Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dansk blåmossa

Organismgrupp Mossor Leucobryum juniperoideum
Dansk blåmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 8 cm höga, halvklotformiga, blåaktigt gröna kuddar. Skotten är kortare och har ibland ett taggigare utseende än den vanliga arten blåmossa L. glaucum. Bladet är uppdelat i en bred, plan basal del och en smalare, övre del med inrullade bladkanter. Hos dansk blåmossa är bladets basala del kortare än dess övre rörformiga del. Dessutom är bladen ofta men inte alltid något bågböjda. Den mycket breda nerven har i bladets nedre del två lager av hyalinceller. Detta syns i tvärsnitt, då man också kan se att den ett cellager tjocka bladskivan är 8-14 celler bred nära bladbasen. Arten är skildkönad och kapslar är ovanliga, men påträffas oftare än hos L. glaucum. Kapseln är ej eller endast svagt böjd och helt utan eller med en endast svagt utvecklad struma. Kapselskaftet är 0,8-1,2 cm långt. Sporerna är 18-20 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning förekommer genom avfallande blad.
Dansk blåmossa liknar blåmossa L. glaucum som dock har >7 mm långa blad, en 4-7 celler bred bladskiva och en tjockare nerv med ofta 3-4 lager hyalinceller i bladbasen. Dessutom har den en mer krökt kapsel med en tydligare struma och ett längre kapselskaft (1-1,8 cm).
Utbredning
Länsvis förekomst för dansk blåmossa Observationer i Sverige för dansk blåmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en mer sydlig utbredning än sin vanligare släkting blåmossa L. glaucum. Dansk blåmossa upptäcktes i Europa 1962. Tidigare urskiljdes endast L. glaucum i Europa, varför det är möjligt att en del äldre material av L. glaucum i själva verket är dansk blåmossa. Arten synes vara sällsynt i Sverige och är endast funnen i den sydligaste delen. I Danmark tycks den vara något vanligare (Rasmussen 1973). Dansk blåmossa har en vid utbredning i Väst- och Centraleuropa österut till Kaukasus, men den saknas i Sydeuropa. Den är spridd österut till Kina och Japan och finns också på södra halvklotet - på Madagaskar med intilliggande öar.
Efter att ett begränsat herbariematerial etiketterat L. glaucum ombestämts av Enroth & Hedenäs (1989) förelåg fynd från Blekinge (Asarum, Froarp 1917) och på Öland (Torslunda 1878, 1886). Arten är senare påträffad på några lokaler i Skåne, främst Söderåsen men även Hallands Väderö.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten växer på sten och trädbaser i skog med hög luftfuktighet och i raviner. Helt nyligen har nya lokaler upptäckts i sydligaste Sverige vilket antyder att arten inte är så sällsynt än vi tidigare antagit. Den är även lätt att förväxla med den vanligare vitt spridda L. glaucum. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (20-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16000 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (4-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Dansk blåmossa växer skuggigt i äldre lövskog, gärna med bok eller ek. Den trivs med hög och jämn luftfuktighet och förekommer ofta i sluttningar av dalgångar. I Söderåsens nationalpark växer den i svällande mattor i sluttningar tillsammans med L. glaucum, västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus och skuggmossa Dicranodontium denudatum. Enligt uppgifter från Danmark och England förekommer den främst på väldränerad, näringsfattig sandjord, ibland på stenblock med ett tunt jordlager. Mogna kapslar påträffas framförallt under vinterhalvåret.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Leucobryaceae, Släkte Leucobryum (blåmossor), Art Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal. - dansk blåmossa Synonymer Dicranum juniperoideum Brid., Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten växer på sten och trädbaser i skog med hög luftfuktighet och i raviner. Helt nyligen har nya lokaler upptäckts i sydligaste Sverige vilket antyder att arten inte är så sällsynt än vi tidigare antagit. Den är även lätt att förväxla med den vanligare vitt spridda L. glaucum. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (20-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16000 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (4-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar upp till 8 cm höga, halvklotformiga, blåaktigt gröna kuddar. Skotten är kortare och har ibland ett taggigare utseende än den vanliga arten blåmossa L. glaucum. Bladet är uppdelat i en bred, plan basal del och en smalare, övre del med inrullade bladkanter. Hos dansk blåmossa är bladets basala del kortare än dess övre rörformiga del. Dessutom är bladen ofta men inte alltid något bågböjda. Den mycket breda nerven har i bladets nedre del två lager av hyalinceller. Detta syns i tvärsnitt, då man också kan se att den ett cellager tjocka bladskivan är 8-14 celler bred nära bladbasen. Arten är skildkönad och kapslar är ovanliga, men påträffas oftare än hos L. glaucum. Kapseln är ej eller endast svagt böjd och helt utan eller med en endast svagt utvecklad struma. Kapselskaftet är 0,8-1,2 cm långt. Sporerna är 18-20 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning förekommer genom avfallande blad.
Dansk blåmossa liknar blåmossa L. glaucum som dock har >7 mm långa blad, en 4-7 celler bred bladskiva och en tjockare nerv med ofta 3-4 lager hyalinceller i bladbasen. Dessutom har den en mer krökt kapsel med en tydligare struma och ett längre kapselskaft (1-1,8 cm).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dansk blåmossa

