Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alvardyngbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Aphodius immundus
Alvardyngbagge Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,5–6 mm lång bladhorning med kullrig, cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är mörkbrun med benen brunaktiga, huvudet framtill, halsskölden längs kanterna samt täckvingarna gula. Hela översidan är matt av en kraftig mikroskulptur. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för alvardyngbagge Observationer i Sverige för alvardyngbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast funnen på ett fåtal lokaler på Öland och en lokal på västra Gotland. Senast funnen på Öland 1972. Eventuellt kan arten redan vara försvunnen från landet. Närmast i Danmark, där den dock räknas som försvunnen. Arten finns dessutom i Mellan- och Sydeuropa, Baltikum och Ryssland samt vid östra Medelhavet och därifrån österut till Turkestan och Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever i spillning på torr, öppen, sandig betesmark, hos oss bl.a. på alvarmark. En starkt värmekrävande art, endast funnen på ett fåtal lokaler på Öland och en lokal på västra Gotland. Senast funnen på Öland 1972. Eventuellt kan arten redan vara försvunnen från landet. Hotas framför allt av nedläggning av betesmark, men också av ändringar i betesdriften. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 (0-500) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever i spillning på torr, öppen, betesmark, hos oss bl.a. på alvarmark. På Öland har arten påträffats i häst- och kospillning på grusalvar. I Danmark uppges den leva i spillning av ko, häst och får. Även i Mellaneuropa är arten begränsad till klimatiskt gynnade områden. De svenska fynden är gjorda från slutet av maj till juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Aphodius, Art Aphodius immundus Creutzer, 1799 - alvardyngbagge Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever i spillning på torr, öppen, sandig betesmark, hos oss bl.a. på alvarmark. En starkt värmekrävande art, endast funnen på ett fåtal lokaler på Öland och en lokal på västra Gotland. Senast funnen på Öland 1972. Eventuellt kan arten redan vara försvunnen från landet. Hotas framför allt av nedläggning av betesmark, men också av ändringar i betesdriften. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 (0-500) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
En 4,5–6 mm lång bladhorning med kullrig, cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är mörkbrun med benen brunaktiga, huvudet framtill, halsskölden längs kanterna samt täckvingarna gula. Hela översidan är matt av en kraftig mikroskulptur. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alvardyngbagge

Länsvis förekomst och status för alvardyngbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alvardyngbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast funnen på ett fåtal lokaler på Öland och en lokal på västra Gotland. Senast funnen på Öland 1972. Eventuellt kan arten redan vara försvunnen från landet. Närmast i Danmark, där den dock räknas som försvunnen. Arten finns dessutom i Mellan- och Sydeuropa, Baltikum och Ryssland samt vid östra Medelhavet och därifrån österut till Turkestan och Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Aphodiini  
 • Släkte
  Aphodius  
 • Art
  Aphodius immundusCreutzer, 1799 - alvardyngbagge

Lever i spillning på torr, öppen, betesmark, hos oss bl.a. på alvarmark. På Öland har arten påträffats i häst- och kospillning på grusalvar. I Danmark uppges den leva i spillning av ko, häst och får. Även i Mellaneuropa är arten begränsad till klimatiskt gynnade områden. De svenska fynden är gjorda från slutet av maj till juli.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Viktig)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Viktig)
Hotas framför allt av nerläggning av betesmark, men också av ändringar i betesdriften. Minskningen av arealen betesmark har slagit särskilt hårt mot de magra, sandiga markerna. Det generellt sett lägre betestrycket i dagens betesmarker leder dessutom till en tätare vegetationsstruktur med färre markblottor och ett mindre gynnsamt mikroklimat. Användandet av avmaskningsmedel (avermectiner) utgör en ytterligare belastning på populationer som redan är hårt trängda.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Arten kan möjligen redan vara försvunnen från landet, men noggrannare inventeringar behövs för att klarlägga detta. Upprätthåll beteshävd av magra, ogödslade naturbetesmarker. Ett relativt hårt bete är nödvändigt för att skapa en lämplig mark- och vegetationsstruktur för denna och andra värmekrävande arter. Användandet av avmaskningsmedel måste undvikas.

Landin, B. -O. 1957. Bladhorningar. Svensk Insektfauna. Rekv. nr 46. Stockholm.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Palm, T. 1951. Anteckningar om svenska skalbaggar VI. Ent. Tidskr. 72: 39–53.

Palm, T. 1961. Några märkligare skalbaggsarter vid en sommaröversvämning på öländsk alvarmark. Ent. Tidskr. 82: 69–73.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Aphodiini  
 • Släkte
  Aphodius  
 • Art
  Aphodius immundus, Creutzer, 1799 - alvardyngbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.