Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  aspögonbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Aderus populneus
Aspögonbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2 mm lång, gracilt byggd skalbagge med långa, kraftigt byggda ben och antenner, stort huvud och smal halssköld. Färgen är brun med en fin, sidenglänsande behåring på översidan av kroppen. På vardera täckvingen finns en svag intryckning.
Utbredning
Länsvis förekomst för aspögonbagge Observationer i Sverige för aspögonbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Hälsingland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika, Syd- och Västeuropa österut till Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i svampangripen död ved, ofta i stamhåligheter i levande träd, bl.a. sälg, asp, lind, alm, ask och ek. Även påträffad i en trädgårdskompost med inblandad bark. Utbredd från Skåne till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i svampangripen död ved, ofta i stamhåligheter i levande träd, bl.a. sälg, asp, lind, alm, ask och ek. Arten är även påträffad i en trädgårdskompost med inblandad bark. Den fullbildade skalbaggen kläcks på hösten och övervintrar. Den kan sållas fram under vinterhalvåret eller håvas under skymningen på försommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· hästkastanj
· hästkastanj
· klibbal
· klibbal
· oxel
· oxel
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Aderidae (ögonbaggar), Släkte Aderus, Art Aderus populneus (Creutzer, 1796) - aspögonbagge Synonymer Hylophilus populneus (Creutzer, 1796)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i svampangripen död ved, ofta i stamhåligheter i levande träd, bl.a. sälg, asp, lind, alm, ask och ek. Även påträffad i en trädgårdskompost med inblandad bark. Utbredd från Skåne till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2 mm lång, gracilt byggd skalbagge med långa, kraftigt byggda ben och antenner, stort huvud och smal halssköld. Färgen är brun med en fin, sidenglänsande behåring på översidan av kroppen. På vardera täckvingen finns en svag intryckning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för aspögonbagge

Länsvis förekomst och status för aspögonbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för aspögonbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Hälsingland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika, Syd- och Västeuropa österut till Centralasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Aderidae - ögonbaggar 
 • Tribus
  Aderini  
 • Släkte
  Aderus  
 • Art
  Aderus populneus(Creutzer, 1796) - aspögonbagge
  Synonymer
  Hylophilus populneus (Creutzer, 1796)

Larvutvecklingen sker i svampangripen död ved, ofta i stamhåligheter i levande träd, bl.a. sälg, asp, lind, alm, ask och ek. Arten är även påträffad i en trädgårdskompost med inblandad bark. Den fullbildade skalbaggen kläcks på hösten och övervintrar. Den kan sållas fram under vinterhalvåret eller håvas under skymningen på försommaren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hästkastanj - Aesculus hippocastanum (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Eftersom arten främst är knuten till vissa typer av hålträd uppträder den mycket lokalt. Den ökade bristen på dessa träd gör att arten blir sällsyntare. Eftersom den flera gångar påträffats i parker och alléer missgynnar en intensiv parkvård denna art.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör generellt spara gamla ihåliga lövträd. Detta gäller ej enbart ädellövträd utan gamla aspar och sälgar. De värdefulla träden finner man ej enbart i skog och gamla beteslandskap utan även i parker och alléer.

Lindroth, C.-H. 1933. Olikfotade skalbaggar. Svensk Insektfauna 27: 113.

Palm, T. 1951. Die Holz- und Rindenkäfer det nordschwedischen Laubbäume. Meddel. fr. Statens skogsforskn.inst. Bd. 40 nr. 2: 188.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 287.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Aderidae - ögonbaggar 
 • Tribus
  Aderini  
 • Släkte
  Aderus  
 • Art
  Aderus populneus, (Creutzer, 1796) - aspögonbagge
  Synonymer
  Hylophilus populneus (Creutzer, 1796)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.