Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  arktisk savblomfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Brachyopa cinerea
Arktisk savblomfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten gråsvart art med till större delen glänsande svart bakkropp samt bjärt kontrasterande gult ansikte, orange skutell och bruna ben. Hanen har tydligt åtskilda ögon och gulbrun till brun bakkroppsspets. Förekommer i Norrbotten på fuktiga sandmarker med lövskog.

Längd ca 7 mm. Ansikte gult med gula antenner, vars tredje segment har nästan naket antennborst och saknar sinnesgrop. Hanens ögon åtskilda motsvarande diametern av en till två ögonfasetter. Ryggsköld, skuldror och sidoplåtar mörka med grå pudring. Ryggsköldens behåring av varierande längd (hos hanen upprättstående, hos honan något bakåtlutande). Behåringen är övervägande svart men här och var (framför allt mellan skuldrorna) finns inslag av gula hår. Skutell orangefärgad med kort, både ljus och svart, halvt åtliggande behåring samt talrika och hos hanen kraftiga svarta borst längs bakkanten. Bakkropp övervägande mörkbrun till svart och glänsande, hos hanen med gulbrun till brun spets samt grå pudring på tergit 1 och 2 (ses bäst från sidan). Vingar gultonade med något gulare vingmärke. Varken larven eller puppan är beskrivna.
I Fjärran östern förekommer arten tillsammans med den liknande Brachyopa primorica som har mörka vingspetsar.
Utbredning
Länsvis förekomst för arktisk savblomfluga Observationer i Sverige för arktisk savblomfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arktisk savblomfluga bara känd från Norrbotten. Det är ännu osäkert om arten är extremt sällsynt eller bara förbisedd. C. H. Boheman och P. Wahlberg samlade ett antal hanar och honor vid Råbäcken och Storsand under sin resa uppför Luleälven 1843. Det enda fyndet därefter är en hane påträffad på Haparanda Sandskär 1996. I övriga Norden förekommer arten endast i Norge och Finland. I Norge finns fynd från 1941, 1979, 1981 och 1990; dels runt 69° N, dels i söder (Oppland, troligen >1000 m ö.h.). Samtliga norska fynd är hanar. I Finland gjordes det senaste fyndet 1949 nära Tana älv i Enare lappmark, och arten anses där vara en stor raritet med tidigare fynd bara från Sääksmäki i Södra Tavastland samt Kuopio i Norra Savolax. Spridda nya fynd har också gjorts längs finska sydkusten. I övriga Europa förekommer arten endast sällsynt i nordvästra Ryssland. Världsutbredningen omfattar dessutom Sibirien, österut till Amur och Stilla havet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Endast känd från Norrbotten (två 1800-tals lokaler längs Lule älv). Sedan har ett fynd gjorts på Haparanda Sandskär 1996 och ett östra Dalarna 2011. Arten förekommer i boreal lövskog med inslag av björk, al och sälg på fuktiga och sandiga marker. Släktets larver lever av savande äldre lövträd eller savanhopningar under nedbrytning under död bark. Arten misstänks vara beroende av förekomst av äldre träd och träd som skadas t.ex. av isskjuvning eller isskav vid höga vårflöden längs älvar och vid kusten. Möjligen har den tidigare utbyggnaden av strömsträckorna i våra norrlandsälvar bidragit till minskat habitat och minskad substratmängd. Arten bör i första hand eftersökas längs outbyggda norrlandsälvar och i strandskogar längs norrlandskusten. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Arktisk savblomfluga förekommer i boreal lövskog med björk, gråal och sälg på fuktig och sandig mark upp till trädgränsen. Boheman och Wahlberg dokumenterade år 1843 blombesök på ripvide Salix glauca och trädgårdsvinbär Ribes rubrum. Dessa fynd gjordes under perioden 11-16 juni; då björkarna slog ut, och bl.a. kabbleka och sälg blommade. Alla nordiska fynd är gjorda mellan början av juni och mitten av juli. Larven är inte beskriven men lever sannolikt på savflöden eller under barken på lågor av lövträd som al, asp, björk och sälg. Arten kan möjligen gynnas av skador på träd som åstadkoms vid islossningen längs älvsträckor eller av packis i kustbandet.
Exemplaret från Haparanda Sandskär är taget den 21–23 juni. Norska fynd av hanar är gjorda under perioden 6 juni–8 juli åren 1941, 1979, 1981 och 1990. De observerades på blad i kanten av skog med björk, vide, al och på videkissar i öppen fuktig björkskog. Larven lever troligen på bakterier eller andra mikroorganismer (Rotheray 1993).
Landskapstyper
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gråal
· gråal
· viden
· viden
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Brachyopa, Art Brachyopa cinerea Wahlberg, 1844 - arktisk savblomfluga Synonymer brun trädsavblomfluga

