Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  asksolvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Pammene suspectana
Asksolvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingspann är10-13 mm. Framvingen har i inre delen mestadels mörka vingfjäll och i den yttre delen mer inslag av gula fjäll. Spegeln har 5-6 svarta streck omgivna av gulaktiga fjäll. Bakvingen är brun. Asksolvecklare skulle närmast kunna förväxlas med ekgallsolvecklare, Pammene albuginana, men denna har en större och ljusare dorsalfläck och spegeln är inte lika tydligt markerad. Arterna är avbildade i Svensson, 2006, och i Razowski, 2003. Exemplar som är slitna kan vara svåra att identifiera utan genitalundersökning.
Utbredning
Länsvis förekomst för asksolvecklare Observationer i Sverige för asksolvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare innan mitten av 1990- talet var arten endast känd från Skåne och Östergötland. Tack vare tillgång till syntetiskt feromon avsett för plommonvecklare, Cydia funebrana, som också attraherar asksolvecklare, har denna kunnat konstateras från Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Västergötland och Uppland. Arten förekommer i våra grannländer och söderut i Europa, men med stora luckor i utbredningen, till Frankrike, Schweiz, Österrike och Ungern. Österut är arten känd från Vitryssland, Ukraina, Kaukasus, Transkaukasus, Armenien och Kazachstan. Dessutom är den funnen i NV Afrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3ce; B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Asksolvecklare är monofag på ask. Den förekommer lokalt i askskog från Skåne-Uppland. Askskottsjukan befaras döda en hög andel askar inom närmaste tidsperioden. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (40-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-40) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan (askskottsjukan kommer sannolikt att innebära en drastisk minskning av artens utvecklingssubstrat). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A3ce; B2b(iii)).
Ekologi
Asksolvecklare är en mycket lokal art knuten till alléer och äldre skog med ask i soliga lägen. Fjärilen flyger i maj till mitten av juni, även om dagen, högt uppe i trädkronorna. Larven lever under barken på ask.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Pammene, Art Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846) - asksolvecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3ce; B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Asksolvecklare är monofag på ask. Den förekommer lokalt i askskog från Skåne-Uppland. Askskottsjukan befaras döda en hög andel askar inom närmaste tidsperioden. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (40-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-40) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan (askskottsjukan kommer sannolikt att innebära en drastisk minskning av artens utvecklingssubstrat). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A3ce; B2b(iii)).
Vingspann är10-13 mm. Framvingen har i inre delen mestadels mörka vingfjäll och i den yttre delen mer inslag av gula fjäll. Spegeln har 5-6 svarta streck omgivna av gulaktiga fjäll. Bakvingen är brun. Asksolvecklare skulle närmast kunna förväxlas med ekgallsolvecklare, Pammene albuginana, men denna har en större och ljusare dorsalfläck och spegeln är inte lika tydligt markerad. Arterna är avbildade i Svensson, 2006, och i Razowski, 2003. Exemplar som är slitna kan vara svåra att identifiera utan genitalundersökning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för asksolvecklare

Länsvis förekomst och status för asksolvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för asksolvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare innan mitten av 1990- talet var arten endast känd från Skåne och Östergötland. Tack vare tillgång till syntetiskt feromon avsett för plommonvecklare, Cydia funebrana, som också attraherar asksolvecklare, har denna kunnat konstateras från Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Västergötland och Uppland. Arten förekommer i våra grannländer och söderut i Europa, men med stora luckor i utbredningen, till Frankrike, Schweiz, Österrike och Ungern. Österut är arten känd från Vitryssland, Ukraina, Kaukasus, Transkaukasus, Armenien och Kazachstan. Dessutom är den funnen i NV Afrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pammene  
 • Art
  Pammene suspectana(Lienig & Zeller, 1846) - asksolvecklare

Asksolvecklare är en mycket lokal art knuten till alléer och äldre skog med ask i soliga lägen. Fjärilen flyger i maj till mitten av juni, även om dagen, högt uppe i trädkronorna. Larven lever under barken på ask.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
Det främsta hotet idag och på sikt är den snabba spridningen av askskottsjukan, en svampsjukdom som angriper årsskotten, med dålig tillväxt av ask som följd. Markåtgärder som skogsdikning kan medföra torka för asken som kräver en högre markfuktighet. Lokalt kan även avverkning och utgallring av askar vara ett hot.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Skogsdikning och utgallring av ask bör undvikas på lokaler där asksolvecklare och andra hotade arter, som är beroende av ask förekommer. Viktigt är att bevara gamla askar med väl utvecklad bark.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 39.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo Books, Stenstrup.

Razowski, J. 2003. Tortricidae of Europe. Volume 2. Olethreutinae. Frantisek Slamka.

Svensson, I., Elmquist, H. Gustafsson, B. Hellberg, H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Naturhistoriska Riksmuseet & Entomologiska Föreningen. Stockholm.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist, 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pammene  
 • Art
  Pammene suspectana, (Lienig & Zeller, 1846) - asksolvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist, 2012.