Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större vitblärefly

Organismgrupp Fjärilar, Nattflyn Hadena bicruris
Större vitblärefly Fjärilar, Nattflyn

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för större vitblärefly Observationer i Sverige för större vitblärefly
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(v)c(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Allmänt nejlikfly förekommer över stora delar av landet upp till Ångermanland, ungefär från Dalarna främst i mer kustnära områden. Arten hör hemma i öppna, gärna något torrare marker med i första hand vitblära och i viss utsträckning tjärblomster. I de norra delarna av landet uppträder den alltmer lokalt och ses numer alltmer sällan från Mälardalen och norrut. Fjärilen är en ivrig blombesökare. Arten har minskat tydligt under de senaste åtminstone 10-20 åren över huvuddelen av sitt utbredningsområde, framförallt på grund av igenväxning av artens habitat. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1888 (472-2500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(v)c(iii,iv)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· glimmar
· glimmar
· gökblomstersläktet
· gökblomstersläktet
· nejlikor
· nejlikor
· tjärblomster
· tjärblomster
· vitblära
· vitblära
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Noctuidae (nattflyn), Släkte Hadena, Art Hadena bicruris (Hufnagel, 1766) - större vitblärefly Synonymer allmänt nejlikfly, Phalaena bicruris Hufnagel, 1766

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(v)c(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Allmänt nejlikfly förekommer över stora delar av landet upp till Ångermanland, ungefär från Dalarna främst i mer kustnära områden. Arten hör hemma i öppna, gärna något torrare marker med i första hand vitblära och i viss utsträckning tjärblomster. I de norra delarna av landet uppträder den alltmer lokalt och ses numer alltmer sällan från Mälardalen och norrut. Fjärilen är en ivrig blombesökare. Arten har minskat tydligt under de senaste åtminstone 10-20 åren över huvuddelen av sitt utbredningsområde, framförallt på grund av igenväxning av artens habitat. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1888 (472-2500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(v)c(iii,iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för större vitblärefly

Länsvis förekomst och status för större vitblärefly baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för större vitblärefly

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Noctuinae  
 • Tribus
  Hadenini  
 • Släkte
  Hadena  
 • Art
  Hadena bicruris(Hufnagel, 1766) - större vitblärefly
  Synonymer
  allmänt nejlikfly
  Phalaena bicruris Hufnagel, 1766

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· glimmar - Silene (Viktig)
· gökblomstersläktet - Lychnis (Viktig)
· nejlikor - Dianthus (Viktig)
· tjärblomster - Viscaria vulgaris (Viktig)
· vitblära - Silene latifolia (Viktig)


Påverkan
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Noctuinae  
 • Tribus
  Hadenini  
 • Släkte
  Hadena  
 • Art
  Hadena bicruris, (Hufnagel, 1766) - större vitblärefly
  Synonymer
  allmänt nejlikfly
  Phalaena bicruris Hufnagel, 1766
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.