Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alpdraba

Organismgrupp Kärlväxter Draba fladnizensis
Alpdraba Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Alpdraba är en 4–9 cm hög, flerårig korsblommig växt med vita blommor som växer i glesa till täta tuvor. Stjälkarna är styvt upprätta, oftast bladlösa eller med ett litet blad. Rosettbladen är smalt omvänt äggrunda, helbräddade och 1–1,5 cm långa. Blomklasen är kort och kvastlik. Kronbladen är cirka 2,5 mm. Skidorna är elliptiska och kala. Från flertalet andra drabor skiljs den ut på den kala stjälken. Från den närstående lappdraban Draba lactea skiljs den dels genom rundtrubbiga kronblad (lappdraba har urnupna) och att bladundersidan saknar stjärnhår vilket lappdraba har mot spetsen av bladen.
Utbredning
Länsvis förekomst för alpdraba Observationer i Sverige för alpdraba
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från norra Lule lappmark (cirka 5 lokaler) och Torne lappmark (15). Populationerna är normalt individfattiga och är dessutom ofta tämligen isolerade från varandra. Det finns få återbesök gjorda på artens lokaler varför eventuella trender och aktuell status är okänd. I övriga Norden är den känd från mer än 100 lokaler i Norge samt ett par lokaler i nordvästligaste Finland. Övrig utbredning är cirkumpolärt nordlig samt en del sydligare förekomster, bland annat Alperna och Himalaya.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i Lule och Torne lappmark. Växer i högalpina miljöer som kan komma att påverkas av klimatförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6500 (6472-7000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (72-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Lappdraba växer i gles Dryas-hed, vittringsgrus, vindexponerade ryggar och klipphyllor. Den är kalkkrävande och förekommer från lågalpin till högalpin region.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Brassicales (kålordningen), Familj Brassicaceae (korsblommiga), Släkte Draba (drabor), Art Draba fladnizensis Wulfen - alpdraba Synonymer Draba fladnizensis ssp. androsacea (Wahlenb.) Ahlfv., Draba wahlenbergii var. homotricha

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i Lule och Torne lappmark. Växer i högalpina miljöer som kan komma att påverkas av klimatförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6500 (6472-7000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (72-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Alpdraba är en 4–9 cm hög, flerårig korsblommig växt med vita blommor som växer i glesa till täta tuvor. Stjälkarna är styvt upprätta, oftast bladlösa eller med ett litet blad. Rosettbladen är smalt omvänt äggrunda, helbräddade och 1–1,5 cm långa. Blomklasen är kort och kvastlik. Kronbladen är cirka 2,5 mm. Skidorna är elliptiska och kala. Från flertalet andra drabor skiljs den ut på den kala stjälken. Från den närstående lappdraban Draba lactea skiljs den dels genom rundtrubbiga kronblad (lappdraba har urnupna) och att bladundersidan saknar stjärnhår vilket lappdraba har mot spetsen av bladen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alpdraba

Länsvis förekomst och status för alpdraba baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alpdraba

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från norra Lule lappmark (cirka 5 lokaler) och Torne lappmark (15). Populationerna är normalt individfattiga och är dessutom ofta tämligen isolerade från varandra. Det finns få återbesök gjorda på artens lokaler varför eventuella trender och aktuell status är okänd. I övriga Norden är den känd från mer än 100 lokaler i Norge samt ett par lokaler i nordvästligaste Finland. Övrig utbredning är cirkumpolärt nordlig samt en del sydligare förekomster, bland annat Alperna och Himalaya.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Draba - drabor 
 • Art
  Draba fladnizensisWulfen - alpdraba
  Synonymer
  Draba fladnizensis ssp. androsacea (Wahlenb.) Ahlfv.
  Draba wahlenbergii var. homotricha

Lappdraba växer i gles Dryas-hed, vittringsgrus, vindexponerade ryggar och klipphyllor. Den är kalkkrävande och förekommer från lågalpin till högalpin region.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Alpdrabans populationer är ofta små, och risken är stor att slumphändelser kan förstöra lokaler. Andra saker som kan påverka arten negativt är turism. På de lokaler som ligger på välbesökta platser kan slitaget bli för stort. Renbetet kan lokalt bli problem, främst på lång sikt om renstammen lokalt minskar och det blir mindre tramp, vilket kan leda till en mer sluten vegetation. Eventuella kommande klimatförändringar kan förändra de ekologiska förutsättningarna för arten.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Artens aktuella status måste snarast fastställas. De lokaler som inte besökts senaste 10 åren måste återbesökas. Samtliga lokaler bör sedan övervakas regelbundet. Få lokaler ligger idag inom skyddade områden, detta bör avhjälpas i framtiden.
Utländska namn – DK: Fjeld-Draba, NO: Alperublom, FI: Tunturikynsimö. GB: Bald-white Whitlow-grass.

Gjærevoll, O. 1990. Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. II. Alpine Plants. Trondheim.

Hedberg, O., Mårtensson, O. & Rudberg, S. 1952. Botanical investigations in the Pältsa region of northernmost Sweden. Bot. Not., Suppl. 3 (2).

Selander, S. 1950. Floristic Phytogeograpahy of South-Western Lule Lappmark I-II. Acta Phytogeographica Suecica 27–28.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2001. © ArtDatabanken 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Draba - drabor 
 • Art
  Draba fladnizensis, Wulfen - alpdraba
  Synonymer
  Draba fladnizensis ssp. androsacea (Wahlenb.) Ahlfv.
  Draba wahlenbergii var. homotricha
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2001. © ArtDatabanken 2007.