Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alvargeting

Organismgrupp Steklar, Getingar m.fl. Stenodynerus bluethgeni
Alvargeting Steklar, Getingar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd hona 7–8 mm, hane 6–8 mm. Kroppen är svart med ett elfenbensvitt tvärband på bakre delen av bakkroppens ryggplåt 1 och 2. Vingplåtarna är övervägande vita. Den bästa skiljekaraktären mot tallsmalgeting Stenodynerus dentisquama är den påtagligt tätare punkturen på ryggplåt 2. En annan skillnad är att framryggens framhörn hos alvarsmalgeting bildar en tydlig vinkel, medan de är rundade hos tallsmalgeting S. dentisquama. Hanen har fler ljusa färgelement än honan; både munskölden och antennskaftens undersida är övervägande ljusa.
Utbredning
Länsvis förekomst för alvargeting Observationer i Sverige för alvargeting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Alvarsmalgeting är känd från flera lokaler på olika delar av Öland och Gotland, men arten saknas i övriga Norden. Den förekommer närmast i Holland och centrala Tyskland. Dess totala utbredningsområde sträcker sig från Atlantkusten vid Holland genom Central- och Sydeuropa österut via Cypern genom Turkiet och Ryssland till Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är i Norden endast känd från Öland och Gotland. Flera aktuella lokaler är kända på såväl Öland (2006–2009) som Gotland (2012–2013). Arten är påträffad på grusig, betad alvarmark. Boet anläggs sannolikt i örter med hårda vinterståndare, märgsträngar eller kläckhål i ved. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (5000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (24-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Förlust av småskalig variation i kulturlandskapet är en sannolik förklaring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Alvarsmalgeting förekommer på öppna kulturmarker; både på stenbundna alvarmarker och på betad torrängsvegetation. Det finns inga närmare uppgifter om artens val av boplats, men den antas utnyttja hålrum i växtstänglar eller död ved för bobyggnad. En gammal uppgift (Maréchal 1949, Peeters m.fl. 2004) om att larver av stävmalar (Gelechiidae) har tagits som byte av tallsmalgeting S. dentisquama avser sannolikt egentligen alvarsmalgeting. De svenska fynden är alla från juni och juli. Inga uppgifter om parasitering av arten finns.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Vespidae (getingar), Släkte Stenodynerus (smalgetingar), Art Stenodynerus bluethgeni van der Vecht, 1971 - alvargeting Synonymer Stenodynerus blüthgeni

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är i Norden endast känd från Öland och Gotland. Flera aktuella lokaler är kända på såväl Öland (2006–2009) som Gotland (2012–2013). Arten är påträffad på grusig, betad alvarmark. Boet anläggs sannolikt i örter med hårda vinterståndare, märgsträngar eller kläckhål i ved. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (5000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (24-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Förlust av småskalig variation i kulturlandskapet är en sannolik förklaring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Längd hona 7–8 mm, hane 6–8 mm. Kroppen är svart med ett elfenbensvitt tvärband på bakre delen av bakkroppens ryggplåt 1 och 2. Vingplåtarna är övervägande vita. Den bästa skiljekaraktären mot tallsmalgeting Stenodynerus dentisquama är den påtagligt tätare punkturen på ryggplåt 2. En annan skillnad är att framryggens framhörn hos alvarsmalgeting bildar en tydlig vinkel, medan de är rundade hos tallsmalgeting S. dentisquama. Hanen har fler ljusa färgelement än honan; både munskölden och antennskaftens undersida är övervägande ljusa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alvargeting

Länsvis förekomst och status för alvargeting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alvargeting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Alvarsmalgeting är känd från flera lokaler på olika delar av Öland och Gotland, men arten saknas i övriga Norden. Den förekommer närmast i Holland och centrala Tyskland. Dess totala utbredningsområde sträcker sig från Atlantkusten vid Holland genom Central- och Sydeuropa österut via Cypern genom Turkiet och Ryssland till Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Vespidae - getingar 
 • Underfamilj
  Eumeninae - solitära getingar 
 • Släkte
  Stenodynerus - smalgetingar 
 • Art
  Stenodynerus bluethgenivan der Vecht, 1971 - alvargeting
  Synonymer
  Stenodynerus blüthgeni

Alvarsmalgeting förekommer på öppna kulturmarker; både på stenbundna alvarmarker och på betad torrängsvegetation. Det finns inga närmare uppgifter om artens val av boplats, men den antas utnyttja hålrum i växtstänglar eller död ved för bobyggnad. En gammal uppgift (Maréchal 1949, Peeters m.fl. 2004) om att larver av stävmalar (Gelechiidae) har tagits som byte av tallsmalgeting S. dentisquama avser sannolikt egentligen alvarsmalgeting. De svenska fynden är alla från juni och juli. Inga uppgifter om parasitering av arten finns.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Eftersom levnadssättet inte är känt i detalj måste hotbilden beskrivas översiktligt och med viss försiktighet. Igenväxning och förtätning av småskaliga och halvöppna betespräglade landskap har troligen under senare halvan av 1900-talet medfört ett hot mot de svenska förekomsterna av alvarsmalgeting. Men sedan 1990-talet har även ett alltför ensartat och hårt bete under vegetationsperioden i kombination med överdriven röjning av busk- och vedvegetation i lämpliga områden blivit ett allvarligt hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Alvarsmalgetingen bör eftersökas och dess levnadssätt och habitatkrav bör studeras i områden som ansluter till de senast kända svenska förekomsterna. På lokaler där arten påträffas bör därefter en artvis anpassad skötsel införas.
Alvarsmalgetingen var i äldre litteratur länge missförstådd och blandades före 1971 ihop med den närstående tallsmalgetingen Stenodynerus dentisquama.

Etymologi: bluethgeni = efter den tyske entomologen Paul Blüthgen (1880–1967).

Uttal: [Stenodynérus blýtgeni].

Abenius, J. 2012. Stenodynerus bluethgeni alvarsmalgeting, s. 233. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae, ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Gusenleitner, J. 1981. Revision der paläarktischen Stenodynerus–Arten. – Polskie Pismo Entomologiczne 51: 209–305.

Maréchal, P. 1949. Sur les proies des Odynerus (Hym. Vesp.). – Publicatie van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 2: 5–12.

Peeters, T.M.J., Achterberg van, C., Heitmans, W.R.B., Klein, W.F., Lefeber, V., Loon van , A.J., Mabelis, A.A., Nieuwenhuijsen, H., Reemer, M., Rond de, J., Smit, J. & Velthuis, H.H.W. 2004. De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera: Aculeata). – Nederlandse Fauna 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden, KNNV Uitgeverij, Utrecht & European Invertebrate Survey, Leiden.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Abenius 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Vespidae - getingar 
 • Underfamilj
  Eumeninae - solitära getingar 
 • Släkte
  Stenodynerus - smalgetingar 
 • Art
  Stenodynerus bluethgeni, van der Vecht, 1971 - alvargeting
  Synonymer
  Stenodynerus blüthgeni
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Abenius 2012.