Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Teplouchovs bastborre

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Carphoborus teplouchovi
Teplouchovs bastborre Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, cylindrisk och brunsvart skalbagge som blir 1,8–2,1 mm lång. Den har påfallande små antenner, där de sista lederna är kraftigt förtjockade och bildar en tydlig klubba. Kroppen är försedd med tydliga borst över hela översidan. På täckvingarna finns mycket tydliga längsgående punktrader. Första och tredje mellanrummen är upphöjda och vartannat mellanrum är försett med rader med kitintaggar på den bakre delen av täckvingarna
Utbredning
Länsvis förekomst för Teplouchovs bastborre Observationer i Sverige för Teplouchovs bastborre
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffades så sent som 1959 i Sverige. Därefter har ytterligare fynd gjorts i Lycksele, Pite och Lule lappmarker. Arten är inte känd från övriga Norden eller Baltikum. Närmast är den känd från några platser i norra Ryssland (Kolahalvön).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker under barken på grova nyligen döda grangrenar. Funnen i senvuxna fjällnära lavgranbestånd i Lycksele, Pite och Lule lappmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under barken på döda senvuxna granar, i stammen på mindre granar (3-4 m) eller grenar på äldre träd. Arten har endast konstaterats på stående träd. Främst i fjällnära skog, ofta nära trädgränsen på granar som är fulla med hänglavar. Föräldradjuren gnager en eller ett par slingrande modergångar som hänger ihop vid parningskammaren under barken på nyligen döda grenar. Tyvärr koloniseras ofta samma grenar av flera olika barkborrar tex. Saalas barkborre (Pityogenes salaasi), sextandad barkborre (Pityogenes chalcographus) samt grangrenborre (Pityophtorus micrographus) varför det kan vara svårt att urskilja denna arts gångsystem. Honorna kan göra en kort sidogång ut från modergången när hon gör näringsgnag. De övervintrar ofta i modergången och fortsätter med äggläggning ytterligare en sommar. Larvutvecklingen sträcker sig över två somrar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Carphoborus, Art Carphoborus teplouchovi Spessivtsev, 1916 - Teplouchovs bastborre Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under barken på grova nyligen döda grangrenar. Funnen i senvuxna fjällnära lavgranbestånd i Lycksele, Pite och Lule lappmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En långsmal, cylindrisk och brunsvart skalbagge som blir 1,8–2,1 mm lång. Den har påfallande små antenner, där de sista lederna är kraftigt förtjockade och bildar en tydlig klubba. Kroppen är försedd med tydliga borst över hela översidan. På täckvingarna finns mycket tydliga längsgående punktrader. Första och tredje mellanrummen är upphöjda och vartannat mellanrum är försett med rader med kitintaggar på den bakre delen av täckvingarna

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Teplouchovs bastborre

Länsvis förekomst och status för Teplouchovs bastborre baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Teplouchovs bastborre

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffades så sent som 1959 i Sverige. Därefter har ytterligare fynd gjorts i Lycksele, Pite och Lule lappmarker. Arten är inte känd från övriga Norden eller Baltikum. Närmast är den känd från några platser i norra Ryssland (Kolahalvön).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Polygraphini  
 • Släkte
  Carphoborus  
 • Art
  Carphoborus teplouchoviSpessivtsev, 1916 - Teplouchovs bastborre

Larvutvecklingen sker under barken på döda senvuxna granar, i stammen på mindre granar (3-4 m) eller grenar på äldre träd. Arten har endast konstaterats på stående träd. Främst i fjällnära skog, ofta nära trädgränsen på granar som är fulla med hänglavar. Föräldradjuren gnager en eller ett par slingrande modergångar som hänger ihop vid parningskammaren under barken på nyligen döda grenar. Tyvärr koloniseras ofta samma grenar av flera olika barkborrar tex. Saalas barkborre (Pityogenes salaasi), sextandad barkborre (Pityogenes chalcographus) samt grangrenborre (Pityophtorus micrographus) varför det kan vara svårt att urskilja denna arts gångsystem. Honorna kan göra en kort sidogång ut från modergången när hon gör näringsgnag. De övervintrar ofta i modergången och fortsätter med äggläggning ytterligare en sommar. Larvutvecklingen sträcker sig över två somrar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Arten hotas genom att arealen gamla senvuxna granbestånd med hänglavar på träden minskar. Denna lågproduktiva skogstyp avverkas fortfarande och ersätts ofta med mer snabbväxande skog, ibland med contorta-tall. Passande biotoper för denna barkborre minskar därför fortfarande.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
All kvarvarande, senvuxen, hänglavrik granskog upp mot fjällkanterna bör sparas. Inventeringar bör göras för att bättre förstå vilken biotop arten föredrar samt inom vilket geografiskt område den förekommer.

Lekander, B., Bejer-Petersen, B., Kangas, E. & Bakke, A. 1977. The distribution of Bark Beetles in the Nordic Countries. Acta Ent. Fenn. 32: 17.

Spessivtseff, P. 1922. Bestämningstabell över svenska barkborrar. Meddel. fr. Statens skogsförsöks anst. H. 19, nr. 6: 468.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001, Rev. Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Polygraphini  
 • Släkte
  Carphoborus  
 • Art
  Carphoborus teplouchovi, Spessivtsev, 1916 - Teplouchovs bastborre
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001, Rev. Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.