Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Miks kalögonbroms

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Tabanus miki
Miks kalögonbroms Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Tabanus omfattar bromsar med klara vingar och ögon utan behåring. Miks kalögonbroms är en mellanstor art, 13–16 mm. Hos levande djur saknar honornas ögon band, medan hanen har ett. Sidorna på bakkroppens 2:a och 3:a led är orange–bruna. Arten liknar mycket den vanligare T. bromius och kan även vara svår att särskilja från andra Tabanus arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Miks kalögonbroms Observationer i Sverige för Miks kalögonbroms
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
I Sverige är arten känd från Skåne (bl.a. Hallands Väderö 1937), Öland (Böda 1931) och ett fåtal äldre fynd från Stockholmstrakten. I Danmark finns det ett tiotal fynd, de flesta från 1900-talets början. Arten är ej funnen i Norge och Finland. Arten har sin nordligaste europeiska utbredning i Sverige och ryska Karelen. Arten är annars sällsynt i västra Europa men blir allt vanligare österut i Ryssland bort mot Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Miks kalögonbroms är känd från Skåne (senast Hallands Väderö), Öland, Böda 1931 och Stockholmstrakten i ett fåtal äldre belägg. En skogsart som möjligen negativt påverkats av upphört skogsbete. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1937.
Ekologi
Miks kalögonbroms är en skogsart som hör hemma i såväl barrskog som lövskogar. I Sydtyskland är den funnen framförallt i skogshabitat i anslutning till mossar. Möjligtvis har arten gynnats av skogsbete i Sverige. Honorna av bromsar är blodsugande medan hanarna livnär sig på nektar. Larven är okänd, men larver av bromsar är generellt rovlevande och lever främst i blöt mark. De flesta fynden av arten är från början av juli till början av september.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tabanidae (bromsar), Släkte Tabanus, Art Tabanus miki Brauer, 1880 - Miks kalögonbroms Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Miks kalögonbroms är känd från Skåne (senast Hallands Väderö), Öland, Böda 1931 och Stockholmstrakten i ett fåtal äldre belägg. En skogsart som möjligen negativt påverkats av upphört skogsbete. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1937.
Släktet Tabanus omfattar bromsar med klara vingar och ögon utan behåring. Miks kalögonbroms är en mellanstor art, 13–16 mm. Hos levande djur saknar honornas ögon band, medan hanen har ett. Sidorna på bakkroppens 2:a och 3:a led är orange–bruna. Arten liknar mycket den vanligare T. bromius och kan även vara svår att särskilja från andra Tabanus arter.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Miks kalögonbroms

Länsvis förekomst och status för Miks kalögonbroms baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Miks kalögonbroms

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten känd från Skåne (bl.a. Hallands Väderö 1937), Öland (Böda 1931) och ett fåtal äldre fynd från Stockholmstrakten. I Danmark finns det ett tiotal fynd, de flesta från 1900-talets början. Arten är ej funnen i Norge och Finland. Arten har sin nordligaste europeiska utbredning i Sverige och ryska Karelen. Arten är annars sällsynt i västra Europa men blir allt vanligare österut i Ryssland bort mot Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Tabanus  
 • Art
  Tabanus mikiBrauer, 1880 - Miks kalögonbroms

Miks kalögonbroms är en skogsart som hör hemma i såväl barrskog som lövskogar. I Sydtyskland är den funnen framförallt i skogshabitat i anslutning till mossar. Möjligtvis har arten gynnats av skogsbete i Sverige. Honorna av bromsar är blodsugande medan hanarna livnär sig på nektar. Larven är okänd, men larver av bromsar är generellt rovlevande och lever främst i blöt mark. De flesta fynden av arten är från början av juli till början av september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Arten bedöms som försvunnen då den inte återfunnits de senaste 70 åren. Troligtvis är den drabbad av förändrad betesdrift i skogen eventuellt kombination med torrläggning av våtmarker.
Många insektsarter har missgynnats av upphört skogsbete. Utökat bete i skog skulle eventuell gynna denna broms liksom många andra arter som är beroende av öppna skogsmiljöer.

Chvála, M., Lyneborg, L. & Moucha, J. 1972. The horse flies of Europe. The Entomological Society of Copenhagen. E.W. Classey Ltd.

Lyneborg, L. 1960. Tovinger 2. Danmarks Fauna 66. Dansk Naturhistorisk Forening, Köpenhamn.

Stubbs, A.E. & Drake, M. 2001. British Soldierflies and their Allies. British Entomological and Natural History Society.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Tabanus  
 • Art
  Tabanus miki, Brauer, 1880 - Miks kalögonbroms
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.