Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  baltiskt skogsfly

Organismgrupp Fjärilar, Nattflyn Xestia baltica
Baltiskt skogsfly Fjärilar, Nattflyn

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för baltiskt skogsfly Observationer i Sverige för baltiskt skogsfly
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Arktiskt jordfly har en vidsträckt utbredning över stora delar av landet i blåbärsgranskogar, särskilt i äldre lavrika barrskogar kan den uppträda talrikt. Larven lever bland annat på blåbär men även på andra växter. Fjärilen har minskat kraftigt under de senaste årtiondet. Minskningen är av allt att döma störst i den södra halvan av utbredningsområdet men finns även längre norrut. Det storskaliga trakthyggesbruket kan förklara huvuddelen av artens minskning. Möjligen finns även andra faktorer som samspelar med skogsbruket. Den ökade fragmenteringen av artens kvarvarande habitat kan väntas förstärka minskningen. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2600 (212-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blåbär
· blåbär
· dvärgbjörk
· dvärgbjörk
· fröväxter
· fröväxter
· gullris
· gullris
· hökfibblor
· hökfibblor
· odonsläktet
· odonsläktet
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Noctuidae (nattflyn), Släkte Xestia, Art Xestia baltica (Valle, 1940) - baltiskt skogsfly Synonymer arktiskt jordfly

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arktiskt jordfly har en vidsträckt utbredning över stora delar av landet i blåbärsgranskogar, särskilt i äldre lavrika barrskogar kan den uppträda talrikt. Larven lever bland annat på blåbär men även på andra växter. Fjärilen har minskat kraftigt under de senaste årtiondet. Minskningen är av allt att döma störst i den södra halvan av utbredningsområdet men finns även längre norrut. Det storskaliga trakthyggesbruket kan förklara huvuddelen av artens minskning. Möjligen finns även andra faktorer som samspelar med skogsbruket. Den ökade fragmenteringen av artens kvarvarande habitat kan väntas förstärka minskningen. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2600 (212-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för baltiskt skogsfly

Länsvis förekomst och status för baltiskt skogsfly baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för baltiskt skogsfly

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Noctuinae  
 • Tribus
  Noctuini  
 • Undertribus
  Noctuina  
 • Släkte
  Xestia  
 • Art
  Xestia baltica(Valle, 1940) - baltiskt skogsfly
  Synonymer
  arktiskt jordfly

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blåbär - Vaccinium myrtillus (Har betydelse)
· dvärgbjörk - Betula nana (Viktig)
· fröväxter - Spermatophytae (Viktig)
· gullris - Solidago virgaurea (Har betydelse)
· hökfibblor - Hieracium (Har betydelse)
· odonsläktet - Vaccinium (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Noctuinae  
 • Tribus
  Noctuini  
 • Undertribus
  Noctuina  
 • Släkte
  Xestia  
 • Art
  Xestia baltica, (Valle, 1940) - baltiskt skogsfly
  Synonymer
  arktiskt jordfly
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.