Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alvarstenspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Titanoeca spominima
Alvarstenspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten art (kroppslängd av ca 3–4 mm) med orangebrun framkropp, mörkgrå bakkropp och bruna ben. För säker bestämning måste kopulationsorganen studeras (se Roberts 1998 och Almquist 2006).
Utbredning
Länsvis förekomst för alvarstenspindel Observationer i Sverige för alvarstenspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har tidigare meddelats från Sverige under namnet T. quadriguttata (se Kronestedt 1983). Wunderlich avskiljde 1993 T. psammophila och en närmare undersökning av en hane från Öland och en hona från Skanstull i Stockholm har visat att de tillhör arten T. psammophila. Dessutom finns ett fynd från Östergötland, S:t Annas skärgård. För övrigt är T. psammophila känd från sydvästra Finland, Åbolands skärgård, (Lehtinen 1964; T. quadriguttata), och från södra Tyskland och Polen. Arten finns med på den finska rödlistan (NT)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Är i Europa endast funnen i de Centrala delarna med fynd norrut till södra Finland. I Sverige är arten känd från Öland, Stora Alvaret (under namnet T. quadriguttata) och Vickelby alvar 1989, Östergötland, St Annas skärgård samt Stockholmstrakten. Lever på torrmarker gärna exponerade hällar och under stenar, utomlands även på sandmarker. Artens habitat på fastlandet minskar sannolikt pga av minskad hävd. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (100-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
På Öland togs en hane på Stora alvaret under en sten nära Möckelmossen. I Tyskland har arten anträffats på sparsamt bevuxen sandmark (dyner). Uppenbarligen är arten mycket värmekrävande.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Titanoecidae (stenspindlar), Släkte Titanoeca, Art Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) - alvarstenspindel Synonymer Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Är i Europa endast funnen i de Centrala delarna med fynd norrut till södra Finland. I Sverige är arten känd från Öland, Stora Alvaret (under namnet T. quadriguttata) och Vickelby alvar 1989, Östergötland, St Annas skärgård samt Stockholmstrakten. Lever på torrmarker gärna exponerade hällar och under stenar, utomlands även på sandmarker. Artens habitat på fastlandet minskar sannolikt pga av minskad hävd. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (100-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En liten art (kroppslängd av ca 3–4 mm) med orangebrun framkropp, mörkgrå bakkropp och bruna ben. För säker bestämning måste kopulationsorganen studeras (se Roberts 1998 och Almquist 2006).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alvarstenspindel

Länsvis förekomst och status för alvarstenspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alvarstenspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har tidigare meddelats från Sverige under namnet T. quadriguttata (se Kronestedt 1983). Wunderlich avskiljde 1993 T. psammophila och en närmare undersökning av en hane från Öland och en hona från Skanstull i Stockholm har visat att de tillhör arten T. psammophila. Dessutom finns ett fynd från Östergötland, S:t Annas skärgård. För övrigt är T. psammophila känd från sydvästra Finland, Åbolands skärgård, (Lehtinen 1964; T. quadriguttata), och från södra Tyskland och Polen. Arten finns med på den finska rödlistan (NT)
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Titanoecidae - stenspindlar 
 • Släkte
  Titanoeca  
 • Art
  Titanoeca spominima(Taczanowski, 1866) - alvarstenspindel
  Synonymer
  Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993

På Öland togs en hane på Stora alvaret under en sten nära Möckelmossen. I Tyskland har arten anträffats på sparsamt bevuxen sandmark (dyner). Uppenbarligen är arten mycket värmekrävande.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Arten verkar vara sällsynt men är dåligt eftersökt och eventuell hotbild svår att fastställa på grund av det dåliga kunskapsläget.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning, status och hotbild fastställas.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2. Insect Systematics & Evolution, Suppl. 63: 285-603.

Kronestedt, T. 1983. Spindlar på Ölands Stora alvar. Entomologisk Tidskrift 104: 183–212.

Kupryjanowicz, J. 1996. Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993 in Poland (Araneae: Titanoecidae). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 44: 57–60.

Lehtinen. P. 1964. Additions to the spider fauna of Southern and Central Finland. Annales zoologici fennici 1: 303–305.

Roberts, M. J. 1998. Spinnengids. Tirion, Baarn.

Wunderlich, J. 1993. Beschreibung einer bisher unbekannten Spinnenart der Gattung Titanoeca Thorell aus Deutschland (Arachnida: Araneae: Titanoecidae). Entomologische Zeitschrift 103: 347–351.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Titanoecidae - stenspindlar 
 • Släkte
  Titanoeca  
 • Art
  Titanoeca spominima, (Taczanowski, 1866) - alvarstenspindel
  Synonymer
  Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.