Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sahlbergs halvknäppare

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Rhacopus sahlbergi
Sahlbergs halvknäppare Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, ljust gulbrun art som är 5–8 mm lång. Antennerna är långa och kraftigt byggda. Halsskölden är kupigt byggd och dess bakhörn är snett bakåtriktade som vassa spetsar. Täckvingarna har punkterade längsrader.
Utbredning
Länsvis förekomst för Sahlbergs halvknäppare Observationer i Sverige för Sahlbergs halvknäppare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Halland, Småland, Öland, Södermanland och Uppland. 2005 även funnen på en lokal i Lycksele lappmark. Vidare förekommer den i Finland samt mycket sällsynt och lokalt i Baltikum, Ryssland och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i något rötskadad men ännu tämligen fast lövträdsved, främst i på marken liggande grenar. I södra Sverige är arten känd från ek och hassel. Känd från Halland, Småland, Öland, Södermanland och Uppland. 2005 även funnen på en lokal i Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i något rötskadad men ännu tämligen fast lövträdsved, främst i på marken liggande grenar. I södra Sverige är arten känd från ek och hassel.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Eucnemidae (halvknäppare), Släkte Rhacopus, Art Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823) - Sahlbergs halvknäppare Synonymer Dirrhagus sahlbergi (Mannerheim, 1823)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i något rötskadad men ännu tämligen fast lövträdsved, främst i på marken liggande grenar. I södra Sverige är arten känd från ek och hassel. Känd från Halland, Småland, Öland, Södermanland och Uppland. 2005 även funnen på en lokal i Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En långsmal, ljust gulbrun art som är 5–8 mm lång. Antennerna är långa och kraftigt byggda. Halsskölden är kupigt byggd och dess bakhörn är snett bakåtriktade som vassa spetsar. Täckvingarna har punkterade längsrader.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sahlbergs halvknäppare

Länsvis förekomst och status för Sahlbergs halvknäppare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sahlbergs halvknäppare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Halland, Småland, Öland, Södermanland och Uppland. 2005 även funnen på en lokal i Lycksele lappmark. Vidare förekommer den i Finland samt mycket sällsynt och lokalt i Baltikum, Ryssland och Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Eucnemidae - halvknäppare 
 • Underfamilj
  Melasinae  
 • Tribus
  Dirhagini  
 • Släkte
  Rhacopus  
 • Art
  Rhacopus sahlbergi(Mannerheim, 1823) - Sahlbergs halvknäppare
  Synonymer
  Dirrhagus sahlbergi (Mannerheim, 1823)

Larvutvecklingen sker i något rötskadad men ännu tämligen fast lövträdsved, främst i på marken liggande grenar. I södra Sverige är arten känd från ek och hassel.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
Sahlbergs halvknäppare förekommer inom mycket begränsade områden, särskilt på mellersta Öland, och är knuten till äldre lövskogsområden. Ingrepp i dessa kan vara ett stort hot mot artens överlevnad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Äldre lövskogsbestånd med ek och hassel, i synnerhet på Öland och i östra Småland, bör generellt bevaras orörda i görligaste mån. Åtminstone bör de lokaler där man vet att arten förekommer undantas från avverkning. Vid röjningar bör allt virke lämnas kvar på platsen.

Lundberg, S. 1981. Sällsynta skalbaggar i Halltorps hage. Ent. Tidskr. 102: 135–137.

Palm, T. 1958. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 23. Ent. Tidskr. 79: 29–33.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Eucnemidae - halvknäppare 
 • Underfamilj
  Melasinae  
 • Tribus
  Dirhagini  
 • Släkte
  Rhacopus  
 • Art
  Rhacopus sahlbergi, (Mannerheim, 1823) - Sahlbergs halvknäppare
  Synonymer
  Dirrhagus sahlbergi (Mannerheim, 1823)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.