Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alvararvmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Caryocolum blandelloides
Alvararvmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvud benvitt eller ljusgrått med många gråbruna fjäll inblandade. Framvingar ljusgrå med några mörka, diffusa fläckar nära vingroten, vilka bildar en ojämn båge. Vid framkanten en tredjedel från vingroten finns ett mörkt snedstreck, vilken slutar i vingvecket som en avlång punkt så att denna teckning påminner om en ishockeyklubba. Strax utanför snedstrecket ligger en liten svart prick och vid två tredjedelar finns en liten avlång svartaktig fläck som via några bruna fjäll sträcker sig till framkanten. Även intill det inre snedstrecket finns utvändigt en del bruna fjäll. Ett vitt, utåtvinklat tvärband nära spetsen är utvändigt begränsat av mörka fjäll som tar upp större delen av spetsområdet. Alvararvmal tillhör ett släkte bland stävmalar, som är svåra att bestämma i fält. Den närstående svarthakad buskstjärnblommal Caryoculum blandella har ett skarpare svart snedstreck vid en tredjedel på framkanten och generellt mer kontrastrika framvingar. Parkarvmal C. proxima har en stor, svart framkantsfläck, liksom svarbandad arvmal C. blandulella, och båda dessa har mörkare grundfärg i framvingarna. Vingspann 9-11 mm hos hanen, 7-10 mm hos honan.
Utbredning
Länsvis förekomst för alvararvmal Observationer i Sverige för alvararvmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Alvararvmal är i Sverige bara påträffad i Småland samt på Öland och Gotland. Den är i allmänhet sällsynt, men på Öland kan den ibland och lokalt uppträda i större antal. I Danmark är arten bara funnen på Jylland och är i det landet klassad som nära hotad (NT). I Norge har den rapporterats från Oslo-området, Telemark, Aust- och Vest-Agder och har också där hamnat i kategorin NT. I Finland förekommer alvararvmal bara på Åland, i Egentliga Finland och Nyland. Arten tillhör där kategorin starkt hotad (EN). Arten är i övrigt funnen i många europeiska länder, men med stora luckor.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Alvararvmal är i Sverige bara påträffad i Småland samt på Öland och Gotland. Den är i allmänhet sällsynt, men på Öland kan den ibland och lokalt uppträda i större antal. Arten förekommer normalt på alvarmark, men den kan också påträffas på sandmark. Fjärilen flyger från mitten av juli till mitten av augusti. Larven misstänks (i Danmark) leva på vårarv (Cerastium semidecandrum). I Mellaneuropa har larven påträffats på fältarv (Cerastium arvense). Arten hotas främst av exploatering (vägar, bebyggelse, etc.) och igenväxning av dess habitat. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12500 (5000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)c(iv)).
Ekologi
Alvararvmal förekommer normalt på alvarmark, men den kan också påträffas på sandmark. Fjärilen flyger från mitten av juli till mitten av augusti. Den är nattaktiv och lockas till ljus. Larven misstänks (i Danmark) leva på vårarv Cerastium semidecandrum. I Mellaneuropa har larven påträffats på fältarv Cerastium arvense. Båda dessa växter kan vara värdar för larven i Sverige men ännu har inte förstadierna här utretts.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· arvar
· arvar
· fältarv
· fältarv
· vårarv
· vårarv
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Caryocolum, Art Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981 - alvararvmal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Alvararvmal är i Sverige bara påträffad i Småland samt på Öland och Gotland. Den är i allmänhet sällsynt, men på Öland kan den ibland och lokalt uppträda i större antal. Arten förekommer normalt på alvarmark, men den kan också påträffas på sandmark. Fjärilen flyger från mitten av juli till mitten av augusti. Larven misstänks (i Danmark) leva på vårarv (Cerastium semidecandrum). I Mellaneuropa har larven påträffats på fältarv (Cerastium arvense). Arten hotas främst av exploatering (vägar, bebyggelse, etc.) och igenväxning av dess habitat. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12500 (5000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)c(iv)).
Huvud benvitt eller ljusgrått med många gråbruna fjäll inblandade. Framvingar ljusgrå med några mörka, diffusa fläckar nära vingroten, vilka bildar en ojämn båge. Vid framkanten en tredjedel från vingroten finns ett mörkt snedstreck, vilken slutar i vingvecket som en avlång punkt så att denna teckning påminner om en ishockeyklubba. Strax utanför snedstrecket ligger en liten svart prick och vid två tredjedelar finns en liten avlång svartaktig fläck som via några bruna fjäll sträcker sig till framkanten. Även intill det inre snedstrecket finns utvändigt en del bruna fjäll. Ett vitt, utåtvinklat tvärband nära spetsen är utvändigt begränsat av mörka fjäll som tar upp större delen av spetsområdet. Alvararvmal tillhör ett släkte bland stävmalar, som är svåra att bestämma i fält. Den närstående svarthakad buskstjärnblommal Caryoculum blandella har ett skarpare svart snedstreck vid en tredjedel på framkanten och generellt mer kontrastrika framvingar. Parkarvmal C. proxima har en stor, svart framkantsfläck, liksom svarbandad arvmal C. blandulella, och båda dessa har mörkare grundfärg i framvingarna. Vingspann 9-11 mm hos hanen, 7-10 mm hos honan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alvararvmal

Länsvis förekomst och status för alvararvmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alvararvmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Alvararvmal är i Sverige bara påträffad i Småland samt på Öland och Gotland. Den är i allmänhet sällsynt, men på Öland kan den ibland och lokalt uppträda i större antal. I Danmark är arten bara funnen på Jylland och är i det landet klassad som nära hotad (NT). I Norge har den rapporterats från Oslo-området, Telemark, Aust- och Vest-Agder och har också där hamnat i kategorin NT. I Finland förekommer alvararvmal bara på Åland, i Egentliga Finland och Nyland. Arten tillhör där kategorin starkt hotad (EN). Arten är i övrigt funnen i många europeiska länder, men med stora luckor.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Caryocolum  
 • Art
  Caryocolum blandelloidesKarsholt, 1981 - alvararvmal

Alvararvmal förekommer normalt på alvarmark, men den kan också påträffas på sandmark. Fjärilen flyger från mitten av juli till mitten av augusti. Den är nattaktiv och lockas till ljus. Larven misstänks (i Danmark) leva på vårarv Cerastium semidecandrum. I Mellaneuropa har larven påträffats på fältarv Cerastium arvense. Båda dessa växter kan vara värdar för larven i Sverige men ännu har inte förstadierna här utretts.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· arvar - Cerastium (Viktig)
· fältarv - Cerastium arvense (Har betydelse)
· vårarv - Cerastium semidecandrum (Har betydelse)
Exploatering (vägar, bebyggelse, etc.) och igenväxning av artens habitat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Då de båda tänkbara värdväxterna fortfarande är ganska vanliga, är det sannolikt andra faktorer som reglerar alvararvmalens populationer (exempelvis klimat, parasiter, sjukdomar, e.d.). Därför är det svårt att peka på några speciella åtgärder för att bevara artens status.

Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bratislava. 208 s.

Karsholt, O. 1981. Northern European species of the genus Caryoculum Gregor & Povolný, 1954, feeding on Cerastium and Stellaria, with the description of a new species (Lepidoptera: Gelechiidae). - Entomologica scandinavica 12: 251-270.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011. © ArtDatabanken 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Caryocolum  
 • Art
  Caryocolum blandelloides, Karsholt, 1981 - alvararvmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011. © ArtDatabanken 2011