Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  almbarksdvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Ectoedemia amani
Almbarksdvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En dvärgmal med orange huvud och grovfjälliga, mörkbruna framvingar. Larven lever i en lång gångmina på släta stammar eller grenar av alm. Arten är sällsynt.

Vingspann 7,5–9 mm hos hanen, 8,5–10 mm hos honan. Huvudet är orange till ockra­gult, kragen oftast något ljusare. Ögonlocken är vitaktiga. Antennen är relativt kort, ungefär hälften så lång som framvingen, och har 36–41 segment hos hanen, 36–37 hos honan. Mellankroppen är gråbrun till mörkbrun. Framvingen har grova fjäll, alla med mörkbrun spets och ljus bas vilket ger ett spräckligt intryck, särskilt mot spetsen av vingen. Vingfransarna är ljust gråbruna, delningslinje saknas. Bakvingen är grå med grå fransar. Hanen har längs bakvingens framkant en iögonfallande utbuktning och vid basen en lång, vit hårpensel med en längd som motsvarar en tredjedel av vingens längd. 

Larven är påfallande lång och gul. Kokongen är obeskriven.

Genitalier: Hos hanen är genitalkapseln bred. Genitalklaffarna är relativt breda med inåtböjd spets. Aedeagus är utvidgad bakåt och de bakre carinae är korta och brett trekantiga med tydligt sågtandad insida. Övriga carinae är små. Hos honan har vestibulum två grupper av taggar. Ductus spermathecae har 12–13 vindlingar.
Utbredning
Länsvis förekomst för almbarksdvärgmal Observationer i Sverige för almbarksdvärgmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Almbarksdvärgmal är en sällsynt art som i Sverige har hittats i Skåne, Bohuslän, Söderman­land, Uppland samt på Öland. I Danmark har den påträffats på Falster och på Bornholm. I Norge finns ett fynd från Oslotrakten samt ett från Vest-Agder. Arten saknas i Finland. Världsutbredningen är dåligt känd, arten är hittills bara funnen i ytterligare sju länder i Europa från Storbritannien till Balkan.

Arten upptäcktes utanför Stockholm, Saltsjöbaden första gången 1958 och beskrevs på grundval av exemplar därifrån som en ny art för vetenskapen. Snart fann man den på flera andra platser i landet. Den är mycket lokalt förekommande och är troligen inte funnen på mer än ca tio platser. I Danmark är den påträffad på sammantaget en handfull lokaler på Falster och Bornholm (där den påträffades första gången 1977). I Norge är arten också sällsynt och känd från Oslo-området, Aust-Agder och Vest-Agder. Den saknas i Finland, men finns spridd och sällsynt i några få länder i Mellaneuropa från Storbritannien till Balkan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3bce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Almbarksdvärgmal är rapporterad från Skåne, Öland, Bohuslän, Sörmland och Uppland. Under senare tid bara känd från ett litet antal lokaler på Öland samt Bohuslän och Uppland. Förekomsterna är alla kustnära. Arten är inte speciellt eftersökt och mörkertalet kan därför vara stort. Larven minerar slät almbark och är således mindre känslig för almsjukans offer bland äldre träd, men substratet minskar dock tveklöst. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (40-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex, minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3bce).
Ekologi
Almbarksdvärgmal finns i miljöer med alm. Fjärilen flyger från slutet av juli till mitten av augusti och kommer ofta till ljus. Larven minerar i den släta barken på ganska smala grenar och stammar av olika arter av alm Ulmus spp. Minan är en lång och relativt rak gång. Artens livscykel är dåligt känd, men troligen är larvutvecklingen tvåårig.

Arten är knuten till almbestånd med medelstora och mindre träd. Den behöver stammar och grenar med någorlunda slät bark, gärna vettande mot söder så att de blir solbelysta. Fjärilen flyger nattetid från slutet av juli till mitten av augusti. Den dras till ljus. Larven lever i en lång gång i slät bark på grenar och stammar av företrädesvis skogsalm Ulmus glabra men även andra almarter, vanligen sådana som är 4-8 cm tjocka. 
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Ectoedemia, Art Ectoedemia amani Svensson, 1966 - almbarksdvärgmal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3bce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Almbarksdvärgmal är rapporterad från Skåne, Öland, Bohuslän, Sörmland och Uppland. Under senare tid bara känd från ett litet antal lokaler på Öland samt Bohuslän och Uppland. Förekomsterna är alla kustnära. Arten är inte speciellt eftersökt och mörkertalet kan därför vara stort. Larven minerar slät almbark och är således mindre känslig för almsjukans offer bland äldre träd, men substratet minskar dock tveklöst. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (40-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex, minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3bce).
En dvärgmal med orange huvud och grovfjälliga, mörkbruna framvingar. Larven lever i en lång gångmina på släta stammar eller grenar av alm. Arten är sällsynt.

