Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alvarkronmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Bucculatrix laciniatella
Alvarkronmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 7–9 mm. Antennbasen är vidgad till en rund, fjällig skiva. Framvingarna är snövita med en del gula fjäll i spetsdelen, där de bildar ett svagt mönster. Huvudet är gult, till skillnad från äkta malörtögonlappmal B. absinthii, som har vitt huvud. Arten är avbildad av Svensson (1971).
Utbredning
Länsvis förekomst för alvarkronmal Observationer i Sverige för alvarkronmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art togs för första gången 1930 av Per Benander och senare beskrevs den av honom. Den har sedan primärfyndet bara varit känd från Öland och betraktades därför som en eventuell endem. Från 1996 finns emellertid ett ännu opublicerat fynd av arten från södra delen av Uralbergen. Alvarmalörtögonlappmalen förekommer troligen i ett större område än det som nu är känt. Sannolikt kommer fler lokaler i västra Asien och/eller europeiska Ryssland att hittas. I Sverige finns arten bara på Stora alvaret på Öland, men den förekommer där på många platser, dock mycket lokalt och alltid i anknytning till värdväxten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten lever på alvarmalört (Artemisia oelandica). Den ansågs fram till 1997 vara endemisk på Öland, men har nu även hittats i södra Ural där uppenbarligen någon närbesläktad värdväxt nyttjas. Alvarmalörten har uppvisat en fortgående minskning, särskilt på norra Öland och klassas som NT. Det ökade betestrycket och trampet av betesdjur kan vara negativt för värdväxten på Stora alvaret, liksom kraftig igenväxning i norr. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 230 (230-300) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv)).
Ekologi
Äggen läggs på bladen av alvarmalört Artemisia laciniata, som är en endemisk växtart på Öland. Närbesläktade malörtsarter fanns tidigare i Tyskland och kan fortfarande finnas i östra Europa. Runt Uralbergen och österut finns andra arter som uppenbarligen kan tjäna som värd för ögonlappmalen och som står mycket nära alvarmalörten. Stora alvaret utgör ett mycket speciellt habitat och liknar inte det i Ural, där det istället rör sig om kalkpåverkad sandhed eller kulturmark. Larven gör en mina i bladen under hösten och efter övervintringen äter den utvändigt på bladen. Den förpuppar sig i maj och fäster den silkesvita kokongen med förkärlek vid ett torrt grässtrå (oftast fårsvingel). Fjärilen kläcks i början av juni och ses på vingarna cirka en månad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· alvarmalört
· alvarmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Bucculatricidae (kronmalar), Släkte Bucculatrix, Art Bucculatrix laciniatella Benander, 1931 - alvarkronmal Synonymer alvarmalörtögonlappmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten lever på alvarmalört (Artemisia oelandica). Den ansågs fram till 1997 vara endemisk på Öland, men har nu även hittats i södra Ural där uppenbarligen någon närbesläktad värdväxt nyttjas. Alvarmalörten har uppvisat en fortgående minskning, särskilt på norra Öland och klassas som NT. Det ökade betestrycket och trampet av betesdjur kan vara negativt för värdväxten på Stora alvaret, liksom kraftig igenväxning i norr. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 230 (230-300) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv)).
Vingbredd 7–9 mm. Antennbasen är vidgad till en rund, fjällig skiva. Framvingarna är snövita med en del gula fjäll i spetsdelen, där de bildar ett svagt mönster. Huvudet är gult, till skillnad från äkta malörtögonlappmal B. absinthii, som har vitt huvud. Arten är avbildad av Svensson (1971).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alvarkronmal

Länsvis förekomst och status för alvarkronmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alvarkronmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art togs för första gången 1930 av Per Benander och senare beskrevs den av honom. Den har sedan primärfyndet bara varit känd från Öland och betraktades därför som en eventuell endem. Från 1996 finns emellertid ett ännu opublicerat fynd av arten från södra delen av Uralbergen. Alvarmalörtögonlappmalen förekommer troligen i ett större område än det som nu är känt. Sannolikt kommer fler lokaler i västra Asien och/eller europeiska Ryssland att hittas. I Sverige finns arten bara på Stora alvaret på Öland, men den förekommer där på många platser, dock mycket lokalt och alltid i anknytning till värdväxten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gracillarioidea  
 • Familj
  Bucculatricidae - kronmalar 
 • Släkte
  Bucculatrix  
 • Art
  Bucculatrix laciniatellaBenander, 1931 - alvarkronmal
  Synonymer
  alvarmalörtögonlappmal

Äggen läggs på bladen av alvarmalört Artemisia laciniata, som är en endemisk växtart på Öland. Närbesläktade malörtsarter fanns tidigare i Tyskland och kan fortfarande finnas i östra Europa. Runt Uralbergen och österut finns andra arter som uppenbarligen kan tjäna som värd för ögonlappmalen och som står mycket nära alvarmalörten. Stora alvaret utgör ett mycket speciellt habitat och liknar inte det i Ural, där det istället rör sig om kalkpåverkad sandhed eller kulturmark. Larven gör en mina i bladen under hösten och efter övervintringen äter den utvändigt på bladen. Den förpuppar sig i maj och fäster den silkesvita kokongen med förkärlek vid ett torrt grässtrå (oftast fårsvingel). Fjärilen kläcks i början av juni och ses på vingarna cirka en månad.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· alvarmalört - Artemisia oelandica (Viktig)
Det föreligger inga direkta hot mot arten i Sverige. De fläckar av värdväxten där arten flyger kan dock hotas av igenväxning med enbuskar, men detta tar flera årtionden. Överbetning av får kan lokalt inverka menligt på arten.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Stora delar av Ölands Stora alvar är numera naturreservat eller naturvårdsområde. Fortsättningsvis kommer enligt planerna dessa att hållas öppna, vilket gynnar både malörten och fjärilen. Andra områden där ögonlappmalen finns bör hållas under uppsikt men kräver inga åtgärder i dagens läge.

Benander, P. 1931. Zur Biologie einiger Kleinschmetterlinge. IV. (Lep.). Allgemeine Zeitschrift für Entomologie. Bd XXVI [Erste Folge Bd. XXXV], Nr. 2/3: 48–54.

Benander, P. 1932. Öländska fjärilar. Ent. Tidskr. 53: 123–126.

Svensson, I. 1971. Scandinavian Bucculatrix Z. (Lep. Bucculatricidae). Ent. scand. 2: 99–109.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gracillarioidea  
 • Familj
  Bucculatricidae - kronmalar 
 • Släkte
  Bucculatrix  
 • Art
  Bucculatrix laciniatella, Benander, 1931 - alvarkronmal
  Synonymer
  alvarmalörtögonlappmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.