Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  askbrunmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Zelleria hepariella
Askbrunmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En smalvingad mal som påminner om en ­säckmal (familj Coleophoridae). Framvingen är brun, ofta med ljusa och mörka längsstrimmor samt svartaktiga fläckar. Honan är större än hanen. Larverna lever, ofta flera tillsammans, i en väv på ask. Arten förekommer i kustnära trakter i södra Sverige.

Vingspann 9,5–11 mm hos hanen, 13–14 mm hos honan. Huvudet har ljust ockragula, utstående, hårlika fjäll som efter övervintring blir blekt gräddfärgade. Antennerna är mörkt gråbruna med en otydlig, mörkare ring på varje segment. Vingtäckarna är tegelfärgade liksom mellankroppen, som kan vara glänsande svartbrun hos mörka individer. Framvingen är tegelbrun eller mörkt orangebrun, ­ibland med mörkbrun fram- och/eller bakkant i form av en mycket fin vattring. Även vingspetsen är tydligt mörkare. I synnerhet honorna har en eller flera oregelbundna längsrader av svarta prickar och fläckar (ibland bara en svart fläck vid diskfältets ytterkant). Ovanför vingvecket finns vanligtvis en kort, ljus längsstrimma.

Genitalier: Hanens uncus är en låg, kantig skiva. Socii är utåtböjda och ser ut som hos släktet Yponomeuta. Genitalklaffarna är ovala med rund ytterkant och kort, taggig sacculus. Honans ductus bursae har fina prickar en bit ned från ostium. Signum saknas.

 
Utbredning
Länsvis förekomst för askbrunmal Observationer i Sverige för askbrunmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Askbrunmal förekommer i Götalands kustområden (inklusive Öland och Gotland) samt i Uppland. I Danmark är den östlig och saknas på den västra delen av Jylland. I Norge förekommer arten i den södra delen, från den svenska gränsen till Vest-Agder och Telemark. I Finland är den påträffad i Egentliga Finland och på Åland. Arten förekommer i hela Europa utom i de nordligaste delarna. Dessutom är den rapporterad från Japan, vilket tyder på att den finns i hela Palearktis.

Arten är ganska lokalt förekommande och tycks ha ett ganska fluktuerande numerär mellan olika år, troligen främst beroende på vädret. Under senaste decenniet har den observerats på nya lokaler, vilket skulle kunna tyda på en långsam ökning av utbredningsområdet, men samtidigt kan arten gå tillbaka på vissa ställen på grund av askskottsjukan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3ce; B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Askbrunmalen är utbredd Skåne till Gästrikland. Larven som är monofag på ask lever i ett kraftigt spinn under bladen, ofta socialt med flera larver i samma spinn. På längre sikt riskerar arten att försvinna på många håll om den pågående askskottsjukan fortsätter att expandera. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-40) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A3ce; B2b(iii)).
Ekologi
Askbrunmal uppträder i halvöppna miljöer med askridåer eller enstaka askar i soliga ­lägen. Fjärilen flyger från slutet av juli och en månad framåt samt, efter övervintringen, åter från början av maj till midsommar. Larverna lever, ofta flera tillsammans, i en tät spånad på blad av ask Fraxinus excelsior. Puppan ligger i en tät, vit kokong.

Arten föredrar öppna marker, framför allt med ask som står ensamma, i skogsbryn eller i mindre och glesa trädgrupper där solljuset når in under större delen av dagen. Däremot finner man den sällan i tätare bestånd med ask, eventuellt med andra träd inblandade. 
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ask
· ask
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Yponomeutidae (spinnmalar), Släkte Zelleria, Art Zelleria hepariella Stainton, 1849 - askbrunmal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3ce; B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Askbrunmalen är utbredd Skåne till Gästrikland. Larven som är monofag på ask lever i ett kraftigt spinn under bladen, ofta socialt med flera larver i samma spinn. På längre sikt riskerar arten att försvinna på många håll om den pågående askskottsjukan fortsätter att expandera. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-40) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A3ce; B2b(iii)).
En smalvingad mal som påminner om en ­säckmal (familj Coleophoridae). Framvingen är brun, ofta med ljusa och mörka längsstrimmor samt svartaktiga fläckar. Honan är större än hanen. Larverna lever, ofta flera tillsammans, i en väv på ask. Arten förekommer i kustnära trakter i södra Sverige.

