Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  guldtrattskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Leucopaxillus subzonalis
Guldtrattskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Guldtrattskivling är en hattsvamp med 5–7 cm bred, gul, pruinös och hygrofan hatt. Lamellerna är sämskfärgade med rödaktig nyans, nedlöpande och ofta gaffelgrenade. Foten är ljust gulaktig. Lukten är fruktartad och smaken bitter.
Utbredning
Länsvis förekomst för guldtrattskivling Observationer i Sverige för guldtrattskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast sex svenska lokaler är kända för denna sällsynta svamp. Dessa finns på Öland, i Uppland och Medelpad. Det är dock troligt att efterforskningar skulle medföra åtskilliga nya lokaler. Arten är funnen på några lokaler i Finland, men veterligen inte i Mellaneuropa. Detta antyder en nordlig utbredning i Europa, men fynden är ännu alltför få för att någon säker slutsats skall kunna dras. Arten är först beskriven från Nordamerika, men utbredning och frekvens där är inte bekant. Troligen finns den också i motsvarande klimatzon i Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i barrförna under gamla granar i ängsgranskog och blandskog på fuktig och kalkrik mark. På Öland även under enbuskar i Mittlandsskogen samt sällsynt på alvarmark. Lätt igenkännlig, eftersökt och uppenbart en ytterst sällsynt art. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, framför allt p.g.a. slutavverkningar och minskande arealer av äldre örtrik barrskog i norra Sverige medan de öländska populationerna bedöms som mera stabila. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (26396-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (32-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Ekologi
Guldtrattskivling är en förnasvamp. På samtliga kända lokaler växer den på barrförna under granar på fuktig och kalkrik mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Leucopaxillus, Art Leucopaxillus subzonalis (Peck) H. E. Bigelow - guldtrattskivling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i barrförna under gamla granar i ängsgranskog och blandskog på fuktig och kalkrik mark. På Öland även under enbuskar i Mittlandsskogen samt sällsynt på alvarmark. Lätt igenkännlig, eftersökt och uppenbart en ytterst sällsynt art. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, framför allt p.g.a. slutavverkningar och minskande arealer av äldre örtrik barrskog i norra Sverige medan de öländska populationerna bedöms som mera stabila. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (26396-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (32-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Guldtrattskivling är en hattsvamp med 5–7 cm bred, gul, pruinös och hygrofan hatt. Lamellerna är sämskfärgade med rödaktig nyans, nedlöpande och ofta gaffelgrenade. Foten är ljust gulaktig. Lukten är fruktartad och smaken bitter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för guldtrattskivling

Länsvis förekomst och status för guldtrattskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för guldtrattskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast sex svenska lokaler är kända för denna sällsynta svamp. Dessa finns på Öland, i Uppland och Medelpad. Det är dock troligt att efterforskningar skulle medföra åtskilliga nya lokaler. Arten är funnen på några lokaler i Finland, men veterligen inte i Mellaneuropa. Detta antyder en nordlig utbredning i Europa, men fynden är ännu alltför få för att någon säker slutsats skall kunna dras. Arten är först beskriven från Nordamerika, men utbredning och frekvens där är inte bekant. Troligen finns den också i motsvarande klimatzon i Asien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Leucopaxillus  
 • Art
  Leucopaxillus subzonalis(Peck) H. E. Bigelow - guldtrattskivling

Guldtrattskivling är en förnasvamp. På samtliga kända lokaler växer den på barrförna under granar på fuktig och kalkrik mark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Skogsbruk på växtplatserna är ett hot. Artens sällsynthet tyder på att den har specifika anspråk på växtplatsen och är därför rimligvis känslig för alla förändringar, t.ex. dikning och avverkning.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Intakta lokaler där arten nyligen påträffats måste säkerställas. Arten bör också eftersökas i andra fuktiga, kalkrika granskogar och artens specifika krav på ståndorten undersökas..
Utländska namn – FI: Aurinkomalikka.

Hansen, L. & Knudsen, H. (ed.) 1992. Nordic Macromycetes Vol. 2. Nordsvamp, Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Leucopaxillus  
 • Art
  Leucopaxillus subzonalis, (Peck) H. E. Bigelow - guldtrattskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.