Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blek flikmossa

Organismgrupp Mossor Lophozia pellucida
Blek flikmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blek flikmossa är en ljust grön bladlevermossa. Skotten är upp till 2 cm långa och 2 mm breda samt halvgenomskinliga. Arten har 2-flikade blad som är snett vidfästa på stammen. Flikarna är rundade och trubbiga. Groddkorn är relativt stora, gula till blekt bruna och rikligt förekommande i spetsen av flikarna. Arten kan likna andra flikmossor men har stora tunnväggiga celler, gulaktiga groddkorn och växer till skillnad från de flesta andra arter i släktet på kalkrik mark. Arten är skildkönad och fertila plantor är mycket sällsynta. Däremot är groddkorn vanliga.
Utbredning
Länsvis förekomst för blek flikmossa Observationer i Sverige för blek flikmossa
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Arten är arktisk och den enda kända växtplatsen i Sverige är belägen i Abisko nationalpark (1944). Den är även funnen i nordligaste Norge (Finmark), Spetsbergen, Ryssland, Sibirien, Franz Josefs land, arktiska Nordamerika och Grönland. Arten finns med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Växer på fuktig kalkrik mark i fjällmiljö. I Sverige funnen endast i Abiskoområdet (Kårsavaggejokk, 1944) och i Norge i Altadalen. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (0-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (0-1000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Mossan växer på permanent fuktig och exponerad, kalkrik lerjord. Den är funnen tillsammans med parbladsmossa Arnellia fennica och fjällobmossa Tritomaria scitula (Damsholt 2002).
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Jungermanniaceae, Släkte Lophozia (flikmossor), Art Lophozia pellucida R.M.Schust. - blek flikmossa Synonymer Lophozia pellucida Schust., Lophoziopsis pellucida (R.M.Schust.) Konstant. & Vilnet, Lophozia excisa var. grandiretis S.W.Arnell

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Växer på fuktig kalkrik mark i fjällmiljö. I Sverige funnen endast i Abiskoområdet (Kårsavaggejokk, 1944) och i Norge i Altadalen. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (0-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (0-1000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Blek flikmossa är en ljust grön bladlevermossa. Skotten är upp till 2 cm långa och 2 mm breda samt halvgenomskinliga. Arten har 2-flikade blad som är snett vidfästa på stammen. Flikarna är rundade och trubbiga. Groddkorn är relativt stora, gula till blekt bruna och rikligt förekommande i spetsen av flikarna. Arten kan likna andra flikmossor men har stora tunnväggiga celler, gulaktiga groddkorn och växer till skillnad från de flesta andra arter i släktet på kalkrik mark. Arten är skildkönad och fertila plantor är mycket sällsynta. Däremot är groddkorn vanliga.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för blek flikmossa

Länsvis förekomst och status för blek flikmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blek flikmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är arktisk och den enda kända växtplatsen i Sverige är belägen i Abisko nationalpark (1944). Den är även funnen i nordligaste Norge (Finmark), Spetsbergen, Ryssland, Sibirien, Franz Josefs land, arktiska Nordamerika och Grönland. Arten finns med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Lophozia - flikmossor 
 • Art
  Lophozia pellucidaR.M.Schust. - blek flikmossa
  Synonymer
  Lophozia pellucida Schust.
  Lophoziopsis pellucida (R.M.Schust.) Konstant. & Vilnet
  Lophozia excisa var. grandiretis S.W.Arnell

Mossan växer på permanent fuktig och exponerad, kalkrik lerjord. Den är funnen tillsammans med parbladsmossa Arnellia fennica och fjällobmossa Tritomaria scitula (Damsholt 2002).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Trots att arten verkar vara sällsynt växer den i en miljö som inte är särskilt ovanlig i fjällen. Detta gör att det är svårt att peka ut specifika hot mot blek flikmossa. Lokalen är belägen inne i Abiskos nationalpark. Exploatering av det område där arten nu förekommer kan förstöra växtplatsen.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Artens lokal bör återbesökas för att kontrollera aktuell status. Om arten återfinns bör dess miljökrav undersökas mer exakt. Exakt växtplats bör meddelas berörd myndighet så att den kan skyddas från exploatering.
Utländska namn - NO: Kløftflik.

Arnell, S. & Persson, H. 1961. Notes on Lophozia pellucida Schuster. Svensk Bot. Tidskr. 55: 376-378.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Konstantinova, N. A. & Potemkin, A. D. 1996. Liverworts of the Russian arctic: an annotated check-list and bibliography. Arctoa 6. 125-150.

Schuster, R.M. 1969. The Hepaticae and Anthocerotae of North America East of the hundredth meridian. Vol. II. Columbia University Press. New York and London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Lophozia - flikmossor 
 • Art
  Lophozia pellucida, R.M.Schust. - blek flikmossa
  Synonymer
  Lophozia pellucida Schust.
  Lophoziopsis pellucida (R.M.Schust.) Konstant. & Vilnet
  Lophozia excisa var. grandiretis S.W.Arnell
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.