Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alpnycklar

Organismgrupp Kärlväxter Orchis spitzelii
Alpnycklar Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Alpnycklar är en flerårig orkidé med runda rotknölar. Stjälken blir 1–3 dm hög och har bladen samlade vid basen och ett syllikt stjälkblad. Blomställningen är ett ax bestående av ett tiotal blommor. Blommornas yttre hylleblad är utvändigt mörkt purpurröda med olivgrön skiftning och invändigt grönaktiga med runda purpurfläckar, medan läppen är ljust lax- till purpurfärgad med runda till ovala purpurfläckar. Blomställningen ger därmed ett brokigt intryck från sidan, medan den är föga iögonenfallande uppifrån. Blommorna doftar svagt. Arten liknar Sankt Pers nycklar, men skiljer sig från denna genom hyllebladens färg och genom att sporren är nedåtriktad i stället för snett uppåtriktad.
Utbredning
Länsvis förekomst för alpnycklar Observationer i Sverige för alpnycklar
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Alpnycklar förekommer i Norden bara på Gotland, där den är känd från ett fyrtiotal kustnära lokaler, främst på norra och östra delarna, men även på en lokal på södra Gotland (Vamlingbo). I och med minskande bete av utmarkerna anses arten ha ökat sedan mitten av 1900-talet. I övriga Europa förekommer den även här och där i bergstrakter på en höjd av 500–1800 m ö h från Spanien till Grekland och Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer endast på Gotland. Alpnycklar är beroende av kalkrik mark och torra och soliga somrar. Den växer i öppen torr kalkhälltallskog. Igenväxning på grund av minskad hävd missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (300-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1948 km² och förekomstarean (AOO) till 84 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Alpnycklar är beroende av kalkrik mark och torra, soliga somrar. Den växer i öppen torr kalkhälltallskog, ofta med vegetation som inte är helt sluten och med mjölon som regelbunden följeväxt. Den kan också förekomma i övergivna hagmarker och stundom i vägkanten, där den gynnas av måttlig störning av markytan. Alpnycklar blommar från mitten av maj till mitten av juni. Blommorna saknar nektar, men attraherar ändå humledrottningar som besöker dem förgäves och kommer därvid att fungera som pollinatörer. Humlorna besöker i första hand de nedre blommorna, men upptäcker snart bedrägeriet, flyger ifrån plantan, men finner möjlighet att hitta nektar i de samtidigt blommande nektarrika mjölonblommorna. Fruktsättningen är ganska dålig.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Orchidaceae (orkideer), Släkte Orchis (nycklar), Art Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch - alpnycklar Synonymer Gotlandsnyckelblomster

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer endast på Gotland. Alpnycklar är beroende av kalkrik mark och torra och soliga somrar. Den växer i öppen torr kalkhälltallskog. Igenväxning på grund av minskad hävd missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (300-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1948 km² och förekomstarean (AOO) till 84 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Konventioner CITES bilaga B
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Alpnycklar är en flerårig orkidé med runda rotknölar. Stjälken blir 1–3 dm hög och har bladen samlade vid basen och ett syllikt stjälkblad. Blomställningen är ett ax bestående av ett tiotal blommor. Blommornas yttre hylleblad är utvändigt mörkt purpurröda med olivgrön skiftning och invändigt grönaktiga med runda purpurfläckar, medan läppen är ljust lax- till purpurfärgad med runda till ovala purpurfläckar. Blomställningen ger därmed ett brokigt intryck från sidan, medan den är föga iögonenfallande uppifrån. Blommorna doftar svagt. Arten liknar Sankt Pers nycklar, men skiljer sig från denna genom hyllebladens färg och genom att sporren är nedåtriktad i stället för snett uppåtriktad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alpnycklar

Länsvis förekomst och status för alpnycklar baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alpnycklar

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Alpnycklar förekommer i Norden bara på Gotland, där den är känd från ett fyrtiotal kustnära lokaler, främst på norra och östra delarna, men även på en lokal på södra Gotland (Vamlingbo). I och med minskande bete av utmarkerna anses arten ha ökat sedan mitten av 1900-talet. I övriga Europa förekommer den även här och där i bergstrakter på en höjd av 500–1800 m ö h från Spanien till Grekland och Turkiet.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Orchis - nycklar 
 • Art
  Orchis spitzeliiSaut. ex W. D. J. Koch - alpnycklar
  Synonymer
  Gotlandsnyckelblomster

Alpnycklar är beroende av kalkrik mark och torra, soliga somrar. Den växer i öppen torr kalkhälltallskog, ofta med vegetation som inte är helt sluten och med mjölon som regelbunden följeväxt. Den kan också förekomma i övergivna hagmarker och stundom i vägkanten, där den gynnas av måttlig störning av markytan. Alpnycklar blommar från mitten av maj till mitten av juni. Blommorna saknar nektar, men attraherar ändå humledrottningar som besöker dem förgäves och kommer därvid att fungera som pollinatörer. Humlorna besöker i första hand de nedre blommorna, men upptäcker snart bedrägeriet, flyger ifrån plantan, men finner möjlighet att hitta nektar i de samtidigt blommande nektarrika mjölonblommorna. Fruktsättningen är ganska dålig.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Liksom för alla orkidéer är insamling ett hot, framför allt då de grävs upp med kommersiell odlingsavsikt. Arten hör till de mycket svårodlade orkidéerna. Även igenväxning på grund av minskad hävd och ökad eutrofiering kan förutsättas missgynna arten.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Dess växtlokaler bör hållas under uppsikt av flroaväktare under blomningstiden, den enda tid då man tveklöst kan skilja arten från St Pers nycklar. Populationsutvecklingen bör studeras och ev. igenväxning av lokalerna motverkas.
Alpnycklar är fridlyst. Arten rapporterades som ny för svenska floran år 1939, då det stor klart att växten kunde identifieras med en tidigare beskriven sydeuropeisk art. Man hade noterat den redan tidigare, men uppfattat den som en form av Sankt Pers nycklar. Den gotländska populationen beskrevs först som en egen varietet, men den befanns senare inte avvika från de mellaneuropeiska populationerna. Avsaknaden av specialiserade pollinatörer på Gotland är ett skäl till att man betraktar alpnycklar som relativt sent inkommen växt. Möjligen kan den ha förts in med gräsfrö som importerats från Frankrike. Utländska namn – NO: Alpenøklar, DK: Spitzels Gøgeurt.

Fritz, A.-L. 1990. Deceit-pollination of Orchis spitzelii (Orchidaceae) on the island of Gotland in the Baltic: A suboptimal system. Nord. J. Bot. 9: 577–587.

Fritz, A.-L. 1995. Floral evolution in deceit-pollinated orchids. Akad. avh., Uppsala universitet.

Ingmansson, G. & Johansson B. G. 2005. Gotlands orkidéer. Rindi 25: 3–82.

Pettersson, B. 1940. Orchis spitzelii Sauter var. Gotlandica n. var. Nyupptäckt gotländsk representant för sydeuropeisk bergsflora. Acta Phytogeogr. Suec. 13: 162–185.

Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Acta Phytogeographica Suecica 40.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 1995.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Orchis - nycklar 
 • Art
  Orchis spitzelii, Saut. ex W. D. J. Koch - alpnycklar
  Synonymer
  Gotlandsnyckelblomster
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 1995.