Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  arktisk flikmossa

Organismgrupp Mossor Lophozia debiliformis
Arktisk flikmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arktisk flikmossa är en ljust gulgrön bladlevermossa med 2-3-flikade blad som är snett vidfästa på stammen. Den bildar tunna mattor med skott som är 0,7-0,9 mm breda och 1-2,5 cm långa. Stammen är grön till gulbrun, med mjuk textur. Rhizoider är många och färglösa. Bladen är grunt konkava och utstående, glest sittande. Flikarna är triangulära och spetsiga till trubbiga. Bladets inskärningar utgör 0,2-0,25 av längden, kantiga till oftast månformiga, i större blad ofta aldrig med rödaktig pigmentering av bladbaserna. Cellerna i bladens mitt är ca 20 µm, tunnväggiga och med konkavsidiga trigoner. Kutikulan är slät. Oljekroppar är 3-6 per cell. Stipler är antingen små och knappt synliga till större, något rakt utstående. Groddkorn är fåtaliga, kvadratiska till kantiga, oftast 2-celliga, 18-22 × 23-25 µm, ofta ganska fåtaliga, som utfärgade röd-bruna. Skildkönad. Svepen är äggformade till fingerlika, bredast i översta tredjedelen, veckade upptill och ihopsnörda närmast mynningen vilken är småtandade med tänder som är 1-2 celler långa. Arten kan likna andra flikmossor men kännetecknas av 1) förekommande i exponerade habitat, 2) utvecklar terminala grenar, 3) saknar en smalcellig mykorrhizal band i stam, 4) har 2-3 (-4)-flikade blad och 5) utvecklar sporadiskt stipler.
Utbredning
Länsvis förekomst för arktisk flikmossa Observationer i Sverige för arktisk flikmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en arktisk-alpin utbredning. Den är känd från två växtplatser i Sverige, dels från Torne lappmark (Abisko) och dels från Jämtland (Åreskutan). Den är även funnen i Norge och på Island. Utanför Norden är arten rapporterad från arktiska delarna av Ryssland och Nordamerika samt från Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En fjällart som har hittats endast två gånger i Sverige (Jämtland och Torne lappmark). Den växer på fuktig jord på fjällhed och i snölegor. Arten kan dock vara förbisedd eftersom den beskrevs först 1987 samt uppmärksammades först på 1990-talet i Sverige. Dess avgränsning mot L. sudetica bör utredas ytterligare. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten växer på exponerad sur jord på torra, steniga fjällhedar eller blottad jord med uddfrostmossa Gymnomitrion apiculatum och brun frostmossa G. concinnatum till sent framsmälta snölegor med t.ex. skogslummermossa Barbilophozia lycopodioides, krusflikmossa Lophozia incisa och skogsflikmossa L. ventricosa.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Jungermanniaceae, Släkte Lophozia (flikmossor), Art Lophozia debiliformis Schust. & Damhs. - arktisk flikmossa Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En fjällart som har hittats endast två gånger i Sverige (Jämtland och Torne lappmark). Den växer på fuktig jord på fjällhed och i snölegor. Arten kan dock vara förbisedd eftersom den beskrevs först 1987 samt uppmärksammades först på 1990-talet i Sverige. Dess avgränsning mot L. sudetica bör utredas ytterligare. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arktisk flikmossa är en ljust gulgrön bladlevermossa med 2-3-flikade blad som är snett vidfästa på stammen. Den bildar tunna mattor med skott som är 0,7-0,9 mm breda och 1-2,5 cm långa. Stammen är grön till gulbrun, med mjuk textur. Rhizoider är många och färglösa. Bladen är grunt konkava och utstående, glest sittande. Flikarna är triangulära och spetsiga till trubbiga. Bladets inskärningar utgör 0,2-0,25 av längden, kantiga till oftast månformiga, i större blad ofta aldrig med rödaktig pigmentering av bladbaserna. Cellerna i bladens mitt är ca 20 µm, tunnväggiga och med konkavsidiga trigoner. Kutikulan är slät. Oljekroppar är 3-6 per cell. Stipler är antingen små och knappt synliga till större, något rakt utstående. Groddkorn är fåtaliga, kvadratiska till kantiga, oftast 2-celliga, 18-22 × 23-25 µm, ofta ganska fåtaliga, som utfärgade röd-bruna. Skildkönad. Svepen är äggformade till fingerlika, bredast i översta tredjedelen, veckade upptill och ihopsnörda närmast mynningen vilken är småtandade med tänder som är 1-2 celler långa. Arten kan likna andra flikmossor men kännetecknas av 1) förekommande i exponerade habitat, 2) utvecklar terminala grenar, 3) saknar en smalcellig mykorrhizal band i stam, 4) har 2-3 (-4)-flikade blad och 5) utvecklar sporadiskt stipler.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för arktisk flikmossa

Länsvis förekomst och status för arktisk flikmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för arktisk flikmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en arktisk-alpin utbredning. Den är känd från två växtplatser i Sverige, dels från Torne lappmark (Abisko) och dels från Jämtland (Åreskutan). Den är även funnen i Norge och på Island. Utanför Norden är arten rapporterad från arktiska delarna av Ryssland och Nordamerika samt från Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Lophozia - flikmossor 
 • Art
  Lophozia debiliformisSchust. & Damhs. - arktisk flikmossa

Arten växer på exponerad sur jord på torra, steniga fjällhedar eller blottad jord med uddfrostmossa Gymnomitrion apiculatum och brun frostmossa G. concinnatum till sent framsmälta snölegor med t.ex. skogslummermossa Barbilophozia lycopodioides, krusflikmossa Lophozia incisa och skogsflikmossa L. ventricosa.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Trots att arten verkar vara sällsynt växer den i en miljö som inte är särskilt ovanlig i fjällen. Detta gör att det är svårt att peka ut specifika hot mot arktisk flikmossa. Exploatering av de områden där arten nu förekommer kan förstöra växtplatsen.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Artens lokal bör återbesökas för att kontrollera aktuell status. Om arten återfinns bör dess miljökrav undersökas mer exakt. Exakt växtplats bör meddelas berörd myndighet så att den kan skyddas från exploatering.
Under 2010 har det efter molekylära studier föreslagits att denna art bör ingå i den mycket mångformiga arten Lophozia sudetica Nees ex Huebener.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Schuster, R.M. & Damsholt, K. 1987. Some new taxa of Jungermanniales. Phytologia 63 (5): 325--328.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Lophozia - flikmossor 
 • Art
  Lophozia debiliformis, Schust. & Damhs. - arktisk flikmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck