Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  arommusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lepista densifolia
Arommusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arommusseron är en vitaktig, trattskivlingliknande svamp med upp till 10 cm bred, torr och slät hatt. Kanten kan dock vara småfjällig och är i början något inrullad. Den är som ung glänsande vit, men blir med tiden något beige eller brunaktig då skiktet närmast under hatthuden framträder. Lamellerna är mycket täta och nedlöpande, från början ljusa men mörknar efterhand till beige eller grårosa. Foten har samma färg som hatten. Lukten brukar beskrivas som frän eller mjölartad och smaken uppfattas av de flesta som bitter. Sporerna är kort ellipsoida och vårtiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för arommusseron Observationer i Sverige för arommusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En boreal barrskogsart, som är sällsynt och har en begränsad utbredning i Sverige. I senare tid har den mest påträffats i trakterna runt Storsjön i Jämtland, där inte förefaller vara lika sällsynt. Utanför detta begränsade område föreligger bara enstaka fynd från västra Medelpad och nordligaste Uppland (Älvkarleby). Det finns dock äldre fynd I Uppland och kanske också på andra ställen i mellersta Sverige (se t.ex. Ingelström 1940). I Norge och Finland är bara enstaka fyndlokaler kända. Arten är också känd från bergsbarrskogar i Alperna, åtminstone i Schweiz och Norditalien. Den är sällsynt även där.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i barrförna i ängsgranskog på kalkrik mark. Huruvida den är knutna till kontinuitetsskogar är oklart. I kalkområden i södra Sverige lokalt även under enbuskar (Öland). Total population i landet dock liten och en fortlöpande minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (750-30000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (25-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (100-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
En förnasvamp, som i litteraturen uppges växa i barr- eller blandskog. Typiska växtplatser hos oss är fuktig granskog på kalkhaltig mark. Även på fyndplatserna i Alperna uppges den ha vuxit på barrförna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Lepista, Art Lepista densifolia (J. Favre) Singer & Clémençon - arommusseron Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i barrförna i ängsgranskog på kalkrik mark. Huruvida den är knutna till kontinuitetsskogar är oklart. I kalkområden i södra Sverige lokalt även under enbuskar (Öland). Total population i landet dock liten och en fortlöpande minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (750-30000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (25-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (100-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Arommusseron är en vitaktig, trattskivlingliknande svamp med upp till 10 cm bred, torr och slät hatt. Kanten kan dock vara småfjällig och är i början något inrullad. Den är som ung glänsande vit, men blir med tiden något beige eller brunaktig då skiktet närmast under hatthuden framträder. Lamellerna är mycket täta och nedlöpande, från början ljusa men mörknar efterhand till beige eller grårosa. Foten har samma färg som hatten. Lukten brukar beskrivas som frän eller mjölartad och smaken uppfattas av de flesta som bitter. Sporerna är kort ellipsoida och vårtiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för arommusseron

Länsvis förekomst och status för arommusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för arommusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En boreal barrskogsart, som är sällsynt och har en begränsad utbredning i Sverige. I senare tid har den mest påträffats i trakterna runt Storsjön i Jämtland, där inte förefaller vara lika sällsynt. Utanför detta begränsade område föreligger bara enstaka fynd från västra Medelpad och nordligaste Uppland (Älvkarleby). Det finns dock äldre fynd I Uppland och kanske också på andra ställen i mellersta Sverige (se t.ex. Ingelström 1940). I Norge och Finland är bara enstaka fyndlokaler kända. Arten är också känd från bergsbarrskogar i Alperna, åtminstone i Schweiz och Norditalien. Den är sällsynt även där.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Lepista  
 • Art
  Lepista densifolia(J. Favre) Singer & Clémençon - arommusseron

En förnasvamp, som i litteraturen uppges växa i barr- eller blandskog. Typiska växtplatser hos oss är fuktig granskog på kalkhaltig mark. Även på fyndplatserna i Alperna uppges den ha vuxit på barrförna.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Avverkningar av fuktig granskog riskerar att utplåna de få kända växtplatserna. Säkerligen är försurningen också en negativ faktor, eftersom arten tycks vara knuten till granskog med högt pH.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Arten bör efterforskas ytterligare och dess ekologi klarläggas bättre. De örtrika granskogarna i Jämtland har en unik svampflora och det finns all anledning att iaktta stor naturvårdshänsyn vid olika skogliga skötselåtgärder. Avverkning bör i dessa bestånd ske genom luckvis föryngring som påverkar det skogliga ekosystemet så lite som möjligt. Det är önskvärt att en del rika och representativa skogar i dessa trakter bevaras i helt oförändrat skick genom t.ex. reservatbildning.
Utländska namn – NO: Stankridderhatt.

Bresadola, G. 1930. Iconographia Mycologica 14: 676. Milano. Ingelström, E. 1940. Svampflora.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Lepista  
 • Art
  Lepista densifolia, (J. Favre) Singer & Clémençon - arommusseron
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.