Länsvis förekomst och status för dansk blåmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dansk blåmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en mer sydlig utbredning än sin vanligare släkting blåmossa L. glaucum. Dansk blåmossa upptäcktes i Europa 1962. Tidigare urskiljdes endast L. glaucum i Europa, varför det är möjligt att en del äldre material av L. glaucum i själva verket är dansk blåmossa. Arten synes vara sällsynt i Sverige och är endast funnen i den sydligaste delen. I Danmark tycks den vara något vanligare (Rasmussen 1973). Dansk blåmossa har en vid utbredning i Väst- och Centraleuropa österut till Kaukasus, men den saknas i Sydeuropa. Den är spridd österut till Kina och Japan och finns också på södra halvklotet - på Madagaskar med intilliggande öar.
Efter att ett begränsat herbariematerial etiketterat L. glaucum ombestämts av Enroth & Hedenäs (1989) förelåg fynd från Blekinge (Asarum, Froarp 1917) och på Öland (Torslunda 1878, 1886). Arten är senare påträffad på några lokaler i Skåne, främst Söderåsen men även Hallands Väderö.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Leucobryaceae  
 • Släkte
  Leucobryum - blåmossor 
 • Art
  Leucobryum juniperoideum(Brid.) Müll.Hal. - dansk blåmossa
  Synonymer
  Dicranum juniperoideum Brid.
  Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll.

Dansk blåmossa växer skuggigt i äldre lövskog, gärna med bok eller ek. Den trivs med hög och jämn luftfuktighet och förekommer ofta i sluttningar av dalgångar. I Söderåsens nationalpark växer den i svällande mattor i sluttningar tillsammans med L. glaucum, västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus och skuggmossa Dicranodontium denudatum. Enligt uppgifter från Danmark och England förekommer den främst på väldränerad, näringsfattig sandjord, ibland på stenblock med ett tunt jordlager. Mogna kapslar påträffas framförallt under vinterhalvåret.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Dansk blåmossa är känslig för uttorkning och hotas främst av skogsavverkning och förändringar av dräneringsförhållanden.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på de aktuella lokalerna och en kontroll bör göras av ett större herbariematerial för att bättre utreda artens utbredning och status i Sverige.
Utländska namn - DK: Lille Hvidmos, GB: Smaller White-moss.

Etymologi: juniperoideus (lat.) = enlik, lik barrträdssläktet Juniperus.
Uttal: [Levkóbryum juniperoidéum]

KEY FACTS Smaller White-moss. Shoots up to 8 cm long, forming glaucous green cushions with a spiny appearance. Leaves <7 mm long, basal part shorter than the more narrow upper part, near the base with 2 layers of hyaline cells. Capsules more common than in L. glaucum, slightly curved and somewhat inclined, strumose. Seta 0.8-1.2 cm. Vegetative propagation by small caducous leaves formed on short branches. - Found in oldgrowth deciduous forests, typically in ravines with beech and oak, predominately on well-drained nutrient-poor sand, sometimes on boulders with a thin soil cover. A rare species with a southern distribution.

Crundwell, A.C. 1972. Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. in Britain. J. Bryol. 7: 1-5.

Enroth, J. 1989. Leucobryum juniperoideum (Dicranaceae) a new moss species for Finland. Mem. Soc. Fauna et Flora Fennica 65: 29-30.

Enroth, J. & Hedenäs, L. 1989. Presence of Leucobryum juniperoideum (Dicranaceae, Musci) in Sweden confirmed. Mem. Soc. Fauna et Flora Fennica 65: 31.

Hallingbäck, T. 2006. Leucobryum juniperoideum dansk blåmossa s. 394. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Persson, H. 1943. Bryological notes. 1. Svensk Bot. Tidskr. 37: 161-168.

Rasmussen, L. 1973. Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Muell. och Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr. i Danmark. Lindbergia 2: 137-138.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad av Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Leucobryaceae  
 • Släkte
  Leucobryum - blåmossor 
 • Art
  Leucobryum juniperoideum, (Brid.) Müll.Hal. - dansk blåmossa
  Synonymer
  Dicranum juniperoideum Brid.
  Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad av Tomas Hallingbäck 2010.