Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  allékrimmerlav

Organismgrupp Lavar Rinodina colobina
Allékrimmerlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Allékrimmerlav har en grå till mörkgrå till blåsvart till svart, tunn, sprickig till kornig till skorvig bål som ofta har små rundade avknoppningar (blastidier). En tydlig förbål saknas. Apothecierna är 0,4–0,7 mm breda, svarta, ofta fåtaliga och spridda. Disken är platt till välvd och apotheciekanten bålfärgad eller något ljusare och slät till vårtig. Sporerna är bruna, ensepterade, 13–24 × 7–10(–12) µm, med ganska tjock och något inbuktande apexvägg, ofta slutligen mer eller mindre hjärtformade hålrum (av Pachysporaria-typ som ändras till Physcia-typ och slutligen ändras till Mischoblastia-typ) samt slät yta. Arten är morfologiskt mycket lik den också rödlistade falsk allékrimmerlav Rinodina pityrea och dessa två arter går inte att skilja utan mikroskopering. Båda arterna har ett grått epihymenium som är K+ violett. Falsk allékrimmerlav skiljer sig genom att ha sporer med hålrum som fyller ut praktiskt taget varje sporhalva (av Tunicata-typ) med ornamenterad yta. Apothecier är ofta fåtaliga eller kan sannolikt helt saknas och båda arterna är då mycket lik den allmänna Caloplaca chlorina och det är tveksamt om allékrimmerlav då går att artbestämma.
Utbredning
Länsvis förekomst för allékrimmerlav Observationer i Sverige för allékrimmerlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är spridd från Skåne upp till Hälsingland på totalt ett 20-tal lokaler men på de flesta är den senast sedd för mer än 50 år sedan. Omkring ett 10-tal aktuella lokaler varav flera nya vilket indikerar att utbredningen ännu inte är fullständigt känd. De flesta av de gamla lokalerna är inte återbesökta. Den är känd från några få fynd i Norge, Danmark (rödlistad) och Finland (rödlistad). I övrigt är arten vitt spridd i Europa men många av fynden är från 1800-talet eller början av 1900-talet. Det finns också fynd från Nordamerika, Algeriet, Georgien och Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2bc+3b; D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Känd från ett 20-tal aktuella lokaler i södra och mellersta Sverige. Växer i öppna lägen på dammimpregnerade lövträd, omkring 80% av populationen finns på ask och alm varför almsjuka och askskottssjuka är ett stort hot. R. colobina är mycket lik den likså rödlistade R. pityrea. Om den saknar apothecier är den lik den allmänna Caloplaca chlorina. Avverkning av alléer och hamlade träd är andra hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 240 (40-540). Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (20-270). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 164 km² och förekomstarean (AOO) till 480 (36-1080) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 50 (30-70) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (A2bc+3b; D).
Ekologi
Arten växer på mer eller mindre slät bark av ädellövträd (ask, alm, lönn mm) i öppna till halvöppna lägen vid grusvägar (t.ex. alléer) och alltså är dammimpregnerade. Lokalerna är artrika på lavar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Physciaceae, Släkte Rinodina (krimmerlavar), Art Rinodina colobina (Ach.) Th.Fr. - allékrimmerlav Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2bc+3b; D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd från ett 20-tal aktuella lokaler i södra och mellersta Sverige. Växer i öppna lägen på dammimpregnerade lövträd, omkring 80% av populationen finns på ask och alm varför almsjuka och askskottssjuka är ett stort hot. R. colobina är mycket lik den likså rödlistade R. pityrea. Om den saknar apothecier är den lik den allmänna Caloplaca chlorina. Avverkning av alléer och hamlade träd är andra hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 240 (40-540). Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (20-270). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 164 km² och förekomstarean (AOO) till 480 (36-1080) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 50 (30-70) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (A2bc+3b; D).
Allékrimmerlav har en grå till mörkgrå till blåsvart till svart, tunn, sprickig till kornig till skorvig bål som ofta har små rundade avknoppningar (blastidier). En tydlig förbål saknas. Apothecierna är 0,4–0,7 mm breda, svarta, ofta fåtaliga och spridda. Disken är platt till välvd och apotheciekanten bålfärgad eller något ljusare och slät till vårtig. Sporerna är bruna, ensepterade, 13–24 × 7–10(–12) µm, med ganska tjock och något inbuktande apexvägg, ofta slutligen mer eller mindre hjärtformade hålrum (av Pachysporaria-typ som ändras till Physcia-typ och slutligen ändras till Mischoblastia-typ) samt slät yta. Arten är morfologiskt mycket lik den också rödlistade falsk allékrimmerlav Rinodina pityrea och dessa två arter går inte att skilja utan mikroskopering. Båda arterna har ett grått epihymenium som är K+ violett. Falsk allékrimmerlav skiljer sig genom att ha sporer med hålrum som fyller ut praktiskt taget varje sporhalva (av Tunicata-typ) med ornamenterad yta. Apothecier är ofta fåtaliga eller kan sannolikt helt saknas och båda arterna är då mycket lik den allmänna Caloplaca chlorina och det är tveksamt om allékrimmerlav då går att artbestämma.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för allékrimmerlav

Länsvis förekomst och status för allékrimmerlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för allékrimmerlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är spridd från Skåne upp till Hälsingland på totalt ett 20-tal lokaler men på de flesta är den senast sedd för mer än 50 år sedan. Omkring ett 10-tal aktuella lokaler varav flera nya vilket indikerar att utbredningen ännu inte är fullständigt känd. De flesta av de gamla lokalerna är inte återbesökta. Den är känd från några få fynd i Norge, Danmark (rödlistad) och Finland (rödlistad). I övrigt är arten vitt spridd i Europa men många av fynden är från 1800-talet eller början av 1900-talet. Det finns också fynd från Nordamerika, Algeriet, Georgien och Sibirien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina colobina(Ach.) Th.Fr. - allékrimmerlav

Arten växer på mer eller mindre slät bark av ädellövträd (ask, alm, lönn mm) i öppna till halvöppna lägen vid grusvägar (t.ex. alléer) och alltså är dammimpregnerade. Lokalerna är artrika på lavar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Ädellövskog, Lövskog, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas av avverkning av gamla träd i näringsrika miljöer och en genom ökad asfaltering av grusvägar minskad näringstillförsel till alléträd.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Aktuella lokaler bör skyddas. Spara gamla träd i näringsrika miljöer och undanta en del vägar från asfaltering. Aktuell status bör ytterligare klargöras.
Utländska namn – FI: Haavannappijäkälä.

Ropin, K. & Mayrhofer, H. 1995. Über corticole Arten der Gattung Rinodina (Physciaceae) mit grauem Epihymenium. Bibl. Lichenol. 58: 361–382.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina colobina, (Ach.) Th.Fr. - allékrimmerlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.