Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  apeltagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sarcodontia crocea
Apeltagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Apeltagging är en vidväxt, ettårig taggsvamp med tjockt skorplik, kuddformig eller ibland knölig fruktkropp. Den är vanligen täckt med 5–15 mm långa taggar, är som färsk vaxartat köttig, som torr hård. Fruktkroppens kant är något förtjockad och sammetsartad eller direkt övergående i ett sterilt, välutvecklat ytmycel. Svampens sterila del och den unga fruktkroppen är gulaktig. Taggarna antar så småningom en rödaktig ton. Den torra svampen är sämskskinnsfärgad till brunaktig, ibland med inslag av gula partier.
Utbredning
Länsvis förekomst för apeltagging Observationer i Sverige för apeltagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Apeltagging var tidigare känd från en växtplats på Gotland (1902) där den numera får anses utgången. Den är senare funnen på en plats på Öland där den fortfarande finns kvar. De finska och estniska värdträden är förstörda men arten finns kvar i Lettland och Litauen (1996). Svampen är välkänd i de sydöstra delarna av Europa och Nordamerika. Apeltagging är rödlistad i Danmark (utgången), Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare i stammar och grenar av gamla, levande apelträd i park, trädgård och skogsbryn. Endast känd från två aktuella lokal i landet, i Blekinge (2012) och på Öland (senast sedd 1995, ev. försvunnen). Arten växer i miljöer där många vistas, och bildar en iögonfallande, svavelgul fruktkropp som är intensivt illaluktande. Uppenbart en mycket sällsynt art med mycket liten population. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (10-80). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (4). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Apeltagging är i Sverige endast funnen på apel. I övriga Europa växer den främst på apel men är även funnen på päronträd, Prunus-arter, Sorbus-arter och ask. Svampen växer på ännu levande träd och är traktvis en skadegörare i fruktträdgårdar med gamla aplar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· aplar
· aplar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Sarcodontia, Art Sarcodontia crocea (Schwein. : Fr.) Kotl. - apeltagging Synonymer Sarcodontia setosa (Pers.) Donk

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare i stammar och grenar av gamla, levande apelträd i park, trädgård och skogsbryn. Endast känd från två aktuella lokal i landet, i Blekinge (2012) och på Öland (senast sedd 1995, ev. försvunnen). Arten växer i miljöer där många vistas, och bildar en iögonfallande, svavelgul fruktkropp som är intensivt illaluktande. Uppenbart en mycket sällsynt art med mycket liten population. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (10-80). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (4). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Apeltagging är en vidväxt, ettårig taggsvamp med tjockt skorplik, kuddformig eller ibland knölig fruktkropp. Den är vanligen täckt med 5–15 mm långa taggar, är som färsk vaxartat köttig, som torr hård. Fruktkroppens kant är något förtjockad och sammetsartad eller direkt övergående i ett sterilt, välutvecklat ytmycel. Svampens sterila del och den unga fruktkroppen är gulaktig. Taggarna antar så småningom en rödaktig ton. Den torra svampen är sämskskinnsfärgad till brunaktig, ibland med inslag av gula partier.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för apeltagging

Länsvis förekomst och status för apeltagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för apeltagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Apeltagging var tidigare känd från en växtplats på Gotland (1902) där den numera får anses utgången. Den är senare funnen på en plats på Öland där den fortfarande finns kvar. De finska och estniska värdträden är förstörda men arten finns kvar i Lettland och Litauen (1996). Svampen är välkänd i de sydöstra delarna av Europa och Nordamerika. Apeltagging är rödlistad i Danmark (utgången), Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Sarcodontia  
 • Art
  Sarcodontia crocea(Schwein. : Fr.) Kotl. - apeltagging
  Synonymer
  Sarcodontia setosa (Pers.) Donk

Apeltagging är i Sverige endast funnen på apel. I övriga Europa växer den främst på apel men är även funnen på päronträd, Prunus-arter, Sorbus-arter och ask. Svampen växer på ännu levande träd och är traktvis en skadegörare i fruktträdgårdar med gamla aplar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· aplar - Malus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av gamla aplar i lövängar, hagar, vid ödetorp och i trädgårdar försvårar för arten att etablera sig på nya värdträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På Öland växer svampen på en apel i en trädgård. Ägaren är positiv till att spara trädet. Nuvarande status för lokalen på Gotland, måste undersökas och eventuella kvarvarande värdträd måste skyddas. Yngre och äldre aplar i lövängar, hagar och vid ödetorp bör sparas, främst på Öland och Gotland.
Utländska namn – DK: Æblepig, FI: Toraturkki.

Breitenbach, J. & Kränzling, F. 1986. Pilze der Schweiz. Band 2. Mykologia, Luzern.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävet Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita Ab, Helsinki.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Sarcodontia  
 • Art
  Sarcodontia crocea, (Schwein. : Fr.) Kotl. - apeltagging
  Synonymer
  Sarcodontia setosa (Pers.) Donk
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.