Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alpskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Conohypha albocremea
Alpskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Alpskinn är en tunn, mjuk, utbredd, vit skinnsvamp utan differentierad kant. Fruktkroppen byggs upp av korta, breda, tunnformade celler. Sporerna är brett elliptiska och med snett placerad apikulus. I hymeniet finns smala cystider som i regel har en rödaktig, amorf kristallkappa på toppen. Cystiderna kollapsar lätt och kan vara svåra att hitta i torkat material. Arten kan till det yttre inte skiljas från andra vita skinnsvampar. I mikroskopet gör cystiderna, sporformen och de kortcelliga hyferna det lätt att bestämma arten.
Utbredning
Länsvis förekomst för alpskinn Observationer i Sverige för alpskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer bara på en svensk lokal nämligen i ett litet skogsreservat på Omberg i Östergötland. På denna plats samlades arten 1889 och hittades sedan på nytt 1983. Från Norge finns ett sentida fynd från Junkerdalsura nära den svenska gränsen i Nordland fylke. Arten har annars sina huvudsakliga europeiska förekomster i Alperna och Karpaterna. Från USA och Canada finns spridda fynd liksom från östra Sibirien. Arten tycks vara extremt sällsynt hos oss och har möjligen speciella krav på lokalklimatet. Arten är rödlistad också i Norge och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i naken ved på liggande, grova stammar av gran i ängsgranskog. Funnen på endast en lokal i landet, Omberg i Östergötland, där den först noterades 1889. Återfanns på samma lokal 1983 och 1989. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt.Känd från 1 lokal i Norge, men inte i Finland. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (10-500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Alpskinn växer företrädesvis på barrved. Den tycks vara en karaktärsart för frodigvuxen granskog i Mellaneuropas bergsområden. Den svenska lokalen domineras också av mycket grov granskog med ett ängsartat fältskikt. Fyndet 1983 gjordes på en mycket grov, avbarkad granlåga. Det norska fyndet är från tall och från andra delar av världen uppges arten även kunna växa på asp, en och hemlockgran
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· granar
· granar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricomycetes, families incertae sedis, Familj Agaricomycetes, genera incertae sedis, Släkte Conohypha, Art Conohypha albocremea (Höhn. & Litsch.) Jülich - alpskinn Synonymer Hyphoderma albocremeum (Höhn. & Litsch.) Erikss. & Strid

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i naken ved på liggande, grova stammar av gran i ängsgranskog. Funnen på endast en lokal i landet, Omberg i Östergötland, där den först noterades 1889. Återfanns på samma lokal 1983 och 1989. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt.Känd från 1 lokal i Norge, men inte i Finland. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (10-500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Alpskinn är en tunn, mjuk, utbredd, vit skinnsvamp utan differentierad kant. Fruktkroppen byggs upp av korta, breda, tunnformade celler. Sporerna är brett elliptiska och med snett placerad apikulus. I hymeniet finns smala cystider som i regel har en rödaktig, amorf kristallkappa på toppen. Cystiderna kollapsar lätt och kan vara svåra att hitta i torkat material. Arten kan till det yttre inte skiljas från andra vita skinnsvampar. I mikroskopet gör cystiderna, sporformen och de kortcelliga hyferna det lätt att bestämma arten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alpskinn

Länsvis förekomst och status för alpskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alpskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer bara på en svensk lokal nämligen i ett litet skogsreservat på Omberg i Östergötland. På denna plats samlades arten 1889 och hittades sedan på nytt 1983. Från Norge finns ett sentida fynd från Junkerdalsura nära den svenska gränsen i Nordland fylke. Arten har annars sina huvudsakliga europeiska förekomster i Alperna och Karpaterna. Från USA och Canada finns spridda fynd liksom från östra Sibirien. Arten tycks vara extremt sällsynt hos oss och har möjligen speciella krav på lokalklimatet. Arten är rödlistad också i Norge och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Conohypha  
 • Art
  Conohypha albocremea(Höhn. & Litsch.) Jülich - alpskinn
  Synonymer
  Hyphoderma albocremeum (Höhn. & Litsch.) Erikss. & Strid

Alpskinn växer företrädesvis på barrved. Den tycks vara en karaktärsart för frodigvuxen granskog i Mellaneuropas bergsområden. Den svenska lokalen domineras också av mycket grov granskog med ett ängsartat fältskikt. Fyndet 1983 gjordes på en mycket grov, avbarkad granlåga. Det norska fyndet är från tall och från andra delar av världen uppges arten även kunna växa på asp, en och hemlockgran

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Den svenska växtplatsen är för liten för att på sikt kunna hysa en livskraftig population.
Ytterligare områden med näringsrik granskog på Omberg måste skyddas och reservatet med alpskinn utvidgas. För att klara arten på sikt behövs fler skyddade granskogsområden på näringsrik mark.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 3. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Conohypha  
 • Art
  Conohypha albocremea, (Höhn. & Litsch.) Jülich - alpskinn
  Synonymer
  Hyphoderma albocremeum (Höhn. & Litsch.) Erikss. & Strid
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.