Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  marrisp

Organismgrupp Kärlväxter Limonium vulgare
Marrisp Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Marrisp är en flerårig, upp till 20 cm hög ört med trind stjälk som grenar sig strax ovan mitten. De tjocka bladen, som ligger tryckta mot marken, är omvänt äggrunda och långsamt avsmalnande mot basen. På blombärande grenar sitter blommorna i två täta rader. Kronan är ljust lila-violett. Blomningstiden är augusti till september. Pollineringen sker genom nektarsökande insekter och möjligen också genom vinden. Fröna sprids med vind och vatten. Viss vegetativ förökning sker genom att jordstammen grenar sig och sidoskotten frigörs när moderindividet dör. Marrisp skiljs från bohusmarrisp Limonium humile genom tät blomställning, spetsiga stödblad och genom att stjälken är trind och grenar sig först ovanför mitten.
Utbredning
Länsvis förekomst för marrisp Observationer i Sverige för marrisp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Marrisp är relativt spridd men sparsamt förekommande längs västkusten från Steninge i Halland (mellan Halmstad och Falkenberg) till norra Bohuslän. Dessutom växer den sällsynt vid västra Skånes kust. I Danmark finns den här och var utmed Jyllands kust och på öarna, dock inte på östra Själland. De skandinaviska lokalerna är nordliga utposter i ett atlantiskt-mediterrant utbredningsområde.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer längs kusten från Skåne till Bohuslän. Marrisp växer ovan medelvattenlinjen på saltrika, öppna havsstrandängar. Arten har på lång sikt svårt att konkurrera i mer högvuxen vegetation som utvecklas vid utebliven hävd. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-10000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8376 km² och förekomstarean (AOO) till 250 (200-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,v)).
Ekologi
Marrisp växer ovan medelvattenlinjen på saltrika, öppna havsstrandängar. Den är väl anpassad till den saltrika miljön; under torrperioder kan salt utsöndras från undersidan av bladen. Det är en utpräglad ljusväxt som gynnas av måttligt kreatursbete. Vid starkt betestryck kan den finnas kvar men blommar då sällan.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Plumbaginaceae (triftväxter), Släkte Limonium (rispar), Art Limonium vulgare Mill. - marrisp Synonymer Statice behen, Statice scanica Fr., Statice limonium L.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer längs kusten från Skåne till Bohuslän. Marrisp växer ovan medelvattenlinjen på saltrika, öppna havsstrandängar. Arten har på lång sikt svårt att konkurrera i mer högvuxen vegetation som utvecklas vid utebliven hävd. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-10000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8376 km² och förekomstarean (AOO) till 250 (200-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Marrisp är en flerårig, upp till 20 cm hög ört med trind stjälk som grenar sig strax ovan mitten. De tjocka bladen, som ligger tryckta mot marken, är omvänt äggrunda och långsamt avsmalnande mot basen. På blombärande grenar sitter blommorna i två täta rader. Kronan är ljust lila-violett. Blomningstiden är augusti till september. Pollineringen sker genom nektarsökande insekter och möjligen också genom vinden. Fröna sprids med vind och vatten. Viss vegetativ förökning sker genom att jordstammen grenar sig och sidoskotten frigörs när moderindividet dör. Marrisp skiljs från bohusmarrisp Limonium humile genom tät blomställning, spetsiga stödblad och genom att stjälken är trind och grenar sig först ovanför mitten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för marrisp

Länsvis förekomst och status för marrisp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för marrisp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Marrisp är relativt spridd men sparsamt förekommande längs västkusten från Steninge i Halland (mellan Halmstad och Falkenberg) till norra Bohuslän. Dessutom växer den sällsynt vid västra Skånes kust. I Danmark finns den här och var utmed Jyllands kust och på öarna, dock inte på östra Själland. De skandinaviska lokalerna är nordliga utposter i ett atlantiskt-mediterrant utbredningsområde.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Plumbaginaceae - triftväxter 
 • Släkte
  Limonium - rispar 
 • Art
  Limonium vulgareMill. - marrisp
  Synonymer
  Statice behen
  Statice scanica Fr.
  Statice limonium L.

Marrisp växer ovan medelvattenlinjen på saltrika, öppna havsstrandängar. Den är väl anpassad till den saltrika miljön; under torrperioder kan salt utsöndras från undersidan av bladen. Det är en utpräglad ljusväxt som gynnas av måttligt kreatursbete. Vid starkt betestryck kan den finnas kvar men blommar då sällan.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Arten har på lång sikt svårt att konkurrera i de högvuxna gräs- och halvgrässamhällen som utvecklas vid utebliven hävd. Upphört bete är därför ett hot mot arten. Ett exempel på detta är fridlysningen av en lokal för marrisp på Stora Utholmen, Halland, för ca 50 år sedan. Platsen inhägnades och arten förde sedan en tynande tillvaro i den betesskyddade vegetationen fram till slutet av 1960-talet, då den slutligen försvann. Fårbete tidigt på säsongen kan dock i ogynnsamma fall (om de unga knopparna betas) medföra att arten försvinner. Dränering av strandängar som minskar saltpåverkan samt utfyllnader, vägdragning och andra former av kustexploatering är andra hotfaktorer.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Strandängar med marrisp bör undantas från exploatering. Strandängsbete med nötkreatur är den lämpligaste skötselformen och bör understödjas.
Marrispen är fridlyst i hela landet. Utländska namn – NO: Marrisp, DK: Tætblomstret Hindebæger, GB: Common Sea-lavender.

Andersen, A. 1947. Pyrolaceernes og Plumbaginaceernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 123–142.

Bergqvist, S. & Blomgren, E. 1994. Sotenäsets flora. Lund.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötland flora. Lund.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Gillner, V. 1960. Vegetations- und Standortsuntersuchungen in den Strandwiesen der schwedischen Westküste. Acta Phytogeogr. Suec. 43.

Johansson, O., Ekstam, U. & Forshed, N. 1986. Havsstrandängar. Skötsel av naturtyper. LT/ Naturvårdsverket.

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Växterna vid kusten mellan Malmö och Trelleborg. Lund.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Johansson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Plumbaginaceae - triftväxter 
 • Släkte
  Limonium - rispar 
 • Art
  Limonium vulgare, Mill. - marrisp
  Synonymer
  Statice behen
  Statice scanica Fr.
  Statice limonium L.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Johansson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2005.