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast känd från Norrbotten (två 1800-tals lokaler längs Lule älv). Sedan har ett fynd gjorts på Haparanda Sandskär 1996 och ett östra Dalarna 2011. Arten förekommer i boreal lövskog med inslag av björk, al och sälg på fuktiga och sandiga marker. Släktets larver lever av savande äldre lövträd eller savanhopningar under nedbrytning under död bark. Arten misstänks vara beroende av förekomst av äldre träd och träd som skadas t.ex. av isskjuvning eller isskav vid höga vårflöden längs älvar och vid kusten. Möjligen har den tidigare utbyggnaden av strömsträckorna i våra norrlandsälvar bidragit till minskat habitat och minskad substratmängd. Arten bör i första hand eftersökas längs outbyggda norrlandsälvar och i strandskogar längs norrlandskusten. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)c(iv)).
En liten gråsvart art med till större delen glänsande svart bakkropp samt bjärt kontrasterande gult ansikte, orange skutell och bruna ben. Hanen har tydligt åtskilda ögon och gulbrun till brun bakkroppsspets. Förekommer i Norrbotten på fuktiga sandmarker med lövskog.

Längd ca 7 mm. Ansikte gult med gula antenner, vars tredje segment har nästan naket antennborst och saknar sinnesgrop. Hanens ögon åtskilda motsvarande diametern av en till två ögonfasetter. Ryggsköld, skuldror och sidoplåtar mörka med grå pudring. Ryggsköldens behåring av varierande längd (hos hanen upprättstående, hos honan något bakåtlutande). Behåringen är övervägande svart men här och var (framför allt mellan skuldrorna) finns inslag av gula hår. Skutell orangefärgad med kort, både ljus och svart, halvt åtliggande behåring samt talrika och hos hanen kraftiga svarta borst längs bakkanten. Bakkropp övervägande mörkbrun till svart och glänsande, hos hanen med gulbrun till brun spets samt grå pudring på tergit 1 och 2 (ses bäst från sidan). Vingar gultonade med något gulare vingmärke. Varken larven eller puppan är beskrivna.
I Fjärran östern förekommer arten tillsammans med den liknande Brachyopa primorica som har mörka vingspetsar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för arktisk savblomfluga

Länsvis förekomst och status för arktisk savblomfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för arktisk savblomfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arktisk savblomfluga bara känd från Norrbotten. Det är ännu osäkert om arten är extremt sällsynt eller bara förbisedd. C. H. Boheman och P. Wahlberg samlade ett antal hanar och honor vid Råbäcken och Storsand under sin resa uppför Luleälven 1843. Det enda fyndet därefter är en hane påträffad på Haparanda Sandskär 1996. I övriga Norden förekommer arten endast i Norge och Finland. I Norge finns fynd från 1941, 1979, 1981 och 1990; dels runt 69° N, dels i söder (Oppland, troligen >1000 m ö.h.). Samtliga norska fynd är hanar. I Finland gjordes det senaste fyndet 1949 nära Tana älv i Enare lappmark, och arten anses där vara en stor raritet med tidigare fynd bara från Sääksmäki i Södra Tavastland samt Kuopio i Norra Savolax. Spridda nya fynd har också gjorts längs finska sydkusten. I övriga Europa förekommer arten endast sällsynt i nordvästra Ryssland. Världsutbredningen omfattar dessutom Sibirien, österut till Amur och Stilla havet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Chrysogastrini  
 • Släkte
  Brachyopa  
 • Art
  Brachyopa cinereaWahlberg, 1844 - arktisk savblomfluga
  Synonymer
  brun trädsavblomfluga

