Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  askticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Vanderbylia fraxinea
Askticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Askticka är en ticka som i regel bildar hattar. Fruktkroppen är flerårig, brett vidvuxen, upp till 20 cm bred och 5–24 cm tjock vid basen, i vertikalsnitt jämntjock till brett triangulär. Översidan är mörkgrå–gråsvart, mot basen sprucken och ojämn. Kanten är vitaktig till ljust beige. Undersidan är gråbrun med runda till kantiga porer, 4–6 stycken per mm. Rörlagret är skiktat och ofta är lagren åtskilda av tramavävnad.
Utbredning
Länsvis förekomst för askticka Observationer i Sverige för askticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är denna mycket sällsynta art endast funnen på Öland och Gotland, en lokal i varje landskap, varav endast den Öländska är aktuell. Arten är mycket sällsynt även i Danmark och ansedd som akut hotad i deras rödlista och ej funnen i Norge eller Finland. I övrigt är den känd från England genom Centraleuropa till f.d. Sovjetunionen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare i stam och stambas av gammal, levande lundalm och ek i öppen ädellövskog, hagmark. Ett av de två kända fynden på mycket grov ek i gårdsmiljö, det andra fyndet på lundalm. En mycket sällsynt, värmekrävande, sydlig art. Endast känd från två lokaler i landet. Bedöms även missgynnad av den pågående almsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (4-100). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Ekologi
På Gotland växte asktickan på en lundalm. Trädet stod i en hage med bl.a. ask, ek, hagtorn, hassel, lundalm och skogskornell. På Öland växer arten på en grov fristående ek. I Danmark är den funnen på bok, ek och Robinia. I Centraleuropa växer svampen främst på ask och valnötsträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· lundalm
· lundalm
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
· almar
· almar
· ask
· ask
· lundalm
· lundalm
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporaceae, Släkte Vanderbylia, Art Vanderbylia fraxinea (Bull.:Fr.) D.A.Reid - askticka Synonymer Fomes fraxineus (Bull.:Fr.) Cooke, Fomitella fraxinea (Bull.:Fr.) Imazeki, Haploporus fraxineus (Bull.:Fr.) Bondartseva, Ischnoderma fraxineum (Bull.:Fr.) P.Karst., Poria fraxinea (Bull.:Fr.) Ginns, Trametes fraxinea (Bull.:Fr.) P.Karst., Ungulina fraxinea (Bull.:Fr.) Bourdot & Galzin, Boletus fraxineus Bull.:Fr., Polyporus fraxineus (Bull.:Fr.) Fr., Perenniporia fraxinea (Bull.:Fr.) Ryvarden

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare i stam och stambas av gammal, levande lundalm och ek i öppen ädellövskog, hagmark. Ett av de två kända fynden på mycket grov ek i gårdsmiljö, det andra fyndet på lundalm. En mycket sällsynt, värmekrävande, sydlig art. Endast känd från två lokaler i landet. Bedöms även missgynnad av den pågående almsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (4-100). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Askticka är en ticka som i regel bildar hattar. Fruktkroppen är flerårig, brett vidvuxen, upp till 20 cm bred och 5–24 cm tjock vid basen, i vertikalsnitt jämntjock till brett triangulär. Översidan är mörkgrå–gråsvart, mot basen sprucken och ojämn. Kanten är vitaktig till ljust beige. Undersidan är gråbrun med runda till kantiga porer, 4–6 stycken per mm. Rörlagret är skiktat och ofta är lagren åtskilda av tramavävnad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för askticka

Länsvis förekomst och status för askticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för askticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är denna mycket sällsynta art endast funnen på Öland och Gotland, en lokal i varje landskap, varav endast den Öländska är aktuell. Arten är mycket sällsynt även i Danmark och ansedd som akut hotad i deras rödlista och ej funnen i Norge eller Finland. I övrigt är den känd från England genom Centraleuropa till f.d. Sovjetunionen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Vanderbylia  
 • Art
  Vanderbylia fraxinea(Bull.:Fr.) D.A.Reid - askticka
  Synonymer
  Fomes fraxineus (Bull.:Fr.) Cooke
  Fomitella fraxinea (Bull.:Fr.) Imazeki
  Haploporus fraxineus (Bull.:Fr.) Bondartseva
  Ischnoderma fraxineum (Bull.:Fr.) P.Karst.
  Poria fraxinea (Bull.:Fr.) Ginns
  Trametes fraxinea (Bull.:Fr.) P.Karst.
  Ungulina fraxinea (Bull.:Fr.) Bourdot & Galzin
  Boletus fraxineus Bull.:Fr.
  Polyporus fraxineus (Bull.:Fr.) Fr.
  Perenniporia fraxinea (Bull.:Fr.) Ryvarden

På Gotland växte asktickan på en lundalm. Trädet stod i en hage med bl.a. ask, ek, hagtorn, hassel, lundalm och skogskornell. På Öland växer arten på en grov fristående ek. I Danmark är den funnen på bok, ek och Robinia. I Centraleuropa växer svampen främst på ask och valnötsträd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· lundalm - Ulmus minor (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· lundalm - Ulmus minor (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Avverkning av värdträd och potentiella värdträd på svampens växtplatser utgör ett påtagligt hot. På sikt hotas arten av att grova träd av ask, ek och lundalm, främst i hagmarksmiljö, alltmer försvinner och ej ersätts med en ny generation grova lämpliga träd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Svampens växtplatser måste skyddas och ek, ask och lundalm i omgivningen gynnas så att arten har spridningsmöjligheter. För att på sikt gynna arten och möjliggöra att den kan spridas måste hagmarker och ädellövskog med grova individer av nämnda trädslag bevaras och en olikåldrig trädstruktur gynnas så att de gamla träden får ersättare när de dör. Denna åtgärd är särskilt viktig i sydöstra Sverige.

Dománski, S., Orlos, H. & Skirigello, A. 1973. Fungi. Polyporaceae 2 (pileatae), Mucronoporaceae 2 (pileatae), Ganodermataceae, Bondarzewiaceae, Boletopsidaceae, Fistulinaceae. Warsaw.

Ryvarden, L. 1978. The Polyporaceae of North Europe 2. Fungiflora, Oslo.

Sunhede, S. 1979. Geastrum pseudolimbatum, Perennipora fraxinea och Tuber aestivum funna i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 72: 263–269.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Vanderbylia  
 • Art
  Vanderbylia fraxinea, (Bull.:Fr.) D.A.Reid - askticka
  Synonymer
  Fomes fraxineus (Bull.:Fr.) Cooke
  Fomitella fraxinea (Bull.:Fr.) Imazeki
  Haploporus fraxineus (Bull.:Fr.) Bondartseva
  Ischnoderma fraxineum (Bull.:Fr.) P.Karst.
  Poria fraxinea (Bull.:Fr.) Ginns
  Trametes fraxinea (Bull.:Fr.) P.Karst.
  Ungulina fraxinea (Bull.:Fr.) Bourdot & Galzin
  Boletus fraxineus Bull.:Fr.
  Polyporus fraxineus (Bull.:Fr.) Fr.
  Perenniporia fraxinea (Bull.:Fr.) Ryvarden
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.