Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  askvårtlav

Organismgrupp Lavar Pyrenula nitidella
Askvårtlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Askvårtlav har en upp till flera cm stor, tunn, slät, olivbrun, glänsande bål, ofta med små vita prickar (pseudocypheller). Perithecierna är svarta, 0,2–0,4 mm breda och vårtlika. Sporerna är 4-celliga med ellipsoida till rombiska fack och tjock vägg och 22–26 × 8–11 µm. Askvårtlav kan förväxlas med bokvårtlav Pyrenula nitida men har till skillnad från denna mindre och mer jämnstora perithecier. Den kan även förväxlas med barkporina Pseudosagedia aenea, som har sporer med tunnare vägg och mer rektangulära fack samt matt bål.
Utbredning
Länsvis förekomst för askvårtlav Observationer i Sverige för askvårtlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i Skåne, Bohuslän, Västergötland, Östergötland och på Gotland. Det finns en gammal obekräftad uppgift från Öland. Totalt är bara ca 25 aktuella lokaler kända. I sydvästra Sverige är arten riklig bara på en lokal, Dalby Söderskog i Skåne, där den tycks ha en livskraftig population. En av de nyupptäckta lokalerna i Skåne har nyligen gallrats kraftigt och arten riskerar försvinna därifrån inom kort. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 45% av sina gamla lokaler och ytterligare några lokaler har försvunnit sedan dess. Utbredningen utanför Sverige omfattar Danmark (rödlistad) och övriga delar av Europa. På Brittiska öarna anses arten dock vara försvunnen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc; D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten växer vid basen av slätbarkiga ädellövträd. Förekommer från Skåne till Östergötland och på Gotland på omkring 15 aktuella lokaler. Åtminstone 20% av populationen finns på ask och den hotas av askskottsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (60-150). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (60-140) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (40-60) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 (40-90) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (40-90) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc; D).
Ekologi
Askvårtlav förekommer idag praktiskt taget enbart på slät askbark, men är funnen en gång vardera på hassel och avenbok. Äldre fynd har gjorts även på bok, ek och lind. Ofta förekommer arten med enstaka exemplar, sällan rikligt, på unga till medelålders träd i fuktig och skuggig, helst sluten, ädellövskog. Vid ett enda tillfälle har den påträffats i ett skogsbryn, men då nära stambasen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· avenbok
· avenbok
· hassel
· hassel
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Pyrenulales, Familj Pyrenulaceae, Släkte Pyrenula (barkvårtlavar), Art Pyrenula nitidella (Flörke ex Schaer.) Müll.Arg. - askvårtlav Synonymer Pyrenula nitida v. nitidella (Flörke ex Schaer.) Schaer.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2bc+3bc+4bc; D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten växer vid basen av slätbarkiga ädellövträd. Förekommer från Skåne till Östergötland och på Gotland på omkring 15 aktuella lokaler. Åtminstone 20% av populationen finns på ask och den hotas av askskottsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (60-150). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (60-140) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (40-60) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 (40-90) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (40-90) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc; D).
Askvårtlav har en upp till flera cm stor, tunn, slät, olivbrun, glänsande bål, ofta med små vita prickar (pseudocypheller). Perithecierna är svarta, 0,2–0,4 mm breda och vårtlika. Sporerna är 4-celliga med ellipsoida till rombiska fack och tjock vägg och 22–26 × 8–11 µm. Askvårtlav kan förväxlas med bokvårtlav Pyrenula nitida men har till skillnad från denna mindre och mer jämnstora perithecier. Den kan även förväxlas med barkporina Pseudosagedia aenea, som har sporer med tunnare vägg och mer rektangulära fack samt matt bål.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för askvårtlav

Länsvis förekomst och status för askvårtlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för askvårtlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i Skåne, Bohuslän, Västergötland, Östergötland och på Gotland. Det finns en gammal obekräftad uppgift från Öland. Totalt är bara ca 25 aktuella lokaler kända. I sydvästra Sverige är arten riklig bara på en lokal, Dalby Söderskog i Skåne, där den tycks ha en livskraftig population. En av de nyupptäckta lokalerna i Skåne har nyligen gallrats kraftigt och arten riskerar försvinna därifrån inom kort. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 45% av sina gamla lokaler och ytterligare några lokaler har försvunnit sedan dess. Utbredningen utanför Sverige omfattar Danmark (rödlistad) och övriga delar av Europa. På Brittiska öarna anses arten dock vara försvunnen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Pyrenulales  
 • Familj
  Pyrenulaceae  
 • Släkte
  Pyrenula - barkvårtlavar 
 • Art
  Pyrenula nitidella(Flörke ex Schaer.) Müll.Arg. - askvårtlav
  Synonymer
  Pyrenula nitida v. nitidella (Flörke ex Schaer.) Schaer.

Askvårtlav förekommer idag praktiskt taget enbart på slät askbark, men är funnen en gång vardera på hassel och avenbok. Äldre fynd har gjorts även på bok, ek och lind. Ofta förekommer arten med enstaka exemplar, sällan rikligt, på unga till medelålders träd i fuktig och skuggig, helst sluten, ädellövskog. Vid ett enda tillfälle har den påträffats i ett skogsbryn, men då nära stambasen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Levande träd (Viktig)
I Skåne har arten försvunnit från drygt hälften av de gamla lokalerna. På de flesta av dessa lokaler finns fortfarande lämpliga miljöer och substrat, men gallringar kan ha skett på någon av dem. Anledningen till minskningen kan bero på både skogsbruk och luftföroreningar, men när det gäller så få lokaler kan också slumpfaktorer vara av betydelse.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Alla lokaler med arten bör skyddas.
Utländska namn – DK: Liden kernelav.

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some south Scandinavian lichens. Bot. Not. suppl. 1(2).

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Pyrenulales  
 • Familj
  Pyrenulaceae  
 • Släkte
  Pyrenula - barkvårtlavar 
 • Art
  Pyrenula nitidella, (Flörke ex Schaer.) Müll.Arg. - askvårtlav
  Synonymer
  Pyrenula nitida v. nitidella (Flörke ex Schaer.) Schaer.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.