Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alvarstyltfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Scellus dolichocerus
Alvarstyltfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Alvarstyltflugan är en medelstor representant för familjen styltflugor; kroppslängden uppgår till 3,8–5,5 mm och färgen är mörkt grönaktig. Bakkroppen är påfallande kort. Vingarna är förhållandevis långa samt mörkbruna till färgen frånsett bakkanten och framkantens inre del. Framskenbenen har i spetsen en liten kloliknande tagg.
Utbredning
Länsvis förekomst för alvarstyltfluga Observationer i Sverige för alvarstyltfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Alvarstyltflugan har en unik ställning i den svenska flugfaunan genom att den i hela världen enbart är funnen på de öländska och gotländska alvaren. Arten beskrevs 1864 av Gerstäcker på grundval av fynd från Öland, där den bekräftades 1908 och 1910 av Wahlgren samt på 1930-talet av Ringdahl. Olika rapportörer har sedan funnit flugan på olika delar av det öländska Stora alvaret på 1930-, 1940- och 1950-talen samt i den stora inventeringen av alvaret på 1970-talet. Likaledes har fynd gjorts här av olika entomologer under perioden 1980-2013, och enligt dessa är flugan inte ovanlig på den typiska biotopen. Annorlunda synes läget vara på Gotland där Wahlgren och Ringdahl fann arten i Öja socken på södra Gotland 1920. Den återfanns av Ringdahl 1936 men därefter saknas kända fynd. Ringdahls förmodan att alvarstyltflugan också skulle kunna finnas på de sydryska stäpperna har inte infriats trots att ryska entomologer ägnat styltflugor stort intresse.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är globalt endast känd från Öland och Gotland. Den förekommer på Sedum/Tortella alvar. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1340 (250-6400) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Arten är bunden till det typiska, öppna Sedum album/Tortella-alvaret där den vuxna flugan ses springa omkring på hällarna och jaga marklevande kvalster. Flugan är aktiv framför allt under högsommar till eftersommar men har påträffats även under tidig försommar. Larvernas biologi är inte känd men de kan förmodas vara rovdjur i likhet med de flesta styltflugelarver.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Småvatten
Småvatten
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· kvalster
· kvalster
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Scellus, Art Scellus dolichocerus Gerstäcker, 1864 - alvarstyltfluga Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är globalt endast känd från Öland och Gotland. Den förekommer på Sedum/Tortella alvar. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1340 (250-6400) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Alvarstyltflugan är en medelstor representant för familjen styltflugor; kroppslängden uppgår till 3,8–5,5 mm och färgen är mörkt grönaktig. Bakkroppen är påfallande kort. Vingarna är förhållandevis långa samt mörkbruna till färgen frånsett bakkanten och framkantens inre del. Framskenbenen har i spetsen en liten kloliknande tagg.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alvarstyltfluga

Länsvis förekomst och status för alvarstyltfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alvarstyltfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Alvarstyltflugan har en unik ställning i den svenska flugfaunan genom att den i hela världen enbart är funnen på de öländska och gotländska alvaren. Arten beskrevs 1864 av Gerstäcker på grundval av fynd från Öland, där den bekräftades 1908 och 1910 av Wahlgren samt på 1930-talet av Ringdahl. Olika rapportörer har sedan funnit flugan på olika delar av det öländska Stora alvaret på 1930-, 1940- och 1950-talen samt i den stora inventeringen av alvaret på 1970-talet. Likaledes har fynd gjorts här av olika entomologer under perioden 1980-2013, och enligt dessa är flugan inte ovanlig på den typiska biotopen. Annorlunda synes läget vara på Gotland där Wahlgren och Ringdahl fann arten i Öja socken på södra Gotland 1920. Den återfanns av Ringdahl 1936 men därefter saknas kända fynd. Ringdahls förmodan att alvarstyltflugan också skulle kunna finnas på de sydryska stäpperna har inte infriats trots att ryska entomologer ägnat styltflugor stort intresse.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Hydrophorinae  
 • Släkte
  Scellus  
 • Art
  Scellus dolichocerusGerstäcker, 1864 - alvarstyltfluga

Arten är bunden till det typiska, öppna Sedum album/Tortella-alvaret där den vuxna flugan ses springa omkring på hällarna och jaga marklevande kvalster. Flugan är aktiv framför allt under högsommar till eftersommar men har påträffats även under tidig försommar. Larvernas biologi är inte känd men de kan förmodas vara rovdjur i likhet med de flesta styltflugelarver.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· kvalster - Acari (Har betydelse)
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Igenväxning och förbuskning eller annan exploatering med förändring av det typiska habitatet Sedum album/Tortella-alvar.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Förhindrande av igenväxning av alvarmarker. Bevarande av Sedum album/Tortella-alvar.

Gerstäcker, A. 1864. Übersicht der in der Umgegend Berlins bis jetzt beobachteten Dolichopodiden. Stettin. Ent.

Zeitung 25: 20–48

Grichanov, I. 2006. A checklist and keys to North European genera and species of Dolichopodidae (Diptera). S:t Petersburg.

Persson, P.I. 1983. Flugor på Ölands Stora alvar. Ent. Tidskr. 104: 151–164

Ringdahl, O. 1932. Anteckningar om det öländska alvarets dipterfauna. Ent. Tidskr. 53: 161–165.

Ringdahl, O. 1947. Förteckning över flugor från Ölands alvar. Ent. Tidskr. 68: 21–28.

Wahlgren, E. 1915. Det öländska alvarets djurvärld. Arkiv f. Zool. 9(19): 44.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Struwe 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Hydrophorinae  
 • Släkte
  Scellus  
 • Art
  Scellus dolichocerus, Gerstäcker, 1864 - alvarstyltfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Struwe 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.