Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alpin hårgräsmossa

Organismgrupp Mossor Brachythecium cirrosum
Alpin hårgräsmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Växer i gröna till gulaktiga lösa mattor. Skotten är 2-7(-9) cm långa och oregelbundet förgrenade eller oregelbundet fjädergrenade. Stambladen är upprätta eller något utstående, raka, starkt kupade och mer eller mindre tryckta mot varandra. De är äggrunda till brett äggrunda och smalnar i övre delen abrupt av till ett långt, smalt, hårlikt spetsparti som utgör 35-45 % av bladlängden. De är inte längsveckade. Bladnerven når 40-60 % upp i bladet och är slät. Bladkanten hos stam- och grenblad är i övre delen otandad eller fintandad. Bladskivans celler är 56-84 × 5-8 µm. Bashörnsgrupperna är tydliga, rundade-kvadratiska och löper inte upp längs bladkanten. De består av kvadratiska eller rektangulära celler. Arten är skildkönad. Kapselskaftet är knottrigt och locket har ett spröt. Sporerna är ca 18-20 µm.
Alpin hårgräsmossa skiljer sig från alla andra gräsmossor Brachythecium genom att de kraftigt kupade bladen smalnar av abrupt till en lång, hårlik övre bladdel. Späd hårgräsmossa Brachythecium tommasinii har också en tydligt avsatt hårudd, men bladen är inte lika kraftigt kupade och de smalnar inte av lika plötsligt. Alpin hårgräsmossa kan även förväxlas med hårgräsmossa Cirriphyllum piliferum, och skillnader mellan dessa behandlas under den senare.
Utbredning
Länsvis förekomst för alpin hårgräsmossa Observationer i Sverige för alpin hårgräsmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på ett knappt tiotal lokaler i Härjedalen, samt Pite och Lule lappmarker. Flera av fynden är gjorda sedan 1950-talet. I Norge finns många lokaler i fjälltrakterna och i Finland ett fåtal (dock försvunnen). Den är arktisk-alpin och finns i större delen av den holarktiska regionen samt i Nordafrika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Växer på jord mellan block, i grottor o klippskrevor av kalkrika bergarter. Känd endast från få lokaler i Härjedalen och Lule Lappmark. Största delpopulationen finns på Stor-Mittåkläppen (Härjedalen) och är relativt individrik, medan förekomsterna i Lule lappmarks är mycket små. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (20-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (8-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer på kalkberg, kalkblock och i kalkrika klippskrevor i subalpina till alpina regioner i fjällen. De lägst belägna lokalerna i Sverige ligger på omkring 800 m.ö.h. i Padjelanta.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Brachytheciaceae, Släkte Brachythecium (gräsmossor), Art Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp. - alpin hårgräsmossa Synonymer Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Grout, Hypnum cirrosum Schwägr., Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout, Cirriphyllum cirrosum (Schwägr.) Grout

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Växer på jord mellan block, i grottor o klippskrevor av kalkrika bergarter. Känd endast från få lokaler i Härjedalen och Lule Lappmark. Största delpopulationen finns på Stor-Mittåkläppen (Härjedalen) och är relativt individrik, medan förekomsterna i Lule lappmarks är mycket små. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (20-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (8-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Växer i gröna till gulaktiga lösa mattor. Skotten är 2-7(-9) cm långa och oregelbundet förgrenade eller oregelbundet fjädergrenade. Stambladen är upprätta eller något utstående, raka, starkt kupade och mer eller mindre tryckta mot varandra. De är äggrunda till brett äggrunda och smalnar i övre delen abrupt av till ett långt, smalt, hårlikt spetsparti som utgör 35-45 % av bladlängden. De är inte längsveckade. Bladnerven når 40-60 % upp i bladet och är slät. Bladkanten hos stam- och grenblad är i övre delen otandad eller fintandad. Bladskivans celler är 56-84 × 5-8 µm. Bashörnsgrupperna är tydliga, rundade-kvadratiska och löper inte upp längs bladkanten. De består av kvadratiska eller rektangulära celler. Arten är skildkönad. Kapselskaftet är knottrigt och locket har ett spröt. Sporerna är ca 18-20 µm.
Alpin hårgräsmossa skiljer sig från alla andra gräsmossor Brachythecium genom att de kraftigt kupade bladen smalnar av abrupt till en lång, hårlik övre bladdel. Späd hårgräsmossa Brachythecium tommasinii har också en tydligt avsatt hårudd, men bladen är inte lika kraftigt kupade och de smalnar inte av lika plötsligt. Alpin hårgräsmossa kan även förväxlas med hårgräsmossa Cirriphyllum piliferum, och skillnader mellan dessa behandlas under den senare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alpin hårgräsmossa

Länsvis förekomst och status för alpin hårgräsmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alpin hårgräsmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på ett knappt tiotal lokaler i Härjedalen, samt Pite och Lule lappmarker. Flera av fynden är gjorda sedan 1950-talet. I Norge finns många lokaler i fjälltrakterna och i Finland ett fåtal (dock försvunnen). Den är arktisk-alpin och finns i större delen av den holarktiska regionen samt i Nordafrika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Brachythecium - gräsmossor 
 • Art
  Brachythecium cirrosum(Schwägr.) Schimp. - alpin hårgräsmossa
  Synonymer
  Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Grout
  Hypnum cirrosum Schwägr.
  Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout
  Cirriphyllum cirrosum (Schwägr.) Grout

Mossan växer på kalkberg, kalkblock och i kalkrika klippskrevor i subalpina till alpina regioner i fjällen. De lägst belägna lokalerna i Sverige ligger på omkring 800 m.ö.h. i Padjelanta.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
För närvarande föreligger inget direkt hot mot artens existens i landet. Ökad turism, i synnerhet i form av fasta anläggningar i anslutning till växtplatserna, kan dock utgöra ett hot på sikt. Eftersom arten är ganska iögonenfallande finns viss risk för överinsamlande på någon av de mer sparsamma förekomsterna.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Berörda myndigheter bör informeras om artens kända lokaler så att de skyddas mot exploatering.
Utländska namn - NO: Fagerveikmose, IS: Urðabroddur.

Hedenäs, L. 2014. Brachythecium cirrosum alpin hårgräsmossa s. 208. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Mårtensson, O. 1953. Ett bidrag till kännedomen om mossfloran i svenska Neadalen med omnejd. Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden. No. 48.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1996. Rev. Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Brachythecium - gräsmossor 
 • Art
  Brachythecium cirrosum, (Schwägr.) Schimp. - alpin hårgräsmossa
  Synonymer
  Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Grout
  Hypnum cirrosum Schwägr.
  Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout
  Cirriphyllum cirrosum (Schwägr.) Grout
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1996. Rev. Lars Hedenäs 2014.