Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pauls marmorharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Tipula pauli
Pauls marmorharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pauls marmorharkrank har grått huvud. Mellankroppen är likaså grå med fyra mörka längsstreck. Mellan dessa streck kan glesa gulaktiga hår ses, vilka saknas hos närstående arter. Bakkroppen är gulaktig med mörkare rygglinjer och bakkroppsspets. Benen är brungula med mörkare tarser. Vingarna är fläckiga-marmorerade och har en längd på 14–19 mm. För att skilja arten från närstående arter bör bakkroppsspetsens (hypopygium) studeras. Kroppslängden är 12–19 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pauls marmorharkrank Observationer i Sverige för Pauls marmorharkrank
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Pauls marmorharkrank är i Sverige bara känd från Dalarna (Falun), vilket även är den enda kända lokalen i Norden. Arten antas dock förekomma i Danmark, men belägg saknas. Arten är för övrigt känd bl.a. från Baltikum, Holland, Centraleuropa och inre delarna av Ryssland (Altai). Arten minskar i hela Europa och betraktas som mycket sällsynt överallt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bara belagd från Dalarna, Falun 1955, den enda kända lokalen i Norden. Sannolikt känslig för dramatiska markförändringar, t ex i samband med skogsavverkning på sina troligen få, isolerade lokaler. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Pauls marmorharkrank är en skogsart, och det är tänkbart att larverna utvecklas i fuktig mossa. I Holland är arten funnen på fuktig mark vid en flodbank, där floden kantades av höga ekar (Oosterbroek & de Jong, 2001).
Landskapstyper
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Tipula, Art Tipula pauli Mannheims, 1964 - Pauls marmorharkrank Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bara belagd från Dalarna, Falun 1955, den enda kända lokalen i Norden. Sannolikt känslig för dramatiska markförändringar, t ex i samband med skogsavverkning på sina troligen få, isolerade lokaler. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Pauls marmorharkrank har grått huvud. Mellankroppen är likaså grå med fyra mörka längsstreck. Mellan dessa streck kan glesa gulaktiga hår ses, vilka saknas hos närstående arter. Bakkroppen är gulaktig med mörkare rygglinjer och bakkroppsspets. Benen är brungula med mörkare tarser. Vingarna är fläckiga-marmorerade och har en längd på 14–19 mm. För att skilja arten från närstående arter bör bakkroppsspetsens (hypopygium) studeras. Kroppslängden är 12–19 mm.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för Pauls marmorharkrank

Länsvis förekomst och status för Pauls marmorharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pauls marmorharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Pauls marmorharkrank är i Sverige bara känd från Dalarna (Falun), vilket även är den enda kända lokalen i Norden. Arten antas dock förekomma i Danmark, men belägg saknas. Arten är för övrigt känd bl.a. från Baltikum, Holland, Centraleuropa och inre delarna av Ryssland (Altai). Arten minskar i hela Europa och betraktas som mycket sällsynt överallt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Pterelachisus)  
 • Art
  Tipula pauliMannheims, 1964 - Pauls marmorharkrank

Pauls marmorharkrank är en skogsart, och det är tänkbart att larverna utvecklas i fuktig mossa. I Holland är arten funnen på fuktig mark vid en flodbank, där floden kantades av höga ekar (Oosterbroek & de Jong, 2001).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Sötvattensstrand, Vattendrag

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Viktig)
Arten kräver troligtvis beståndskontinuitet, och är därför sannolikt känslig för förändringar, t ex avverkning. Arten är dessutom utsatt pga sin fragmenterade utbredning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på den enda kända lokalen och andra lämpliga lokaler. Bättre kunskap behövs om artens utbredning och biologi.

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005 http://ip30.eti.uva.nl/ccw/ Lindner, E. 1980. Die Fliegen der paläarktischen Region Band III:5. 15 Tipulidae. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart.

Oosterbroek, P. & de Jong, H. 2001. New data on Tipulidae (Diptera) from the Netherlands. Entomologische Berichten 61: 101–114.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Pterelachisus)  
 • Art
  Tipula pauli, Mannheims, 1964 - Pauls marmorharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.