Arktisk savblomfluga förekommer i boreal lövskog med björk, gråal och sälg på fuktig och sandig mark upp till trädgränsen. Boheman och Wahlberg dokumenterade år 1843 blombesök på ripvide Salix glauca och trädgårdsvinbär Ribes rubrum. Dessa fynd gjordes under perioden 11-16 juni; då björkarna slog ut, och bl.a. kabbleka och sälg blommade. Alla nordiska fynd är gjorda mellan början av juni och mitten av juli. Larven är inte beskriven men lever sannolikt på savflöden eller under barken på lågor av lövträd som al, asp, björk och sälg. Arten kan möjligen gynnas av skador på träd som åstadkoms vid islossningen längs älvsträckor eller av packis i kustbandet.
Exemplaret från Haparanda Sandskär är taget den 21–23 juni. Norska fynd av hanar är gjorda under perioden 6 juni–8 juli åren 1941, 1979, 1981 och 1990. De observerades på blad i kanten av skog med björk, vide, al och på videkissar i öppen fuktig björkskog. Larven lever troligen på bakterier eller andra mikroorganismer (Rotheray 1993).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Möjligen kan reglering av Luleälven ha decimerat lämpliga lokaler.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
För att kunna uttala sig om specifika åtgärder behöver artens förekomst och biologi klarläggas.
Namngivning: Brachyopa cinerea Wahlberg, 1844. Öfvers. K. Vetensk. Akad. Förh. 1: 65. Svensk synonym: brun savblomfluga.

Etymologi: cinerea fem. av cinereus (lat.) = askgrå.

Uttal: [Brakyópa sinérea]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Bartsch, H. 1995. Check List for Swedish Hoverflies. Järfälla

Bartsch, H. 1997. Efterlysta, ovanliga, förbisedda och några andra intressanta norrländska blomflugor (Diptera, Syrphidae). Natur i Norr 16: 69–94.

Bartsch, H. (in press). Swedish Catalogue for Hoverflies (Diptera, Syrphidae).

Boheman, C. H. 1844. Resa i Lappland. Öfv. KVA förhandl. 1. årg.: 95–105.

Frey, R. 1950. Dipterfaunan vid Tana älv i Utsjoki sommaren 1949. Notulae Entomol. 30: 5–17.

Nielsen, T.R. 1992. On the syrphid genera Brachyopa Meigen and Hammerschmidtia Schummel (Diptera) in Norway. Fauna Norv. Ser. B 39: 39–43.

Nielsen, T.R. 1998. Hoverflies (Dipt., Syrphidae) in the arctic Pasvik valley, Norway. Fauna Norv. Ser. B 45: 83–92.

Nielsen, T.R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Diptera, Syrphidae). Norsk Institutt for Naturforskning. Fagrapport 035.

Pettersson, R. & Bartsch, H. 1997. Några blomflugor från Haparanda Sandskär. Natur i Norr 16: 47–48.

Rotheray, G.E. 1993. Colour Guide to Hoverfly Larvae (Dipterea, Syrphidae). Dipterists Digest 9.

Pettersson, R. & Bartsch, H. 1997. Några blomflugor från Haparanda Sandskär. Natur i Norr 16: 47–48.

Speight, M.C.D. 2000. Species accounts of European Syrphidae (Diptera): species of the Atlantic, Continental and Northern Regions. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. and Ball, S. (eds.) Syrph the Net, the database of European Syrphidae, vol.20. Syrph the Net publications, Dublin.

Speight, M.C.D. & Castella, E. 2000. Range and Status data for European Syrphidae (Diptera): species of the Atlantic, Continental & Northern Regions. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. and Ball, S.(eds.) Syrph the Net, the database of European Syrphidae, vol. 21, Syrph the Net publications, Dublin.

Stackelberg, A.A. 1988. 49. Family Syrphidae. In Bei-Benko, G. Ya. Keys to the Insects of the European Part of the USSR, vol. V. Diptera and Siphonaptera, Part II:11-147 Amarind Publishing Co. New Delhi.

Thompson, F.C. 1980. The problem of old names as illustrated by Brachyopa ”conica Pancer”, with a synopsis of Palaearctic Brachyopa Meigen (Diptera: Syrphidae). Ent. Scand. 11: 209–216.

Violovith, N.A. 1983. Sibirian Syrphidae. Transl. Inst. v.Tax. Zoöl. Univ. van Amsterdam 43.

Wahlberg, P.F. 1844. Nya Diptera från Norrbotten och Luleå Lappmark. Öfvers. K. svenska Vetensk. Akad. Förhandl. 1: 64–68.

Wahlgren, E. 1909. Diptera. 2. Andra underordningen. Flugor. Cyclorapha (Fam. 1. Blomflugor. Syrphidae). Ent. Tidskr. 30: 1–86

Zetterstedt, J. W. 1849. Diptera Scandinaviae. VIII. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans Bartsch 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Chrysogastrini  
 • Släkte
  Brachyopa  
 • Art
  Brachyopa cinerea, Wahlberg, 1844 - arktisk savblomfluga
  Synonymer
  brun trädsavblomfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans Bartsch 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).