Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bunkestarrsbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Donacia springeri
Bunkestarrsbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 6,5-8,5 mm. Relativt liten, i kroppsform mest lik D. impressa, i färg mest lik D. obscura. Kropp med mörkt brons- eller kopparfärgad metallglans, ben och antenner enfärgat metalliska. Undersidans behåring silverglänsande. Baklår med en kraftig tand.
Utbredning
Länsvis förekomst för bunkestarrsbock Observationer i Sverige för bunkestarrsbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Länge endast känd från Skåne (Stehag, 1880-talet) och Uppland (Ingarö, från 1970-talet). Riktade eftersök har visat att arten förekommer åtminstone från Östergötland till södra Dalarna och Gästrikland, och troligen är den mer utbredd än så. Ej känd från övriga Norden, närmast i Lettland. I Mellan- och Sydeuropa främst i bergstrakter. Världsutbredningen är dåligt känd, men såvitt känt begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av starr (Carex). I Sverige (Uppland) är arten funnen på bunkestarr (Carex elata) vid skogssjöar (sprickdalssjöar av brunvattentyp med dybotten). Stränderna är gungflyn av fattigkärrtyp med vitmossor, högstarr, gles vass, smalkaveldun etc. Känd genom ett 1800-talsfynd i Skåne och upprepade sentida fynd från två lokaler i Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet vid rötterna av starr (Carex), i Sverige troligen uteslutande på bunkestarr (Carex elata) vid näringsfattiga skogssjöar av brunvattentyp med dybotten (Ljungberg 2013). Stränderna är vanligen vitmossgungflyn med starrvegetation i kanten (förutom bunkestarr ofta tråd- och flaskstarr). Även i Baltikum och Mellaneuropa är arten funnen vid sumpiga sjöstränder och myrgölar. Den fullbildade skalbaggen äter pollen. Den påträffas främst på bunkestarr under maj-juni, och är på lämpliga lokaler ofta mycket talrik. Den kan också påträffas under hösten, när den nya generationen har kläckt fram.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sjöar
Sjöar
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bunkestarr
· bunkestarr
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Donacia (rörbockar), Art Donacia springeri Müller, 1916 - bunkestarrsbock Synonymer Springers rörbock

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av starr (Carex). I Sverige (Uppland) är arten funnen på bunkestarr (Carex elata) vid skogssjöar (sprickdalssjöar av brunvattentyp med dybotten). Stränderna är gungflyn av fattigkärrtyp med vitmossor, högstarr, gles vass, smalkaveldun etc. Känd genom ett 1800-talsfynd i Skåne och upprepade sentida fynd från två lokaler i Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Längd 6,5-8,5 mm. Relativt liten, i kroppsform mest lik D. impressa, i färg mest lik D. obscura. Kropp med mörkt brons- eller kopparfärgad metallglans, ben och antenner enfärgat metalliska. Undersidans behåring silverglänsande. Baklår med en kraftig tand.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bunkestarrsbock

Länsvis förekomst och status för bunkestarrsbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bunkestarrsbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Länge endast känd från Skåne (Stehag, 1880-talet) och Uppland (Ingarö, från 1970-talet). Riktade eftersök har visat att arten förekommer åtminstone från Östergötland till södra Dalarna och Gästrikland, och troligen är den mer utbredd än så. Ej känd från övriga Norden, närmast i Lettland. I Mellan- och Sydeuropa främst i bergstrakter. Världsutbredningen är dåligt känd, men såvitt känt begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia springeriMüller, 1916 - bunkestarrsbock
  Synonymer
  Springers rörbock

Larvutvecklingen sker under vattnet vid rötterna av starr (Carex), i Sverige troligen uteslutande på bunkestarr (Carex elata) vid näringsfattiga skogssjöar av brunvattentyp med dybotten (Ljungberg 2013). Stränderna är vanligen vitmossgungflyn med starrvegetation i kanten (förutom bunkestarr ofta tråd- och flaskstarr). Även i Baltikum och Mellaneuropa är arten funnen vid sumpiga sjöstränder och myrgölar. Den fullbildade skalbaggen äter pollen. Den påträffas främst på bunkestarr under maj-juni, och är på lämpliga lokaler ofta mycket talrik. Den kan också påträffas under hösten, när den nya generationen har kläckt fram.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sjöar

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bunkestarr - Carex elata (Viktig)
Arten lever vid en typ av sjöar som är vanlig, och mörkertalet är troligen stort.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Fortsatta eftersök behövs för att klarlägga artens utbredning och status i Sverige.

Ljungberg, H. 2013. Springers rödbock (Donacia springeri) - hur utbredd kan den vara i Sverige? Ent. Tidskrift 134(3): 130-134.

Nyholm, T. 1950. Zur systematik der nordeuropäischen Donacien. 8th Int. Congress of Entomology.

Prütz, P. 2013. Donacia springeri - den rätta historien om upptäckten. Ent. Tidskrift 134(4): 221-222.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012, Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia springeri, Müller, 1916 - bunkestarrsbock
  Synonymer
  Springers rörbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012, Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016.