Vingspann 9,5–11 mm hos hanen, 13–14 mm hos honan. Huvudet har ljust ockragula, utstående, hårlika fjäll som efter övervintring blir blekt gräddfärgade. Antennerna är mörkt gråbruna med en otydlig, mörkare ring på varje segment. Vingtäckarna är tegelfärgade liksom mellankroppen, som kan vara glänsande svartbrun hos mörka individer. Framvingen är tegelbrun eller mörkt orangebrun, ­ibland med mörkbrun fram- och/eller bakkant i form av en mycket fin vattring. Även vingspetsen är tydligt mörkare. I synnerhet honorna har en eller flera oregelbundna längsrader av svarta prickar och fläckar (ibland bara en svart fläck vid diskfältets ytterkant). Ovanför vingvecket finns vanligtvis en kort, ljus längsstrimma.

Genitalier: Hanens uncus är en låg, kantig skiva. Socii är utåtböjda och ser ut som hos släktet Yponomeuta. Genitalklaffarna är ovala med rund ytterkant och kort, taggig sacculus. Honans ductus bursae har fina prickar en bit ned från ostium. Signum saknas.

 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för askbrunmal

Länsvis förekomst och status för askbrunmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för askbrunmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Askbrunmal förekommer i Götalands kustområden (inklusive Öland och Gotland) samt i Uppland. I Danmark är den östlig och saknas på den västra delen av Jylland. I Norge förekommer arten i den södra delen, från den svenska gränsen till Vest-Agder och Telemark. I Finland är den påträffad i Egentliga Finland och på Åland. Arten förekommer i hela Europa utom i de nordligaste delarna. Dessutom är den rapporterad från Japan, vilket tyder på att den finns i hela Palearktis.

Arten är ganska lokalt förekommande och tycks ha ett ganska fluktuerande numerär mellan olika år, troligen främst beroende på vädret. Under senaste decenniet har den observerats på nya lokaler, vilket skulle kunna tyda på en långsam ökning av utbredningsområdet, men samtidigt kan arten gå tillbaka på vissa ställen på grund av askskottsjukan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Yponomeutidae - spinnmalar 
 • Underfamilj
  Yponomeutinae  
 • Släkte
  Zelleria  
 • Art
  Zelleria hepariellaStainton, 1849 - askbrunmal

Askbrunmal uppträder i halvöppna miljöer med askridåer eller enstaka askar i soliga ­lägen. Fjärilen flyger från slutet av juli och en månad framåt samt, efter övervintringen, åter från början av maj till midsommar. Larverna lever, ofta flera tillsammans, i en tät spånad på blad av ask Fraxinus excelsior. Puppan ligger i en tät, vit kokong.

Arten föredrar öppna marker, framför allt med ask som står ensamma, i skogsbryn eller i mindre och glesa trädgrupper där solljuset når in under större delen av dagen. Däremot finner man den sällan i tätare bestånd med ask, eventuellt med andra träd inblandade. 

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
På grund av askskottsjukan kan lokala förekomster slås ut på längre sikt. Annars finns inga andra kända hot.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Man bör bevaka utvecklingen av askskottsjukan och följa hur den påverkar populationerna av askbrunmal. Bevakningen bör innefatta studier av andra arter som är monofagt bundna till ask.
Namngivning: Zelleria hepariella Stainton, 1849. Syst. Cat. Br. Tineidae Pterophoridae: 22.

Etymologi: hepariellus = den lilla leverfärgade; hepar (gr.) = lever; syftar på framvingens färg; diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Tselléria hepariélla]

Bengtsson, B. Å. 2011. Zelleria hepariella, askbrunmal s. 276. – I: Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar–rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae–Lyonetiidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fauna Europaea (mars 2012). (Utbredningskarta - Europa)

Finsk rödlista 2010.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Beng Å. Bengtsson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning) och Bengt Å. Bengtsson 2012 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder och tillägg till Ekologi och Utbredning).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Yponomeutidae - spinnmalar 
 • Underfamilj
  Yponomeutinae  
 • Släkte
  Zelleria  
 • Art
  Zelleria hepariella, Stainton, 1849 - askbrunmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Beng Å. Bengtsson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning) och Bengt Å. Bengtsson 2012 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder och tillägg till Ekologi och Utbredning).