Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  almrostöra

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hymenochaete ulmicola
Almrostöra Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för almrostöra Observationer i Sverige för almrostöra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Nedbrytare på levande gamla almar. Bildar fruktkroppar i barkfåror på almbark. Artens förekomst uppmärksammad under de senaste 10 åren i Sverige, men beskrevs först 2005. Minskar starkt som följd av almsjukans härjningar i landet under flera decennier som resulterat i och fortsatt kommer att resultera i att antalet levande gamla almar successivt blir allt färre. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 30 åren. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Under en tidsperiod om 30 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A3ce).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetaceae, Släkte Hymenochaete, Art Hymenochaete ulmicola Corfixen & Parmasto - almrostöra Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på levande gamla almar. Bildar fruktkroppar i barkfåror på almbark. Artens förekomst uppmärksammad under de senaste 10 åren i Sverige, men beskrevs först 2005. Minskar starkt som följd av almsjukans härjningar i landet under flera decennier som resulterat i och fortsatt kommer att resultera i att antalet levande gamla almar successivt blir allt färre. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 30 åren. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Under en tidsperiod om 30 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A3ce).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för almrostöra

Länsvis förekomst och status för almrostöra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för almrostöra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Hymenochaete  
 • Art
  Hymenochaete ulmicolaCorfixen & Parmasto - almrostöra

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Levande träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Hymenochaete  
 • Art
  Hymenochaete ulmicola, Corfixen & Parmasto - almrostöra
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.