Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smal käringtand

Organismgrupp Kärlväxter Lotus tenuis
Smal käringtand Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Smal käringtand är en flerårig, 10–40 cm hög ärtväxt med tunn, nästan trådfin stjälk. Den har tätt tilltryckta, 0,2–0,5 mm långa hår på foder, blad och stjälk. Småbladen är lansettlika, spetsiga och något köttiga. Småbladen hos de övre bladen är oftast mer än fyra gånger så långa som breda. Blomställningen är en huvudlik flock som vanligen endast består av 1–4 blommor. Kronan är gul och 7–12 mm lång. Arten blommar i juni–augusti och sprider sig med frön. Smal käringtand liknar käringtand Lotus corniculatus som är vanlig i en stor del av Sverige. Käringtand har emellertid omvänt äggrunda småblad som är rundade i toppen, övre blad som sällan är mer än tre gånger så långa som breda, blomflock med oftast något fler blommor, blomkrona som är 10–16 mm lång, och dess hår på foder, blad och stjälk är 0,5–1,0 mm långa.
Utbredning
Länsvis förekomst för smal käringtand Observationer i Sverige för smal käringtand
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Smal käringtand finns på åtskilliga lokaler längs kusten från södra Skåne, genom Halland och Göteborgsområdet, norrut till södra Bohuslän. Den anses vara utgången från Blekinge (senast observerad på 1930-talet) och antogs vara utgången från Gotland, där dock en mängd fynd gjorts runt Austerviken. Arten är även känd som en tillfällig adventivväxt i många landskap norrut till Västerbotten. I Danmark är smal käringtand en relativt vanlig växt, framför allt längs kusterna av de inre farvattnen. I Norge och Finland är arten endast känd som tillfälligt inkommen. Smal käringtand har ett sammanhängande utbredningsområde från södra England och Nordsjökusten i väster, genom Frankrike, Italien, sydöstra Europa och Främre Asien till området kring Kaspiska havet i öster. I övriga delar av Europa har arten endast spridda förekomster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst från Skåne till södra Bohuslän med enstaka förekomster även i Blekinge och Småland. Smal käringtand växer på växelfuktig, näringsrik, gärna salthaltig mark. Växer bland annat på betade havsstrandängar, igenväxning till följd av upphört bete missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (10000-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (50-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (250-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Smal käringtand växer på växelfuktig, näringsrik, gärna salthaltig mark. I Sverige är den som ett ursprungligt inslag i floran starkt knuten till betade havsstrandängar där den främst växer i rödsvingel-bältet på den övre landstranden. Denna zon översvämmas endast vid mycket högt vattenstånd och hyser ofta en mycket rik och intressant flora. Förutom ytterligare ett antal hotade arter som är knutna till denna biotop, kan man som följeväxter finna exempelvis smultronklöver Trifolium fragiferum, kustarun Centaurium littorale, dvärgarun C. pulchellum, strandkämpar Plantago coronopus, rödklint Centaurea jacea, krissla Inula salicina och rörsvingel Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Fabales (ärtordningen), Familj Fabaceae (ärtväxter), Släkte Lotus (käringtänder), Art Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. - smal käringtand Synonymer Lotus glaber Mill., Lotus tenuifolius (L.) Rchb., Smalbladig käringtand

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst från Skåne till södra Bohuslän med enstaka förekomster även i Blekinge och Småland. Smal käringtand växer på växelfuktig, näringsrik, gärna salthaltig mark. Växer bland annat på betade havsstrandängar, igenväxning till följd av upphört bete missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (10000-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (50-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (250-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Konventioner Typisk art i 1330 Salta strandängar (Kontinental region (CON))
Smal käringtand är en flerårig, 10–40 cm hög ärtväxt med tunn, nästan trådfin stjälk. Den har tätt tilltryckta, 0,2–0,5 mm långa hår på foder, blad och stjälk. Småbladen är lansettlika, spetsiga och något köttiga. Småbladen hos de övre bladen är oftast mer än fyra gånger så långa som breda. Blomställningen är en huvudlik flock som vanligen endast består av 1–4 blommor. Kronan är gul och 7–12 mm lång. Arten blommar i juni–augusti och sprider sig med frön. Smal käringtand liknar käringtand Lotus corniculatus som är vanlig i en stor del av Sverige. Käringtand har emellertid omvänt äggrunda småblad som är rundade i toppen, övre blad som sällan är mer än tre gånger så långa som breda, blomflock med oftast något fler blommor, blomkrona som är 10–16 mm lång, och dess hår på foder, blad och stjälk är 0,5–1,0 mm långa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smal käringtand

