödlistade gelé- (Collema spp.) och skinnlavar (Leptogium spp.) ofta förekommer på samma lokaler är dessa mycket skyddsvärda.
Utländska namn – NO: Strandhinnelav.

Jørgenssen, P. M. 1994. Further notes on European taxa of the lichen genus Leptogium, with emphasis on the small species. Lichenologist 26: 1–29.

Karlsson, T. 2002. Tre förbisedda skinnlavar (Leptogium) i Östergötland: artekologi och naturvårdsaspekter. Lavbulletinen 2002(2): 11-13.

Tønsberg, T., Gauslaa, Y., Haugan, R., Holien, H. & Timdal, E. 1996. The threatened macrolichens of Norway - 1995. Sommerfeltia 23: 1–258.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Scytinium  
 • Art
  Scytinium magnussonii, (Degel. & P.M.Jørg.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - kustskinnlav
  Synonymer
  Leptogium magnussonii Degel. & P.M.Jørg.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.