Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  almbuckla

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Taphrina ulmi
Almbuckla Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 1 cm breda bleka till svagt gulaktiga, runda, upphöjda fläckar eller bucklor på bladen som senare får ett gråaktigt svampöverdrag på undersidan och till slut blir svarta. Sporsäckarna är 15–20 × 8–11 µm och innehåller klotformiga sporer som är 3–5 × 3–6 µm i diameter och knoppar av sekundärsporer efter spridningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för almbuckla Observationer i Sverige för almbuckla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sällsynt från Skåne till Uppland. Även känd från Danmark och Finland. Eventuellt är arten införd till Norden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Parasit på blad av alm och lundalm. Få kända fynd men säkerligen förbisedd. Total population i landet bedöms komma att minska i takt med att värdväxten alm decimeras p.g.a. almsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (200-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (50-5000). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3ce).
Ekologi
Fläckarna utvecklas på ovansidan av blad av alm och lundalm under sensommar och höst.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Artfaktablad (pdf)

Klass Taphrinomycetes, Ordning Taphrinales, Familj Taphrinaceae (häxkvastsvampar), Släkte Taphrina (blåssvampar), Art Taphrina ulmi (Fuckel) Johansson - almbuckla Synonymer Exoascus ulmi Fuckel

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Parasit på blad av alm och lundalm. Få kända fynd men säkerligen förbisedd. Total population i landet bedöms komma att minska i takt med att värdväxten alm decimeras p.g.a. almsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (200-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (50-5000). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3ce).
Arten bildar upp till 1 cm breda bleka till svagt gulaktiga, runda, upphöjda fläckar eller bucklor på bladen som senare får ett gråaktigt svampöverdrag på undersidan och till slut blir svarta. Sporsäckarna är 15–20 × 8–11 µm och innehåller klotformiga sporer som är 3–5 × 3–6 µm i diameter och knoppar av sekundärsporer efter spridningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för almbuckla

Länsvis förekomst och status för almbuckla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för almbuckla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sällsynt från Skåne till Uppland. Även känd från Danmark och Finland. Eventuellt är arten införd till Norden.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Taphrinomycotina  
 • Klass
  Taphrinomycetes  
 • Ordning
  Taphrinales  
 • Familj
  Taphrinaceae - häxkvastsvampar 
 • Släkte
  Taphrina - blåssvampar 
 • Art
  Taphrina ulmi(Fuckel) Johansson - almbuckla
  Synonymer
  Exoascus ulmi Fuckel

Fläckarna utvecklas på ovansidan av blad av alm och lundalm under sensommar och höst.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Den totala population i landet bedöms komma att minska i takt med att värdväxten decimeras av almsjukan.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas och ursprunget till de svenska populationerna utredas.

Ryman S. & Holmåsen I. 1984. Svampar. En fälthandbok. - Interpublishing, Stockholm: 679.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Taphrinomycotina  
 • Klass
  Taphrinomycetes  
 • Ordning
  Taphrinales  
 • Familj
  Taphrinaceae - häxkvastsvampar 
 • Släkte
  Taphrina - blåssvampar 
 • Art
  Taphrina ulmi, (Fuckel) Johansson - almbuckla
  Synonymer
  Exoascus ulmi Fuckel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2012