Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  almorangelav

Organismgrupp Lavar Cerothallia luteoalba
Almorangelav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Almorangelav är en skorplav med tunn, ljusgrå, dåligt utvecklad bål som ofta bara syns runt apothecierna. Apothecierna är bjärt orange, 0,4–0,8 mm breda, först nedsänkta i bålen men senare vidväxta. Disken är plan till svagt välvd med en något ljusare, tunn kant. Sporerna är 8–15 × 3–6 µm med mycket tunt, upp till 2 µm brett septum. Almorangelav påminner om liten orangelav Caloplaca holocarpa, men denna art har ett mycket bredare sporseptum.
Utbredning
Länsvis förekomst för almorangelav Observationer i Sverige för almorangelav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en tydlig sydlig tyngdpunkt i utbredningen, med merparten av sina lokaler i Skåne. Fynd finns dock i de flesta landskap upp till Uppland. I Skåne finns åtminstone ett 30-tal lokaler kända och i de andra landskapen kanske lika många till. Många förekomster har försvunnit de senaste åren, i Skåne framför allt p.g.a. almsjukan. Lavens status i landet som helhet är dock oklar. I Norge är arten mycket sällsynt liksom i Danmark (rödlistad) och i Finland saknas den. I övrigt finns arten i de västra delarna av Europa ned till södra Frankrike och norra Italien. Den anses vara sällsynt på Brittiska öarna, och på flera andra ställen har den försvunnit. Utanför Europa är arten rapporterad från Nordamerika och Australien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
De flesta av de c. 15 aktuella lokalerna är från Skåne men arten förekommer eller har förekommit upp till Uppland. Den finns i gamla alléer och liknande miljöer, ofta bara på ett eller två träd på varje lokal. Växer nästan enbart på bark och ved av gamla almar. Många förekomster har försvunnit de senaste åren p.g.a. almsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (15-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (15-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (60-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (40-90) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 80 (60-95) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 75 (50-90) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Ekologi
Almorangelaven växer på ved och bark av flera olika näringsberikade lövträd, främst alm och ask. Miljöerna varierar men man hittar oftast arten i alléer och parker, på kyrkogårdar eller på vårdträd. Ibland förekommer den även i gamla savflöden på t.ex. bok i bokskog med lång kontinuitet. På de träd arten finns på brukar den vara ganska riklig, men oftast finns bara ett eller ett par träd med arten på varje lokal.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Teloschistales, Familj Teloschistaceae, Släkte Cerothallia, Art Cerothallia luteoalba (Turner) Arup et al. - almorangelav Synonymer Caloplaca luteoalba (Turner) Th.Fr., Candelariella luteoalba (Turner) Lettau, Lichen luteoalbus Turner, Cerothallia luteoalba (Turner) Arup, Frödén & Søchting

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation De flesta av de c. 15 aktuella lokalerna är från Skåne men arten förekommer eller har förekommit upp till Uppland. Den finns i gamla alléer och liknande miljöer, ofta bara på ett eller två träd på varje lokal. Växer nästan enbart på bark och ved av gamla almar. Många förekomster har försvunnit de senaste åren p.g.a. almsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (15-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (15-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (60-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (40-90) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 80 (60-95) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 75 (50-90) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Almorangelav är en skorplav med tunn, ljusgrå, dåligt utvecklad bål som ofta bara syns runt apothecierna. Apothecierna är bjärt orange, 0,4–0,8 mm breda, först nedsänkta i bålen men senare vidväxta. Disken är plan till svagt välvd med en något ljusare, tunn kant. Sporerna är 8–15 × 3–6 µm med mycket tunt, upp till 2 µm brett septum. Almorangelav påminner om liten orangelav Caloplaca holocarpa, men denna art har ett mycket bredare sporseptum.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för almorangelav

Länsvis förekomst och status för almorangelav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för almorangelav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en tydlig sydlig tyngdpunkt i utbredningen, med merparten av sina lokaler i Skåne. Fynd finns dock i de flesta landskap upp till Uppland. I Skåne finns åtminstone ett 30-tal lokaler kända och i de andra landskapen kanske lika många till. Många förekomster har försvunnit de senaste åren, i Skåne framför allt p.g.a. almsjukan. Lavens status i landet som helhet är dock oklar. I Norge är arten mycket sällsynt liksom i Danmark (rödlistad) och i Finland saknas den. I övrigt finns arten i de västra delarna av Europa ned till södra Frankrike och norra Italien. Den anses vara sällsynt på Brittiska öarna, och på flera andra ställen har den försvunnit. Utanför Europa är arten rapporterad från Nordamerika och Australien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Teloschistales  
 • Familj
  Teloschistaceae  
 • Släkte
  Cerothallia  
 • Art
  Cerothallia luteoalba(Turner) Arup et al. - almorangelav
  Synonymer
  Caloplaca luteoalba (Turner) Th.Fr.
  Candelariella luteoalba (Turner) Lettau
  Lichen luteoalbus Turner
  Cerothallia luteoalba (Turner) Arup, Frödén & Søchting

Almorangelaven växer på ved och bark av flera olika näringsberikade lövträd, främst alm och ask. Miljöerna varierar men man hittar oftast arten i alléer och parker, på kyrkogårdar eller på vårdträd. Ibland förekommer den även i gamla savflöden på t.ex. bok i bokskog med lång kontinuitet. På de träd arten finns på brukar den vara ganska riklig, men oftast finns bara ett eller ett par träd med arten på varje lokal.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Levande träd (Viktig)
De miljöer som almorangelaven främst förekommer i har minskat genom att gamla alléer och äldre träd på kyrkogårdar rationaliseras bort eller genom att man föryngrar alléerna alltför hastigt. Ett annat hot finns i almsjukan som dödat stora mängder almar i södra Sverige.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Aktuell status bör fastställas genom återbesök av gamla lokaler och riktad eftersökning på nya lämpliga lokaler. Genom biotopskyddet har alléer ett visst skydd, men skyddet för de alléer som hyser almorangelav, och andra rödlistade arter, bör utökas så att alléerna inte får tas bort eller påverkas så att förutsättningarna för lavarna försämras.

Litterski, B 1992. Verbreitung einiger Flechtenarten in Europa. Herzogia 9: 149–166.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Teloschistales  
 • Familj
  Teloschistaceae  
 • Släkte
  Cerothallia  
 • Art
  Cerothallia luteoalba, (Turner) Arup et al. - almorangelav
  Synonymer
  Caloplaca luteoalba (Turner) Th.Fr.
  Candelariella luteoalba (Turner) Lettau
  Lichen luteoalbus Turner
  Cerothallia luteoalba (Turner) Arup, Frödén & Søchting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.