Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  almdyna

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Hypoxylon vogesiacum
Almdyna Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stroma utbrett och platt. Ovanlig i Sverige och återfinns framförallt på alm och ask i rikare skogstyper.

Almdyna är en pyrenomycet med platta, grålila stromata som vanligen har utsträckt form och är upp till 10 cm långa. Arten kan mycket likna vissa former av koppardyna Hypoxylon rubiginosum, som kan växa på samma substrat, men denna har i allmänhet en annan färgton på översidan av stromat (brunröd). De båda arterna kan även skiljas åt med hjälp av mikroskopiska karaktärer. Almdyna har större sporer med mer eller mindre buktande sidor, medan sporerna hos koppardyna har en konvex och en platt sida. Uppgifterna här gäller endast Hypoxylon vogesiacum var. vogesiacum. Hypoxylon vogesiacum var. macrosporum är ett arktiskt alpint taxon, som växer på sälg och för vilken vi föreslår det svenska namnet sälgdyna. Den borde troligen betraktas som en egen art snarare än som en varietet av almdyna. I Sverige är den endast funnen i Jämtland.
Utbredning
Länsvis förekomst för almdyna Observationer i Sverige för almdyna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Almdyna är funnen vid ett fåtal tillfällen från Småland i söder till Jämtland i norr. I övriga Norden är den funnen i Norge och Finland. Utanför Norden är arten funnen i ett flertal länder i Europa samt i Nord- och Sydamerika. Den förefaller ha en hemiboreal till sydligt boreal tyngdpunkt i sin utbredning. Arten kan förväntas vara förbisedd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i barklösa lågor av alm, sällsynt även av andra lövträdslag, i ädellövskog och blandskog.Total population i landet liten. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, p.g.a. nedgång i almbestånd. Delpopulationerna kan dock öka tillfälligt tack vare ökad tillgång till lämplig död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (25000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 600 (60-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten lever på död ved och är funnen på flera olika slag av ädla lövträd med en klar dominans för alm. Ask, lönn, lind, ek och apel är andra trädslag där almdyna förekommer. Arten uppträder på avbarkade grenar och stammar som ännu inte blivit särskilt starkt rötade.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsalm
· skogsalm
Dött träd
Dött träd
· skogsalm
· skogsalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Xylariales, Familj Hypoxylaceae, Släkte Hypoxylon, Art Hypoxylon vogesiacum (Curr.) Sacc. - almdyna Synonymer Sphaeria vogesiaca Curr., Hypoxylon omphalostoma Fr., Hypoxylon vogesiacum var. vogesiacum

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i barklösa lågor av alm, sällsynt även av andra lövträdslag, i ädellövskog och blandskog.Total population i landet liten. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, p.g.a. nedgång i almbestånd. Delpopulationerna kan dock öka tillfälligt tack vare ökad tillgång till lämplig död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (25000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 600 (60-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Stroma utbrett och platt. Ovanlig i Sverige och återfinns framförallt på alm och ask i rikare skogstyper.

Almdyna är en pyrenomycet med platta, grålila stromata som vanligen har utsträckt form och är upp till 10 cm långa. Arten kan mycket likna vissa former av koppardyna Hypoxylon rubiginosum, som kan växa på samma substrat, men denna har i allmänhet en annan färgton på översidan av stromat (brunröd). De båda arterna kan även skiljas åt med hjälp av mikroskopiska karaktärer. Almdyna har större sporer med mer eller mindre buktande sidor, medan sporerna hos koppardyna har en konvex och en platt sida. Uppgifterna här gäller endast Hypoxylon vogesiacum var. vogesiacum. Hypoxylon vogesiacum var. macrosporum är ett arktiskt alpint taxon, som växer på sälg och för vilken vi föreslår det svenska namnet sälgdyna. Den borde troligen betraktas som en egen art snarare än som en varietet av almdyna. I Sverige är den endast funnen i Jämtland.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för almdyna

Länsvis förekomst och status för almdyna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för almdyna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Almdyna är funnen vid ett fåtal tillfällen från Småland i söder till Jämtland i norr. I övriga Norden är den funnen i Norge och Finland. Utanför Norden är arten funnen i ett flertal länder i Europa samt i Nord- och Sydamerika. Den förefaller ha en hemiboreal till sydligt boreal tyngdpunkt i sin utbredning. Arten kan förväntas vara förbisedd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Hypoxylaceae  
 • Släkte
  Hypoxylon  
 • Art
  Hypoxylon vogesiacum(Curr.) Sacc. - almdyna
  Synonymer
  Sphaeria vogesiaca Curr.
  Hypoxylon omphalostoma Fr.
  Hypoxylon vogesiacum var. vogesiacum

Arten lever på död ved och är funnen på flera olika slag av ädla lövträd med en klar dominans för alm. Ask, lönn, lind, ek och apel är andra trädslag där almdyna förekommer. Arten uppträder på avbarkade grenar och stammar som ännu inte blivit särskilt starkt rötade.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Arten missgynnas av att ädellövskog avverkas och att arealen skyddad ädellövskog är alltför liten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Kända växtplatser måste skyddas. Arten bör dessutom eftersökas på andra håll så att artens utbredning och miljökrav bättre kan bedömas.
Utländska namn – NO: Almekullsopp.

Eriksson, O.E. 1992. The non-lichenized pyrenomycetes of Sweden. Lund.

Granmo, A., Hammelev, D., Knudsen, H., Læssøe, T., Sasa, M. & Whalley, A.J.S. 1989. The genera Biscogniauxia and Hypoxylon in the Nordic Countries. Opera Botanica 100: 59–84.

Petrini, L.E. & Müller, E. 1986. Haupt- und Nebenfruchtformen europäischer Hypoxylon-arten (Xylariaceae, Sphaeriales) und verwandter Pilze. Mycologia Helvetica 1: 501–627.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Hypoxylaceae  
 • Släkte
  Hypoxylon  
 • Art
  Hypoxylon vogesiacum, (Curr.) Sacc. - almdyna
  Synonymer
  Sphaeria vogesiaca Curr.
  Hypoxylon omphalostoma Fr.
  Hypoxylon vogesiacum var. vogesiacum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 1997.