Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  almgallvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Phtheochroa schreibersiana
Almgallvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för almgallvecklare Observationer i Sverige för almgallvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är almgallvecklaren endast funnen mycket sällsynt och lokalt. Vid Älvkarleöbruk i norra Uppland påträffades arten på 1940-talet av Wilhelm Brandt. På Gotland är den funnen på ett par små lokaler med lundalm (Ulmus minor). I övriga Norden är arten endast känd från Finland, men söderut är den funnen i flertalet europeiska länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Endast känd från två små almlokaler med lundalm (Ulmus minor) bl.a. Hörsne på Gotland. Arten är även funnen en gång vid Älvkarleby men har inte kunnat återfinnas. Förutom de två kända lokalerna på Gotland kan man förmoda att arten kan finnas inom ytterligare ett par lokalområden. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4640 (500-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². -2005. Populationen (<20000 individer) minskar med mer än 5% inom 10 år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larven lever från juli i bladlusgaller på almblad, övervintrar och förpuppas på våren under bark. Även andra värdträd än alm uppges förekomma. Fjärilen flyger i juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· almar
· almar
· hägg
· hägg
· lundalm
· lundalm
· skogsalm
· skogsalm
· svartpoppel
· svartpoppel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Phtheochroa, Art Phtheochroa schreibersiana (Frölich, 1828) - almgallvecklare Synonymer Phtheochroa purpuretella (Fourcroy, 1785), Trachysmia schreibersiana (Frölich, 1828), Tortrix schreibersiana (Frölich, 1828), Phtheochroa purpuratella (Fourcroy, 1785)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Endast känd från två små almlokaler med lundalm (Ulmus minor) bl.a. Hörsne på Gotland. Arten är även funnen en gång vid Älvkarleby men har inte kunnat återfinnas. Förutom de två kända lokalerna på Gotland kan man förmoda att arten kan finnas inom ytterligare ett par lokalområden. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4640 (500-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². -2005. Populationen (<20000 individer) minskar med mer än 5% inom 10 år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för almgallvecklare

Länsvis förekomst och status för almgallvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för almgallvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är almgallvecklaren endast funnen mycket sällsynt och lokalt. Vid Älvkarleöbruk i norra Uppland påträffades arten på 1940-talet av Wilhelm Brandt. På Gotland är den funnen på ett par små lokaler med lundalm (Ulmus minor). I övriga Norden är arten endast känd från Finland, men söderut är den funnen i flertalet europeiska länder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Phtheochroa  
 • Art
  Phtheochroa schreibersiana(Frölich, 1828) - almgallvecklare
  Synonymer
  Phtheochroa purpuretella (Fourcroy, 1785)
  Trachysmia schreibersiana (Frölich, 1828)
  Tortrix schreibersiana (Frölich, 1828)
  Phtheochroa purpuratella (Fourcroy, 1785)

Larven lever från juli i bladlusgaller på almblad, övervintrar och förpuppas på våren under bark. Även andra värdträd än alm uppges förekomma. Fjärilen flyger i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· hägg - Prunus padus (Har betydelse)
· lundalm - Ulmus minor (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· svartpoppel - Populus nigra (Har betydelse)
Kalavverkning och byte från löv- till granskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Lövskog med alm bör gynnas.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 39.

Bradley, J. D., Tremewan, W. G. & Smith, A. 1973. British Tortricoid Moths. Cochylidae and Tortricidae: Tortricinae.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Phtheochroa  
 • Art
  Phtheochroa schreibersiana, (Frölich, 1828) - almgallvecklare
  Synonymer
  Phtheochroa purpuretella (Fourcroy, 1785)
  Trachysmia schreibersiana (Frölich, 1828)
  Tortrix schreibersiana (Frölich, 1828)
  Phtheochroa purpuratella (Fourcroy, 1785)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.