Länsvis förekomst och status för smal käringtand baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smal käringtand

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Smal käringtand finns på åtskilliga lokaler längs kusten från södra Skåne, genom Halland och Göteborgsområdet, norrut till södra Bohuslän. Den anses vara utgången från Blekinge (senast observerad på 1930-talet) och antogs vara utgången från Gotland, där dock en mängd fynd gjorts runt Austerviken. Arten är även känd som en tillfällig adventivväxt i många landskap norrut till Västerbotten. I Danmark är smal käringtand en relativt vanlig växt, framför allt längs kusterna av de inre farvattnen. I Norge och Finland är arten endast känd som tillfälligt inkommen. Smal käringtand har ett sammanhängande utbredningsområde från södra England och Nordsjökusten i väster, genom Frankrike, Italien, sydöstra Europa och Främre Asien till området kring Kaspiska havet i öster. I övriga delar av Europa har arten endast spridda förekomster.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Lotus - käringtänder 
 • Art
  Lotus tenuisWaldst. & Kit. ex Willd. - smal käringtand
  Synonymer
  Lotus glaber Mill.
  Lotus tenuifolius (L.) Rchb.
  Smalbladig käringtand

Smal käringtand växer på växelfuktig, näringsrik, gärna salthaltig mark. I Sverige är den som ett ursprungligt inslag i floran starkt knuten till betade havsstrandängar där den främst växer i rödsvingel-bältet på den övre landstranden. Denna zon översvämmas endast vid mycket högt vattenstånd och hyser ofta en mycket rik och intressant flora. Förutom ytterligare ett antal hotade arter som är knutna till denna biotop, kan man som följeväxter finna exempelvis smultronklöver Trifolium fragiferum, kustarun Centaurium littorale, dvärgarun C. pulchellum, strandkämpar Plantago coronopus, rödklint Centaurea jacea, krissla Inula salicina och rörsvingel Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
De havsstrandängar som smal käringtand växer på hotas framförallt av igenväxning till följd av upphört bete. Bebyggelse och annan exploatering är ytterligare orsaker till att arealen havsstrandäng minskat avsevärt under senare decennier. På sikt är klimatförändringen med påföljande havsnivåhöjning ett hot då 85 % av havsstrandängarna kommer att stå under vatten om havsytan höjs 1 meter.


Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Smal käringtand finns fortfarande på ett ganska stort antal lokaler i Sverige och på många av dessa förekommer arten i rikliga bestånd. En hel del av växtplatserna är belägna inom områden som är naturskyddade. Biotopen havsstrandäng har så stora naturvärden att den rent allmänt bör få ett skydd mot exploatering och en skötsel som bl.a. innefattar en lämpligt utformad hävd. På så sätt skulle smal käringtand, såväl som många andra hotade växter, kunna tillförsäkras gynnsamma levnadsbetingelser i framtiden. För att rädda strandängarna undan havsnivåhöjningen behöver de utvidgas på högre belägna markytor.
Utländska namn – NO: Strandtiriltunge, DK: Smalbladet Kællingetand, FI: Hentomaite, GB: Narrow-leaved Bird´s-foot-trefoil.

Bertilsson, A. m.fl. 2002. Västergötland flora. Lund.

Finsberg, C. 2014 Havsstrandängar och klimatförändringar – Hot och åtgärder. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 2014:69.

Georgson, K. m.fl. 1997. Hallands flora. Lund.

Jessen, K. 1931. The Distribution within Denmark of the higher plants II. The distribution of the Papionaceæ within Danmark. Kgl. Dan. Vid. Selsk. Skr. Nat. Math. afd. 9 raekke III.2.

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Växterna vid kusten mellan Malmö och Trelleborg. Lund.

Kraft, J. 1996. Floran i Landskrona kommun. Lund.

Rühling, Å. 1997. Floran i Oskarshamns kommun. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1996. Rev. Anna Stenström 2018. ©ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Lotus - käringtänder 
 • Art
  Lotus tenuis, Waldst. & Kit. ex Willd. - smal käringtand
  Synonymer
  Lotus glaber Mill.
  Lotus tenuifolius (L.) Rchb.
  Smalbladig käringtand
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1996. Rev. Anna Stenström 2018. ©ArtDatabanken, SLU 2018.