Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosentrådsskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Leptosporomyces roseus
Rosentrådsskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rosentrådsskinn är en tunn, mjuk, svagt rosa skinnsvamp som sitter löst fäst vid underlaget. Frktkroppen har oftast rikligt med rosa till brunrosa myceltågor och dessa sträcker sig också ut över omgivande ved. Sporerna är små och brett elliptiska. Arten kan förväxlas med andra tunna, vita skinnsvampar i släktena Athelia och Fibulomyces och övriga arter i Leptosporomyces. Systematiken bland dessa grupper är i vissa avseenden oklar och arterna är svårbestämda. L. roseus är emellertid en av de få som har myceltågor och liknar därvid närmast L. fusco-stratus som emllertid har bruna myceltågor och mer eller mindre brun färg hos alla basala hyfer i fruktkroppen. Rosa färgtoner saknas.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosentrådsskinn Observationer i Sverige för rosentrådsskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art har sällsynt anträffats på Omberg i Östergötland, på Visingsö i Vättern och på Halleberg i Västergötland. Vidare finns en äldre, osäker uppgift från Stockholm. Arten är inte påträffad i övriga Norden. I resten av Europa tycks den också vara sällsynt och uppgifter från litteraturen berör Tyskland, Tjeckoslovakien, Frankrike och Spanien. De kända fyndplatserna i Sverige ligger inom skyddade områden. Arten kan vara förbisedd eller i vissa fall felbestämd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i bark och murken ved av gran och ädelgran i örtrik barr- och blandskog. Få fynd i landet i exklusiva miljöer och något oklar taxonomi, därför status och hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten är en vedrötande svamp som växer på barrved. Samtliga kända lokaler består av artrika blandskogar med örter och gräs i fältskiktet. Samtliga fynd är gjorda i omedelbar närhet till våra största insjöar där det finns ett gynnsamt lokalklimat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· ädelgranar
· ädelgranar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Atheliales, Familj Atheliaceae, Släkte Leptosporomyces, Art Leptosporomyces roseus Jülich - rosentrådsskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i bark och murken ved av gran och ädelgran i örtrik barr- och blandskog. Få fynd i landet i exklusiva miljöer och något oklar taxonomi, därför status och hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Rosentrådsskinn är en tunn, mjuk, svagt rosa skinnsvamp som sitter löst fäst vid underlaget. Frktkroppen har oftast rikligt med rosa till brunrosa myceltågor och dessa sträcker sig också ut över omgivande ved. Sporerna är små och brett elliptiska. Arten kan förväxlas med andra tunna, vita skinnsvampar i släktena Athelia och Fibulomyces och övriga arter i Leptosporomyces. Systematiken bland dessa grupper är i vissa avseenden oklar och arterna är svårbestämda. L. roseus är emellertid en av de få som har myceltågor och liknar därvid närmast L. fusco-stratus som emllertid har bruna myceltågor och mer eller mindre brun färg hos alla basala hyfer i fruktkroppen. Rosa färgtoner saknas.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosentrådsskinn

Länsvis förekomst och status för rosentrådsskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosentrådsskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art har sällsynt anträffats på Omberg i Östergötland, på Visingsö i Vättern och på Halleberg i Västergötland. Vidare finns en äldre, osäker uppgift från Stockholm. Arten är inte påträffad i övriga Norden. I resten av Europa tycks den också vara sällsynt och uppgifter från litteraturen berör Tyskland, Tjeckoslovakien, Frankrike och Spanien. De kända fyndplatserna i Sverige ligger inom skyddade områden. Arten kan vara förbisedd eller i vissa fall felbestämd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Atheliales  
 • Familj
  Atheliaceae  
 • Släkte
  Leptosporomyces  
 • Art
  Leptosporomyces roseusJülich - rosentrådsskinn

Arten är en vedrötande svamp som växer på barrved. Samtliga kända lokaler består av artrika blandskogar med örter och gräs i fältskiktet. Samtliga fynd är gjorda i omedelbar närhet till våra största insjöar där det finns ett gynnsamt lokalklimat.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· ädelgranar - Abies (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas främst av avverkning av ängsartad blandskog och ängsgranskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens växtplatser bör på sikt säkerställas och artens ståndortskrav undersökas. Fler områden med rik blandskog och ängsgranskog behöver skyddas i södra delen av landet.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Jülich, W. 1972. Monographie der Atheliae (Corticiaceae, Basidiomycetes). Willdenowia, Beiheft 7.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Atheliales  
 • Familj
  Atheliaceae  
 • Släkte
  Leptosporomyces  
 • Art
  Leptosporomyces roseus, Jülich - rosentrådsskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.