Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brödmusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Leucopaxillus compactus
Brödmusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brödmusseron är en stor och köttig svamp med upp till 20 cm bred hatt. Denna är ofta ojämn och har länge inrullad kant, är torr och matt och sämskfärgad till ljust rödbrun. Lamellerna sitter tätt, är vidväxta och ljust svavelgula. Foten är kraftig, vitaktig eller med något gulbrun ton. Svampen har en svag, mjölliknande lukt.
Utbredning
Länsvis förekomst för brödmusseron Observationer i Sverige för brödmusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art, som bara är funnen på några få ställen i Sverige nämligen på Öland och Gotland, i Skåne, Uppland, Närke och Västmanland. En lokal är känd vardera i Danmark och Norge. Arten förekommer vidare sällsynt i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i förna under gamla ekar. En värmegynnad art som påträffas i ädellövskog på kalkrik mark. Uppenbarligen en mycket sällsynt art som bildar stora och iögonfallande fruktkroppar i en väl undersökt miljö. Sannolikt inte särskilt förbisedd. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att pågå p.g.a. minskande arealer av kalkrika och näringsrika ekskogar av lämplig kvalitet. Hotas starkt av EUs nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Brödmusseron är en förnasvamp som växer i lövskog. I europeisk litteratur nämns ädellövskog med ek, bok eller avenbok i kalkrika områden som lämplig växtplats. Detta stämmer väl med de svenska förekomsterna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Leucopaxillus, Art Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff - brödmusseron Synonymer Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i förna under gamla ekar. En värmegynnad art som påträffas i ädellövskog på kalkrik mark. Uppenbarligen en mycket sällsynt art som bildar stora och iögonfallande fruktkroppar i en väl undersökt miljö. Sannolikt inte särskilt förbisedd. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att pågå p.g.a. minskande arealer av kalkrika och näringsrika ekskogar av lämplig kvalitet. Hotas starkt av EUs nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Brödmusseron är en stor och köttig svamp med upp till 20 cm bred hatt. Denna är ofta ojämn och har länge inrullad kant, är torr och matt och sämskfärgad till ljust rödbrun. Lamellerna sitter tätt, är vidväxta och ljust svavelgula. Foten är kraftig, vitaktig eller med något gulbrun ton. Svampen har en svag, mjölliknande lukt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brödmusseron

Länsvis förekomst och status för brödmusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brödmusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art, som bara är funnen på några få ställen i Sverige nämligen på Öland och Gotland, i Skåne, Uppland, Närke och Västmanland. En lokal är känd vardera i Danmark och Norge. Arten förekommer vidare sällsynt i Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Leucopaxillus  
 • Art
  Leucopaxillus compactus(Fr.) Neuhoff - brödmusseron
  Synonymer
  Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner

Brödmusseron är en förnasvamp som växer i lövskog. I europeisk litteratur nämns ädellövskog med ek, bok eller avenbok i kalkrika områden som lämplig växtplats. Detta stämmer väl med de svenska förekomsterna.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Skogsbruk, som innebär att miljön på växtplatserna förstörs eller förändras innebär troligen att arten försvinner.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Samtliga kända växtplatserna måste säkerställas om förhållandena är intakta och förutsättningar för ett långsiktigt bevarande är goda. Artens miljö, ädellövskog, bör gynnas och får inte omföras till barrskog. Avverkning i sådana biotoper måste ske med största försiktighet och på ett sådant sätt att trädskiktets kontinuitet inte bryts.
Utländska namn – NO: Gulbrun traktmusserong, DK: Trefarvet tragtridderhatt, FI: Säämiskävalmuska.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Leucopaxillus  
 • Art
  Leucopaxillus compactus, (Fr.) Neuhoff - brödmusseron
  Synonymer
  Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.