Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  almsikelvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Ancylis upupana
Almsikelvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vecklare med omisskännligt utseende, som varierar mycket lite. Framvingen har en utdragen, böjd spets - vilket är typiskt för sikelvecklarna - och den är djupt mörkbrun med en orangebrun fläck nära spetsen på framkanten. I denna fläck finns oftast fyra ljusa dubbelhakar, vilka blir allt snedare ju längre mot basen de ligger. Även längs ytterkanten finns en orangebrun fläck, som fortsätter ut i fransarna och blir där ännu ljusare.
Utbredning
Länsvis förekomst för almsikelvecklare Observationer i Sverige för almsikelvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Almsikelvecklare noterades som svensk första gången 1897, men har säkert funnits i Sverige i tusentals år, ända från almens invandring till landet. Den är påträffad i Värmland och Bohuslän runt sydkusten norrut till Västmanland, företrädesvis i kustnära områden med stora luckor. Den saknas i det inre av Götaland och Svealand. Arten är dock inte talrik ens på sina ganska få kända lokaler, vilket kan förklara varför inlandslokaler har förbisetts. Arten betraktas som sällsynt i Sverige och almens utveckling i landet gör inte situationen bättre. I Danmark har den noterats från de flesta provinser. I Norge är den bara känd från Osloområdet. I Finland förekommer den i den sydligaste fjärdedelen. Den är i övrigt utbredd från Västeuropa till östra Asien. I Mellaneuropa är arten inte sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Almsikelvecklare förekommer lokalt i lövskogar från Skåne till Södermanland. Lever som larv mellan hopspunna blad av alm, björk mm. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (50-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (200-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3ce).
Ekologi
Almsikelvecklare kan påträffas i olika typer av almbestånd. Den tycks föredra tätare bestånd av alm, där den med sin mörka färg på framvingen, rimligen är svårupptäckt för predatorer. Fjärilen flyger huvudsakligen i juni, men beroende på vädret kan den börja en eller två veckor tidigare men under sena vårar flyga till början av juli. Larven lever på hösten mellan två hopspunna blad av alm. I Sverige är den förknippad med skogsalm, Ulmus glabra, men förmodligen kan den också leva på lundalm, U. minor, och vresalm, U. laevis. I Finland lever larven på björkar, Betula spp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· almar
· almar
· lundalm
· lundalm
· skogsalm
· skogsalm
· vresalm
· vresalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Ancylis, Art Ancylis upupana (Treitschke, 1835) - almsikelvecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Almsikelvecklare förekommer lokalt i lövskogar från Skåne till Södermanland. Lever som larv mellan hopspunna blad av alm, björk mm. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (50-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (200-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3ce).
En vecklare med omisskännligt utseende, som varierar mycket lite. Framvingen har en utdragen, böjd spets - vilket är typiskt för sikelvecklarna - och den är djupt mörkbrun med en orangebrun fläck nära spetsen på framkanten. I denna fläck finns oftast fyra ljusa dubbelhakar, vilka blir allt snedare ju längre mot basen de ligger. Även längs ytterkanten finns en orangebrun fläck, som fortsätter ut i fransarna och blir där ännu ljusare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för almsikelvecklare

Länsvis förekomst och status för almsikelvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för almsikelvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Almsikelvecklare noterades som svensk första gången 1897, men har säkert funnits i Sverige i tusentals år, ända från almens invandring till landet. Den är påträffad i Värmland och Bohuslän runt sydkusten norrut till Västmanland, företrädesvis i kustnära områden med stora luckor. Den saknas i det inre av Götaland och Svealand. Arten är dock inte talrik ens på sina ganska få kända lokaler, vilket kan förklara varför inlandslokaler har förbisetts. Arten betraktas som sällsynt i Sverige och almens utveckling i landet gör inte situationen bättre. I Danmark har den noterats från de flesta provinser. I Norge är den bara känd från Osloområdet. I Finland förekommer den i den sydligaste fjärdedelen. Den är i övrigt utbredd från Västeuropa till östra Asien. I Mellaneuropa är arten inte sällsynt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Ancylis  
 • Art
  Ancylis upupana(Treitschke, 1835) - almsikelvecklare

Almsikelvecklare kan påträffas i olika typer av almbestånd. Den tycks föredra tätare bestånd av alm, där den med sin mörka färg på framvingen, rimligen är svårupptäckt för predatorer. Fjärilen flyger huvudsakligen i juni, men beroende på vädret kan den börja en eller två veckor tidigare men under sena vårar flyga till början av juli. Larven lever på hösten mellan två hopspunna blad av alm. I Sverige är den förknippad med skogsalm, Ulmus glabra, men förmodligen kan den också leva på lundalm, U. minor, och vresalm, U. laevis. I Finland lever larven på björkar, Betula spp.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· lundalm - Ulmus minor (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· vresalm - Ulmus laevis (Har betydelse)
Främsta hotet mot almsikelvecklaren är almsjukan. Även avverkning av alm utgör en fara för lokalt utplånande av en population.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
En sammanställning av nutida lokaler bör göras för att få en noggrannare uppfattning om artens status i landet. Lokaler med varaktiga populationer bör göras kända för respektive länsstyrelse och markägare, så att inga misstag sker i samband med markens brukande. En fortlöpande övervakning bör företas på sådana lokaler där arten är relativt väl etablerad.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson, 1997. Uppdatering Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Ancylis  
 • Art
  Ancylis upupana, (Treitschke, 1835) - almsikelvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson, 1997. Uppdatering Bengt Å. Bengtsson 2012.