Vingspann 7,5–9 mm hos hanen, 8,5–10 mm hos honan. Huvudet är orange till ockra­gult, kragen oftast något ljusare. Ögonlocken är vitaktiga. Antennen är relativt kort, ungefär hälften så lång som framvingen, och har 36–41 segment hos hanen, 36–37 hos honan. Mellankroppen är gråbrun till mörkbrun. Framvingen har grova fjäll, alla med mörkbrun spets och ljus bas vilket ger ett spräckligt intryck, särskilt mot spetsen av vingen. Vingfransarna är ljust gråbruna, delningslinje saknas. Bakvingen är grå med grå fransar. Hanen har längs bakvingens framkant en iögonfallande utbuktning och vid basen en lång, vit hårpensel med en längd som motsvarar en tredjedel av vingens längd. 

Larven är påfallande lång och gul. Kokongen är obeskriven.

Genitalier: Hos hanen är genitalkapseln bred. Genitalklaffarna är relativt breda med inåtböjd spets. Aedeagus är utvidgad bakåt och de bakre carinae är korta och brett trekantiga med tydligt sågtandad insida. Övriga carinae är små. Hos honan har vestibulum två grupper av taggar. Ductus spermathecae har 12–13 vindlingar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för almbarksdvärgmal

Länsvis förekomst och status för almbarksdvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för almbarksdvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Almbarksdvärgmal är en sällsynt art som i Sverige har hittats i Skåne, Bohuslän, Söderman­land, Uppland samt på Öland. I Danmark har den påträffats på Falster och på Bornholm. I Norge finns ett fynd från Oslotrakten samt ett från Vest-Agder. Arten saknas i Finland. Världsutbredningen är dåligt känd, arten är hittills bara funnen i ytterligare sju länder i Europa från Storbritannien till Balkan.

Arten upptäcktes utanför Stockholm, Saltsjöbaden första gången 1958 och beskrevs på grundval av exemplar därifrån som en ny art för vetenskapen. Snart fann man den på flera andra platser i landet. Den är mycket lokalt förekommande och är troligen inte funnen på mer än ca tio platser. I Danmark är den påträffad på sammantaget en handfull lokaler på Falster och Bornholm (där den påträffades första gången 1977). I Norge är arten också sällsynt och känd från Oslo-området, Aust-Agder och Vest-Agder. Den saknas i Finland, men finns spridd och sällsynt i några få länder i Mellaneuropa från Storbritannien till Balkan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Ectoedemia  
 • Art
  Ectoedemia amaniSvensson, 1966 - almbarksdvärgmal

Almbarksdvärgmal finns i miljöer med alm. Fjärilen flyger från slutet av juli till mitten av augusti och kommer ofta till ljus. Larven minerar i den släta barken på ganska smala grenar och stammar av olika arter av alm Ulmus spp. Minan är en lång och relativt rak gång. Artens livscykel är dåligt känd, men troligen är larvutvecklingen tvåårig.

Arten är knuten till almbestånd med medelstora och mindre träd. Den behöver stammar och grenar med någorlunda slät bark, gärna vettande mot söder så att de blir solbelysta. Fjärilen flyger nattetid från slutet av juli till mitten av augusti. Den dras till ljus. Larven lever i en lång gång i slät bark på grenar och stammar av företrädesvis skogsalm Ulmus glabra men även andra almarter, vanligen sådana som är 4-8 cm tjocka. 

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
Troligen är den största faran mot almbarksdvärgmal almsjuka, som sprider sig i södra Sverige. I övrigt är exploatering (bebyggelse, vägdragning, golfbanor, etc.) av bestånd med Ulmus ett hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
I första hand bör de lokaler där arten finns rapporteras till länsstyrelserna och fynd av almbarksdvärgmal matas in på Artportalen, så att man får en bättre bild av de svenska förekomsterna. Lokaler med en population av arten bör skötas så att fjärilen gynnas. Det kan innebära att andra trädarter måste avverkas för att få almarna lagom solbelysta.
Namngivning: Ectoedemia amani Svensson, 1966. Opusc. Ent. 31: 200.

Etymologi: amani (lat.) = efter stockholmsentomologen Erik Åman (1884–1972).

Uttal: [Ektoedémia amáni]

Bengtsson, B. Å. 2011. Ectoedemia amani almbarksdvärgmal, s. 256-257. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae–Psychidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Svensson, I. 1966. New and confused species of Microlepidoptera. – Opuscula Entomologica 31: 183–202.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning) och Bengt Å. Bengtsson 2011 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder och tillägg till Ekologi och Utbredning. 

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Ectoedemia  
 • Art
  Ectoedemia amani, Svensson, 1966 - almbarksdvärgmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning) och Bengt Å. Bengtsson 2011 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder och tillägg till Ekologi och Utbredning.