Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  amerikansk sönderfallslav

Organismgrupp Lavar Bactrospora brodoi
Amerikansk sönderfallslav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Amerikansk sönderfallslav har en vit, skorplik och slät till lätt sprickig till kornig bål. Apothecierna är svarta, runda till oregelbundna, 0,3–0,7 mm breda, kantlösa med platt till välvd skiva som ofta har en ojämn yta. Sporsäckarna är 14–16 µm breda. Sporerna är nålformade, 15–25 celliga, (44–)55–80 × 3–4 µm och smalare i ena änden. Pyknid är vanliga och två typer finns, en vars pyknid är upp till 0,1 mm breda och en typ vars pyknid är upp till 0,5 mm breda. Båda typerna öppnar sig varvid den vita konidiemassan exponeras. Amerikansk sönderfallslav är lik de övriga två arterna i släktet sönderfallslavar Bactrospora i Sverige men dessa saknar pyknid som öppnar sig. Hos B. brodoi faller sporerna ej sönder i asci vilket de gör hos liten sönderfallslav Bactrospora corticola och ibland hos stor sönderfallslav B. dryina. Dessutom är sporsäckarna smalare hos de andra arterna, 9–11 µm hos B. corticola och 10–13 µm hos B. dryina.
Utbredning
Länsvis förekomst för amerikansk sönderfallslav Observationer i Sverige för amerikansk sönderfallslav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från en lokal i Jämtland där den hittades 1994. Intensivt eftersökt av flera personer i andra delar av norra Sverige. Den övriga europeiska utbredningen omfattar två lokaler från 1800-talet i Finland (rödlistad som Försvunnen) och en lokal i Norge där den hittades 1995. Utanför Europa är arten känd från två lokaler i Kanada.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Funnen på 7 lokaler i Jämtland. Flera av lokalerna är nyckelbiotoper. Växer på gamla sälgar och granar i naturskog med mycket hög och jämn luftfuktighet. Arten verkar vara synnerligen ovanlig även i övriga Europa men är något vanligare i Nordamerika. Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (14-840). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (7-105). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
I Jämtland växer arten vid basen av en eller eventuellt två mycket gamla och grova sälgar i en gammal granskog med hög luftfuktighet. Den förekom tillsammans med den rödlistade rosa skärelav Schismatomma pericleum. I Finland och Norge hittades den på gran. Intensivt eftersökt av flera personer i andra delar av norra Sverige. Växer i naturskog med hög luftfuktighet. Arten verkar vara synnerligen ovanlig även i övriga Europa men är något vanligare i Nordamerika. Möjligen har förekomsten skadats eller försvunnit vid ett nyligen genomfört vägbygge. Kontroll av artens status har inte skett. Antalet reproduktiva individer uppskattas till färre än 20.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Arthoniales, genera incertae sedis, Släkte Bactrospora (sönderfallslavar), Art Bactrospora brodoi Egea & Torrente - amerikansk sönderfallslav Synonymer Lecanactis patellarioides f. hapalocheila Lettau

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Funnen på 7 lokaler i Jämtland. Flera av lokalerna är nyckelbiotoper. Växer på gamla sälgar och granar i naturskog med mycket hög och jämn luftfuktighet. Arten verkar vara synnerligen ovanlig även i övriga Europa men är något vanligare i Nordamerika. Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (14-840). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (7-105). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Amerikansk sönderfallslav har en vit, skorplik och slät till lätt sprickig till kornig bål. Apothecierna är svarta, runda till oregelbundna, 0,3–0,7 mm breda, kantlösa med platt till välvd skiva som ofta har en ojämn yta. Sporsäckarna är 14–16 µm breda. Sporerna är nålformade, 15–25 celliga, (44–)55–80 × 3–4 µm och smalare i ena änden. Pyknid är vanliga och två typer finns, en vars pyknid är upp till 0,1 mm breda och en typ vars pyknid är upp till 0,5 mm breda. Båda typerna öppnar sig varvid den vita konidiemassan exponeras. Amerikansk sönderfallslav är lik de övriga två arterna i släktet sönderfallslavar Bactrospora i Sverige men dessa saknar pyknid som öppnar sig. Hos B. brodoi faller sporerna ej sönder i asci vilket de gör hos liten sönderfallslav Bactrospora corticola och ibland hos stor sönderfallslav B. dryina. Dessutom är sporsäckarna smalare hos de andra arterna, 9–11 µm hos B. corticola och 10–13 µm hos B. dryina.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för amerikansk sönderfallslav

Länsvis förekomst och status för amerikansk sönderfallslav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för amerikansk sönderfallslav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från en lokal i Jämtland där den hittades 1994. Intensivt eftersökt av flera personer i andra delar av norra Sverige. Den övriga europeiska utbredningen omfattar två lokaler från 1800-talet i Finland (rödlistad som Försvunnen) och en lokal i Norge där den hittades 1995. Utanför Europa är arten känd från två lokaler i Kanada.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Bactrospora - sönderfallslavar 
 • Art
  Bactrospora brodoiEgea & Torrente - amerikansk sönderfallslav
  Synonymer
  Lecanactis patellarioides f. hapalocheila Lettau

I Jämtland växer arten vid basen av en eller eventuellt två mycket gamla och grova sälgar i en gammal granskog med hög luftfuktighet. Den förekom tillsammans med den rödlistade rosa skärelav Schismatomma pericleum. I Finland och Norge hittades den på gran. Intensivt eftersökt av flera personer i andra delar av norra Sverige. Växer i naturskog med hög luftfuktighet. Arten verkar vara synnerligen ovanlig även i övriga Europa men är något vanligare i Nordamerika. Möjligen har förekomsten skadats eller försvunnit vid ett nyligen genomfört vägbygge. Kontroll av artens status har inte skett. Antalet reproduktiva individer uppskattas till färre än 20.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Avverkning av skogen eller plockhuggning på den enda kända lokalen är ett hot. Möjligen har förekomsten skadats eller försvunnit vid ett nyligen genomfört vägbygge. Kontroll av artens status har inte skett. Eftersom den bara är känd från ett fåtal träd är slumpmässig utslagning av värdträden ett hot. Ändringar av lokalklimatet som medför en minskning av luftfuktigheten är också ett hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Området med arten måste skyddas.
Utländska namn – FI: Liitujäkälä.

Egea, J. M. & Torrente, P. 1993. The lichen genus Bactrospora. Lichenologist 25: 211–255.

Holien, H. 1998. Three lichen species new to Norway. Graphis Scripta 9: 55–58.

Nordin, A 1996. Bactrospora brodoi in Sweden and Finland. Lichenologist 28(3): 287–296.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Bactrospora - sönderfallslavar 
 • Art
  Bactrospora brodoi, Egea & Torrente - amerikansk sönderfallslav
  Synonymer
  Lecanactis patellarioides f. hapalocheila Lettau
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.